Logotyp på utskrifter

Integrationsarbete i Jämtland - en framtidsmodell

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
KontaktpersonUlrika Ritzén Kristensson
E-postulrika.ritzen-kristensson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 89 24
Beviljat ESF-stöd185 505 kr
Total projektbudget248 480 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-01-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektets syfte är att utveckla och förankra samverkansmöjligheterna mellan de olika aktörerna som arbetar och ansvarar för integrationen av nyanlända invandrare i jämtlands län samt utveckla och förankra en ny modell för framtida integrationsarbete.
Förstudien har också som syfte att leda till ett genomförandeprojekt som skall implementera och bygga upp en permanent samverkansorganisation för att förkorta tiden från nyanländ till nyanställd samt förbättra företagens möjlighet till rekrytering och kompetensförsörjning i jämtlands län.

Bakgrund

Vi lever i ett län med ett sviktande arbetskraftsutbud, bland annat beroende på stora pensionsavgångar. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda markant högre än bland personer födda i Sverige. Andelen utrikes födda som var arbetslösa var i genomsnitt 7,1 % i Mellersta Norrland 2006, jämfört med 4,3 % i hela befolkningen 16-64 år. Första halvåret 2007 var arbetslösheten bland utrikes födda 6,0 procent i regionen jämfört med 5,4 procent i riket (Källa Regional plan för ESF I Mellersta Norrland 2007-2013 s. 25).
Det vikande arbetskraftsunderlaget rimmar dåligt med de höga arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda och innebär att det finns en rad faktorer på individnivå som gör att länets utrikes födda, och då särskilt utomnordiskt födda innevånare, inte kommer ut på arbetsmarknaden på ett tillfredsställande sätt.
Ett lågt befolkningsunderlag i länet är en annan sida av problemet. Kommunerna har svårigheter med att få flyktingar att stanna och att få flyktingar som själva väljer sitt boende, så kallade EBO:s att bosätta sig i länet. Varje år flyttar det hit ca 30 EBO. Hur många av länets totala antal flyktingar som flyttar härifrån inom två år efter ankomsten är okänt, men det står helt klart att vi måste bli mer attraktiva för att få dem att stanna. Gruppen invandrare är också en viktig målgrupp som kommunernas integrationsenheter ansvarar för men som inte har kunnat följas upp på ett bra sätt till följd av att dessa inte alltid är kända av Integrationsservice eller Arbetsförmedlingen. Häri ligger en viktig uppgift i att knyta effektiva nätverk för att fånga upp dess och erbjuda tjänster och åtgärder i arbetslinjefrämjande syfte

Hur vi lyckas med att ge individen en snabb introduktion i samhället och på arbetsmarknaden är en utvecklingsfråga för länet och är viktiga faktorer för att få nyinflyttade att vilja stanna och bli bofasta samt underlätta kompetensförsörjningen för näringslivet.

Under andra halvåret 2007 har en kartläggning gjorts med syfte att dokumentera hur olika aktörer inom integrationsarbetet i Jämtlands Län samverkar med varandra och vilka metoder som används inom undervisningen i Svenska för invandrare. Projektet har finansierats av Kommunförbundet i Jämtlands län och Östersunds Kommun med stöd ur EG: s sociala fond. Diarienummer Z3042-153-07.
Kartläggningen visar på ett stort behov av samverkan i länet inom integrationsarbetet, stort behov av länsnätverk för personal på integrationsenheterna och hos SFI-anordnare, samt behov av metodutveckling inom SFI.
Samverkan mellan olika aktörer inom kommunerna är relativt god. Samverkan mellan kommunerna fungerar sämre och är i många fall obefintlig.

SFI-personalen ute i kommunerna saknar helt och hållet nätverk i sina respektive yrkesroller och de metoder som används baserar sig i huvudsak på klassisk språkundervisning med vissa lyckosamma undantag. Det visar sig också att det finns ett stort behov av förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och övriga aktörer, behov av ökad flexibilitet för att överbrygga glapp i åtgärder och en förbättrad kommunikation.

(Källa slutrapport Samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet och SFI i Jämtlands län. Diarienummer Z3042-153-07).

Hur skapar man vinna-vinnasituationer för arbetsgivare, flyktingar, invandrare och de olika aktörerna inom integrationsarbetet där målet är en snabb integrationsprocess med en lyckad etablering på arbetsmarknaden?
Den vision som vuxit fram under arbetet med kartläggningen i samband med projektarbetet med ”Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län” är en för länet gemensam plattform för integrationsarbetet, med en samordnande koordinator/organisation.
Tanken är att koordinatorn ska vara den drivande i strategiska integrationsfrågor i länet och nätverkande, ansvarig för de länsgemensamma aktiviteter som ska genomföras och i den samverkan som på så sätt skall växa fram mellan aktörerna. Den koordinerande verksamheten ska öppna upp och bjuda in till strategiskt samarbete med andra pågående projekt.

De värdefulla erfarenheter som gjorts skall utvecklas för att kunna implementeras i den dagliga verksamheten hos alla inblandade aktörer. Målet skall vara att introducera flyktingar och invandrare i samhället i nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att så tidigt som möjligt föra in arbetslinjen som den centrala i integrationsarbetet. Med stöttning och avlastning av en samordnande koordinator/organisation, kommer varje integrationsenhet kunna lägga mer tid på att coacha varje individ utifrån dess specifika förutsättningar, så att alla åtgärder blir så optimala som möjligt.
De projekt som främst är intressanta att ta vara på erfarenheterna ifrån är Göteborgsprojektet, Mångfald och Mångfald 2, Mångfaldsnätverk för arbetsgivare, Interkommunal samverkan för flyktingmottagningen och Integration modell Jämtland.

Här nedan följer en kort beskrivning av projektens mål:
Göteborgsprojektet - I projektet samarbetade Göteborgs stad med Ragunda Kommun om att intressera arbetslösa flyktingar och invandrare bosatta i Kortedala, Göteborg, för att flytta till utbildning i bristyrken och jobb inom industrin i Ragunda Kommun. (Källa slutrapport Göteborgsprojektet).
Mångfald - Målet med projektet var att integrera flykting- och invandrar kvinnor i det Jämtländska samhället. (Källa slutrapporten Mångfald. Diarienummer Z3042-924-02).
Mångfald 2 - Målet för projektet var att utveckla praktiska och teoretiska metoder/modeller för att öka individens delaktighet i sin egen och samhällets utveckling. (Källa slutrapport Mångfald 2. Diarienummer Z3042-130-06).
Mångfaldsnätverk för arbetsgivare - Målet för projektet var att mångkulturell kompetens och flerspråkighet hos personal skall värdesättas och vara meriterande bland länets arbetsgivare, skapa minst 25 praktikplatser och möjligheter till anställning för personer med utländsk bakgrund i samarbete med arbetsgivare och länsarbetsnämnd. (Källa slutrapport Mångfaldsnätverk för arbetsgivare. Diarienummer Z3042-912-03).
Interkommunal samverkan för flyktingmottagningen - Det övergripande målet för projektet är att inom ett år från folkbokföringen ska minst 70 % av flyktingarna vara sysselsatta i arbete eller utbildning som grundar sig på utbildning och erfarenheter från hemlandet. Inom två år ska den siffran vara 90 %. Utfallet så här långt (projektet avslutas 2008-06 30) är att de fyra kommunerna som samverkar har tagit fram en gemensam integrationsplan för vuxna och en motsvarande plan för barn och ungdomar är på god väg att färdigställas. Ett förslag finns framtaget på hur man kan arbeta med integrationslön istället för integrationsersättning till flyktingar. Projektet har medverkat till att ett särskilt arbetssätt har utvecklats på Hälsoportalen i Torvalla i hur man tar emot och ger flyktingarna en första hälsoundersökning. (Källa projektledare Karl-Gunnar Lindman).
Integration modell Jämtland - Projektet har arbetat med fyra olika mål varav de två första är mest relevanta för detta projekt. Det första målet handlade om att utveckla en modell för tidig fördjupad kartläggning med nyttjande av validering, arbetsprov och kortare utbildningar med syfta att främja en effektiv väg till sysselsättning och egen försörjning. Mål 2 bestod i att utveckla och konkret pröva en introduktionskurs för nyanlända flyktingar och invandrare som stöd för en effektiv etablering som medborgare i Sverige och Jämtlands Län. (Källa slutrapport Integration modell Jämtland. Diarienummer Z3042-812-06).

Förprojektets viljeinriktning stämmer överens med den regionala planens programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud, mål 3; bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.

Sammanfattningsvis har vi konstaterat att det finns ett stort behov av en förbättrad samverkan mellan inblandade parter gällande integrationsarbete i jämtlands län. I nuläget saknas samsyn och gemensam strategi i integrationsarbetet.

Syfte

Förprojekteringens syfte är att utveckla och förankra samverkansmöjligheterna mellan de olika aktörerna som arbetar och ansvarar för integrationen av nyanlända invandrare i jämtlands län samt utveckla och förankra en ny modell för framtida integrationsarbete.
Förprojekeringen har också som syfte att leda till ett genomförandeprojekt som skall implementera och bygga upp en permanent samverkansorganisation för att förkorta tiden från nyanländ till nyanställd och förbättra företagens möjlighet till rekrytering och kompetensförsörjning i jämtlands län.

Målsättning

Målet med förprojektet är att engagera en majoritet av länets åtta kommuner och nyckelaktörerna inom integrationsarbetet i Jämtlands Län i ett samverkansprojekt. Av nyckelaktörerna ska samtliga kontaktas för ett samtal om hur en fruktbar samverkan rent praktiskt ska gå till.

Förprojektets mål är att:
1. Värva minst 5 av länets kommuner till ett samverkansprojekt.
2. Kontakta och förankra idén hos de SFI-anordnare som verkar i de kommuner som har värvats till samverkansprojektet.
3. Kontakta och förankra idén hos minst 5 olika ideellaorganisationer i länet.
4. Kontakta och presentera idén för: Svenskt näringsliv, Företagarna Jämtland-Härjedalen, Z-group, Fokuz,Trångsviksbolaget samt andra företagarorganisationer som kan komma i fråga.
5. Kontakta och förankra idén hos ALMI.
6. Kontakta och förankra idén hos de utbildningsanordnare som verkar i de kommuner som har värvats till samverkansprojektet.
7. Löpande kontakter med Länstyrelsen och Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län för att utreda möjligheten till fördjupat sammarbete mellan länen.
8. Ta fram en modell för hur samverkan mellan de aktörer som är inblandade i integrationsarbetet ska se ut för att uppbyggandet av en permanent samverkansorganisation ska vara möjlig.
9. Förankra modellen för samverkan hos de aktörer som är inblandade i integrationsarbetet.
10. En ansökan om medel för ett genomförandeprojekt skall skrivas.

Projektet ska bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet, vilket överensstämmer med det Nationella strukturfondsprogrammet, programområde 2, mål 5 s. 47 samt regionala planen, programområde 2, mål 3, s. 37.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektledning och samarbetspartners i projektet har att löpande beakta de nationella målen för handikappolitiken Det innebär att verka för mångfald i sammansättning av arbetsgrupper, identifiera och undanröja eventuella hinder för delaktighet och motverka diskriminering av personer med funktionshinder.* I övrigt har arbetsförmedlingen som ett av sina mål att verka för att funktionshindrade erhåller tillträde till arbetsmarknaden och kommer att använda tidigare kunskap och erfarenhet till detta inom ramen för projektet.*

* Nationella programmet s. 18 avsnitt 1.5.6 Handikappolitik.
* Förordning 2001:56 om staliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken.

Medfinansiärer

 • Länsstyrelsen i Jämtlands län

Samarbetspartners

 • Integrationsservice

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund