Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

"Idrottsrörelsen -en kompletterande aktör"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJämtland Härjedalens idrottsförbund
KontaktpersonMaria Norling
E-postmaria.norling@jhidrott.rf.se
Telefonnummer010-4764213
Beviljat ESF-stöd444 420 kr
Total projektbudget444 420 kr
Projektperiod2014-01-03 till 2014-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Många människor går arbetslösa, utan meningsfull sysselsättning och riskerar att hamna i utanförskap. Mest förödande är det troligtvis för unga människor som aldrig varit inne på arbetsmarknaden och för utrikesfödda som inte fått möjligheten att inkluderas i det svenska samhället.
"Idrottsrörelsen- en kompletterande aktör"ett förstudieprojekt som handlar om att få svar på följande frågor: Vad kan idrottsrörelsen göra för att öka den enskildes möjlighet till arbete? Kan idrottsrörelsen vara en tänkbar kompletterande aktör i att ta på sig uppdraget med t ex coachning av arbetssökande? Kan innehållet, upplägget, metoderna och förhållningssättet i projektet Lobben tas tillvara och vidareutvecklas för att lyckas ännu bättre med resultaten?
Under förstudien ska samverkansparterna och referenspersonera(målgruppen) identifiera de hinder och möjligheter som är viktiga inför en ev. större satsning på "Idrottsrörelsen som en kompletterande aktör".

Bakgrund

Arbetslösheten i vårt land är hög och ingenting tyder i dagsläget på ett trendbrott i någon större omfattning.Många människor går arbetslösa, utan meningsfull sysselsättning och riskerar att hamna i utanförskap. Mest förödande är det troligtvis för unga människor som aldrig varit inne på arbetsmarknaden och för utrikesfödda som inte fått möjligheten att inkluderas i det svenska samhället.
Statistik från Arbetsförmedlingens analysavdelning:
Inskrivna på Arbetsförmedlingen för valda målgrupper per sista maj 2013:
Jobb och utvecklingsgarantin för Unga upptill 26 år (UGA): Gävleborg(1876), Jämtland (595) och Västernorrland (1340).
Personer i åldern 16-24 år i ordinarie Jobb och utvecklingsgarantin (JOB:en) var antalet: Gävleborg( 893), Jämtland (272) och Västernorrland (632).
När det gäller antalet inskriva som är utrikesfödda i åldern 16-24 år: Gävleborg(844), Jämtland 273 och Västernorrland(614).
I åldern 25-54 år är antalet: Gävleborgs län (5144), Jämtland (1517) och Västernorrland(3516)

Förstudiens huvudproblem är:
Vad kan idrottsrörelsens göra för att öka enskilda individers anställbarhet och på så sätt bidra till färre antal arbetslösa i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland?
Kan idrottsrörelsen (sociala ekonomin) vara en tänkbar kompletterande aktör i fråga om t ex att coacha arbetssökande för inträde på arbetsmarknaden och lotsverksamhet -ett arbete med integration av nyanlända?
Kan innehållet, upplägget, metoderna och förhållningssättet i projektet Lobben tas tillvara och vidareutvecklas för att lyckas ännu bättre?
Kan vi ta tillvara idrottsrörelsens sociala plattform för gemenskap där alla åldrar och sociala klasser möts?

Projektet Lobben (som drivs av tre idrottsdistrikt i nära samarbete med Arbetsförmedlingen) har påvisat mycket goda resultat hittills vad gäller den enskilde deltagarens upplevda känsla av ökad anställbarhet. Projektet har även visat goda kvantitativa resultat: ca 56% av deltagarna har gått vidare ut i arbete eller till högre studier, redan 2 månader efter att de avslutat sitt deltagande i projektet.
Projektet Lobben erbjuder de unga arbetsökande deltagarna: idrottsrörelsens grundläggande ledarutbildningar och praktik med handledarstöd på en skol/förskola eller fritidshem. Syftet med projektet är att stärka den enskildes självkänsla och självförtroende, ge dem ett bredare nätverk av kontakter och en större trygghet i att våga söka arbete.
Genom att utveckla Lobben som metod även för utrikesfödda, kan vi öka möjligheten till naturlig integrering och anställbarhet.

Temaområden i förstudien med huvudproblemen som utgångspunkt:

Temaområde 1:
Utveckla projektet Lobben genom att samarbeta mera med näringslivet och olika utbildningsaktörer.
Projektet Lobben visar goda resultat men kan utvecklas ytterligare enligt deltagarnas utvärderingar och projektmedarbetarnas erfarenheter. Utfasningen från Lobben är den delen i projektet som behöver stärkas upp och under förstudien vill vi ha svar på:
Vad ytterligare kan projektet ge deltagaren gällande nätverk och kontakter till näringslivet och olika utbildningsaktörer? Hur ska detta formaliseras i projektet för att ge bästa stöd till den enskilde deltagaren? Kan projektet Lobben stärka individerna ytterligare genom att ge dem utlandspraktik?

Temaområde 2:
Coachning -för inträde på arbetsmarknaden
Förstudien ska visa: Kan och vill idrottsrörelsen ta på sig ett uppdrag att vara jobbcoach åt enskilda individer? Vad krävs som organisation både ekonomiskt, juridiskt, kompetens- och verksamhetsmässigt för att klara av detta? Vad kan idrottsrörelsen tillföra som coach? Kan arbetssökande tänka sig att välja idrottsrörelsen som coach-aktör och i så fall varför eller varför inte?

Temaområde 3:
Lotsverksamhet -ett arbete med integration av nyanlända
Förstudien ska visa: Kan och vill idrottsrörelsen ta på sig uppdrag att bedriva lotsverksamhet för utrikesfödda individer? Vad krävs som organisation både ekonomiskt, juridiskt, kompetens- och verksamhetsmässigt för att klara detta? Vad kan idrottsrörelsen bidra med så att dessa personer kan inkluderas på ett bättre sätt och deras nätverk utvidgas? Tror målgruppen att idrottsrörelsen har något att tillföra som ökar deras möjligheter till anställbarhet och i så fall varför eller varför inte?

I alla tre temaområden kommer vi att arbeta i enligt LFA-metoden, där målgruppens erfarenheter, kunskaper och synpunkter ska vara centrala i förstudien.

Målsättning

Vårt mål på långsikt är att idrottsrörelsen ska vara en erkänt bra och efterfrågad aktör när det gäller insatser och åtgärder för att hjälpa individer som riskerar att hamna i utanförskap. Idrottsrörelsens utbud av insatser ska öka den enskildes möjlighet till arbete oavsett kön, ålder, etnicitet och personliga förutsättningar. Arbetet ska bygga på idrottens värdegrund och därmed inte ha ett vinstsyfte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsrörelsen är en arbetsgivare med relativt många anställda som har ett lönebidrag, det kan handla om så väl fysiska, psykiska och/eller sociala begränsningar som ligger till grund för detta. Dessa personer gör dagligen en stor insats för idrotten i Sverige och många av dem har arbetat länge på sina arbetsplatser och kan idrottsrörelsen utan och innan. De har stött på både framgångar och motgångar och har massor av erfarenhet av bl a idrottsrörelsen som arbetsgivare. Vi vill i förstudien ta tillvara deras synpunkter och erfarenheter för att öka tillgängligheten i den dagliga verksamheten och i de åtgärder som idrottsrörelsen vill försöka ta ansvar för i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi kommer även att rekrytera andra som har erfarenhet att arbeta med personer med funktionsnedsättning samt unga som stått länge utanför arbetsmarknaden p g a av en funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Den transnationella delen i förstudien ska utgöra ett besök i Liverpool, Storbritannien eller i Baden Wurtemberg regionen i Tyskland. Syftet med resan är att etablera goda kontakter inför nästa programperiod då vi hoppas kunna erbjuda en möjlighet till utlandspraktik (främst ungdomarna i Lobben). Resan ska omfatta max 12 personer (jämnt fördelat från de tre distrikten) och bestå av representanter både från målgruppen, idrottsrörelsen, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Upplägget för besöket beräknas på 3-4 dagar inkl. resdagar och vi kommer att använda oss av det nätverk som SESAM-projektet har från sitt samarbete med Liverpool. Liverpool är den utbytesort vi arbetar med i första hand men om det inte går, finns upparbetade relationer i Tyskland via idrottsrörelsen som vi kan använda oss av.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Gästriklands Idrottsförbund
 • Kultur och Föreningsstöd
 • Sundsvalls kommun
 • Västernorrlands Idrottsförbund

Kommun

 • Bergs
 • Härnösand
 • Krokom
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Östersund