Logotyp på utskrifter

Ideell Växtkraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVårblomman
KontaktpersonThomas Johansson
E-postthomas.johansson@iogt.se
Telefonnummer0660-375091
Beviljat ESF-stöd3 905 944 kr
Total projektbudget14 238 266 kr
Projektperiod2010-06-01 till 2012-05-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

För personer, 20 år och äldre som står långt från arbetsmarknaden. Projektidén är att i nära samverkan mellan kommunen och ett antal socialt inriktade, ideella organisationer skapa ett sammanhang där målgruppen ges sysselsättning, stöd och en aktiv fritid inom föreningslivet.

Bakgrund

Arbetslösheten i Örnsköldsviks kommun är hög. I januari 2010 var 2 703 kvinnor och 2 793 män arbetssökande. I åldersgruppen 18-24 år var 493 kvinnor och 698 män arbetssökande, i åldersgruppen 25-29 år 333 kvinnor och 337 män, i åldersgruppen 30-39 år 538 kvinnor och 533 män, i åldersgruppen 40-49 år 626 kvinnor och 463 män, i åldersgurppen 50-59 år 509 kvinnor och 511 män och i åldersgurppen 60-64 år 204 kvinnor och 251 män.
Samtidigt har arbetsmarknaden blivit mer krävande och det krävs mer utbildning av gemene man för att få ett jobb. De som hamnar utanför eller inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden får allt svårare att få ett arbete. I den rådande lågkonjunkturen har detta accentuerats ytterligare. Ett utanförskap hotar. Genom varsel och nedskärningar ökar antalet arbetslösa inom de flesta branscher och yrken.
För att motverka detta sätts olika åtgärder in av staten genom bl a Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, av kommunen och andra aktörer. Gemensamt för många av dessa insatser är att ge arbetssökande möjligheter att komma in på arbetsplatser och få för framtiden viktiga erfarenheter och kompetens, kontakter och nätverk.
För Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik är den ideella sektorn och föreningslivet av stor och ökande betydelse för att hitta lämpliga arbetsplatser och arbetsgivare som kan och vill ta emot arbetssökande.
Inom föreningarna finns många behov och varierande arbetsuppgifter, som riskerar att inte bli utförda. Detta gäller både inom större och mindre föreningar. De små har ofta också svårt att ta emot praktikanter eller att anställa eftersom de inte har behov av personer på heltid eller inte har anställda som kan fungera som arbetsledning eller saknar andra resurser.
Gemensamma behov och synergier:
Det finns alltså möjligheter att koppla samman behoven: dels hos föreningarna att utföra sysselsättning som annars inte skulle bli utförda, dels hos de arbetssökande av att bygga nätverk, skapa nya kontakter och få en sysselsättning samtidigt som de får känna att de utför samhällsnytta, och dels hos samhället som har behov av att skapa praktikplatser och möjligheter till varaktiga arbeten för de arbetslösa.
Det är mycket angeläget att skapa kontaktytor för de arbetssökande. Därför kan föreningslivets erbjudande om ett socialt liv vid sidan av arbetet också utgöra en morot och en stimulans för att ta sig ur sin låsta situation. I ett kommande Socialfondsprojekt kommer deltagarna också att kunna delta i aktiviteter på kvällar och helger, då de ideella krafterna är på plats. Inom föreningslivet finns dessutom företagare med bra kontaktnät och eventuella möjligheter att anställa, så om praktikanterna gör ett gott arbete hos respektive förening så är chansen större till ett nytt arbete.
Unikt samarbete på bred front:
Utifrån detta gemensamma intresse har föreningslivet i Örnsköldsvik tagit initiativ till samverkan för att hitta lösningar som möjliggör för fler föreningar att ta emot arbetssökande som behöver komma ut på olika typer av praktik, sysselsättning och anställningar.
Det unika med detta projekt är att det handlar om ett brett samarbete över alla föreningsgränser. Två av landets stora folkrörelseorganisationer, nykterhetsrörelsen genom IOGT/NTO Vårblomman i Örnsköldsvik, och idrottsrörelsen, genom idrottsföreningar i Örnsköldsviks kommun samarbetar och bjuder in alla typer av föreningar som på sikt samarbetar konkret för att slussa in människor i utanförskap till praktik, arbete och meningsfull sysselsättning. Detta ger klara samarbetsfördelar. Man kan anpassa praktik och sysselsättning efter individens behov. Man kan slussa vidare till rätt arbete med lämplig handledare. Man kan mer effektivt och rationellt och med en mer välfylld verktygslåda ge en möjlighet för alla. Man kan därmed på bättre sätt också nyttja människors förmågor på ett mer rationellt och för individen mer respektfullt sätt och därmed hjälpa denne/denna till en bättre tillvaro.
Detta projekt ger också fördelar för respektive förening. Samtidigt som man kan erbjuda sysselsättning och en vettig fritid för olika typer av målgrupper kan man också hjälpa föreningen att utvecklas och därmed chansen att fortsätta fylla en viktig funktion i det lokala samhällslivet.
Föreningarna ska erbjuda något för alla individer, alltifrån vanliga arbetslösa till människor som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden av skiftande anledningar. För några kan det handla om någon form av fysiskt eller psykosocialt problem, såsom missbruk, kriminalitet eller funktionshinder.
Metoden för detta är att bilda en föreningspool där föreningar i samverkan kan erbjuda praktik, samhällsnyttig sysselsättning, anställningar och ett socialt kontaktnät med en förhoppningsvis mer meningsfull fritid.

Syfte

Utveckla en metod som kan slussa arbetslösa till varakatig sysselsättning.
Utveckla och etablera en föreningspool.
Skapa ett socialt företag som ägs av föreningarna gemensamt med mål att ska skapa sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som det stärker föreningarnas möjlighet till överlevnad på sikt.
Utveckla IOGT-NTO Vårblommans sociala företag som skapar sysselsättning för personer med någon form av missbruksproblematik bakom sig.
Skapa nya arbetstillfällen.

Med den projekterfarenhet som finns och som fungerar på den lokala marknaden finns nu en bra grund till att utveckla den erfarenheten över till nya och fler sociala företagsgrenar, involvera fler människor som står utanför arbetsmarknaden idag och ge dem en bra och realistisk chans till ökat egenvärde och återinträde på arbetsmarknaden.

Målsättning

Sysselsätta 40 personer i snitt per månad, vilket innebär att totalt ca 130 deltar under projekttiden, eller i snitt 65 per år.

Målsättningen är att 50% av dessa ska gå vidare till arbete eller utbildning.

Etablera föreningspoolen som ska fungera som sluss för arbetssökande att komma ut på praktik, vilket i förlängningen kan leda till anställningar.

Utveckla ett eller flera sociala företag inom föreningspoolens regi som kan fortleva efter avslutat projekt och där de deltagare som vill kan engagera sig.

Utveckla IOGT-NTO Vårblommans sociala företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De funktionshinder det handlar om i första hand är läs och skrivsvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar p g a av bland annat missbruk samt psykiska funktionshinder hos målgruppen. Många presumtiva deltagare har också belastningsskador.

Vår analys pekar på att följande bör genomföras:
Kompetensutveckling för att öka kunskapen hos nyckelpersoner, handledare, projektledning för att få fördjupade kunskaper om läs och skrivsvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.
Processtöd Tillgänglighet inom Handisam erbjuder kostnadsfri utbildning en heldag om tillgänglighet utifrån ledning, organisation och värdegrund, målgrupp projektledning, nyckelpersoner och samverkansaktörer. Till detta finns ett utbildningsmaterail som kommer att användas i projektet.

Grundtanken med informations- och projektmöten ute hos föreningarna innebär också möjligheter att diskutera och ventilera andra viktiga frågor. Eftersom IOGT/NTO är projektägare kommer även alkohol/drog/tablettproblem spela en viktig roll vid dessa informationsmöten.

Deltagarna kommer att erbjudas en orienteringsutbildning på 2,5 timmar via Handisam, vilken kommer att visa på goda exempel så att man ser vinsterna med att arbeta medvetet med tillgänglighetsfrågorna.
Projektledningen ska ha god kunskap om diskrimineringslagstiftningen, ha koll på hur det ser ut med tillgängligheten hos respektive aktör, veta vad som krävs enligt regelverk och påtala detta samt känna till vart man kan söka stöd för förbättringar.

Under inslussningsperioden ska en individuell inventering göras för respektive deltagare vad gäller behovet av tillgänglighet samt möjligheten att tillgodose behoven hos respektive projektaktör.
Projektets aktörer ska, efter genomgången utbildning, tillsammans utforma ett enklare policydokument som ska genomsyra hela projektet.

När det gäller fysisk tillgänglighet ska varje förening inventera sin tillgänglighet och i bästa mån tillgodose tillgänglig ute och innemiljö utifrån sina resurser.

Projektledaren har ansvar att bevaka att information utformas så att den är tillgänglig för alla. Detta gäller såväl trycksaker som hemsida, nyhetsbrev mm. Produktion av en hemsida planeras, som förutom att kunna vara kontaktpunkt för att beställa direkta jobbtjänster från föreningspoolen, också ska innehålla information inom de nämnda områdena. Detta hemsidesforum kan med fördel användas när andra viktiga frågeställningar ska lanseras och hanteras.

Jämställdhetsintegrering

En enkät/undersökning har genomförts som påvisar hur föreningarna i kommunen hanterar jämställdhetsfrågorna idag. Se bilaga.
Mot bakgrund av vad enkäten/undersökningen visar kommer projektet att erbjuda informations- och utbildningsinsatser inom jämställdhetsområdet.
Analysen under förstudietiden har lett fram till följande handlingsplan:
Prioritet 1 är att kompetensutveckla projektledning, handledare och styrgrupp så att medvetenheten är stor i projektledningen. Dessa personer ska kunna fungera som ambassadörer i jämställdhetsfrågorna.
Teman i denna kompetensutveckling är bl a genuskunskap, kvinnors missbruk och fördomar mot kvinnliga missbrukare, sexuellt utnyttjande och utsatthet bland kvinnliga missbrukare, barns situation i missbrukarmiljöer, manligt och kvinnligt kopplat till drogbeteende. Detta kan bland annat ske genom utbildning av utvalda nyckelpersoner inom respektive förening eller i form av skräddarsydda seminarier för en eller flera föreningar samtidigt inom ämnesområdet. Här kommer IOGT/NTO:s jämställdhetsexpert Kerstin Kokk vara behjälplig. En god dialog med föreningslivet i sammanhanget skall hållas så att föreningarna får den arbetsmodell som passar dem bäst.
Gemensamt policydokument gällande attityder och förhållningssätt kring jämställdhet utformas av alla projektaktörer.
Medvetet rekrytera jämställt såväl inom ledning som styrgrupp.
Medvetet skapa arbetsuppgifter som är varierade och som passar såväl män som kvinnor.
Ta tillvara brukarnas idéer om nya arbetsuppgifter.
Medvetet arbeta för välkomnande atmosfär och arbetsklimat och bemöta alla på ett sätt så de känner sig sedda och lyssnade till, oavsett kön.
Arbeta med uppbyggnad av självförtroende, självkännedom, samt aktiviteter för personlig utveckling.
Kompetensutveckling för projektets deltagare och övriga aktörer ska ske i studieförbundens regi.
Sammantaget bedömer vi att genom de återkommande aktiviteterna som genomförs så kommer medvetenheten att höjas och konkreta förbättringsåtgärder att bli genomförda.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik
  • Kultur och fritid,Örnsköldsvik

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik
  • Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrland
  • Hägglunds Idrotts och Fritidsk
  • Kultur och fritid,Örnsköldsvik

Kommun

  • Örnsköldsvik