Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Håll Dig Frisk

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFränsta Vårdcentral
KontaktpersonMagnus Jaktlund
E-postmagnus.jaktlund@telia.com
Telefonnummer0691-25 10 21
Beviljat ESF-stöd121 200 kr
Total projektbudget121 200 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

"Håll dig frisk" är ett projekt som syftar till att ge personalen insikt och utbildning i olika stadier i ett sjukdomstillstånd. Hur upptäcker vi stress? Hur kan jag förhindra förslitningsskador? Detta är frågor som personalen efter projekttiden skall ha svar på

Bakgrund

Arbetet inom vården är på många sätt utsatt när det gäller överansträngningar av olika slag. Det kan vara rent fysiska arbetsmoment som skall göras och som på sikt kan föranleda förslitningsskador eller det kan även vara stress-situationer i mötet med patienterna. Det senare av dessa ökar idag, mycket pga av att många sjukdomsbilder är multipla och kräver annan kompetens av personalen. Känslan av att "inte räcka till" upplevs stressande och ger sjukskrivningar inom vårdsektorn. Vi vill genom detta projekt hitta modeller i arbetet och öka personalens kompetens för att förhindra och minska dessa risker för ökad ohälsa.

Syfte

Att öka förståelsen i hela personalgruppen om hur man hittar balans mellan arbete, familjesituation och egen tid. Likaså att belysa de arbetsmoment som kan ge upphov till fysiska skador i arbetet. Vi vill hitta en modell som vi skall arbeta efter för att förhindra förslitningsskador och stress, stresshanteringsstrategier.
Vi vill också att detta skall öka förståelsen mellan vårdgivare och vårdtagare. Personalen behöver nya metoder för att möta de krav som ställs genom förändrade sjukdomsbilder i samhället. Denna form av kompetensutveckling är lika viktig för det egna välmåendet (förhindra egen sjukdom) som för utövandet av sitt yrke. Detta projekt skall dock fokusera på den anställdes egna situationen i det egna arbetet.

Målsättning

Att till 2009 minska den totala sjukfrånvaron i företaget till under 3,5 procent (under 2007 var det 4,6 procent)
Att göra en verksamhetsbeskrivning där hot och möjligheter tydliggörs när det gäller arbetsmoment som kan ge upphov till förslitningsskador och stress-situationer.
Att genomföra minst 3 seminarier eller interna utbildningar kring nya sjukdomsbilder som kan ge upphov till stress och känsla av tillkortakommande hos personalen. Dessa skall också ge underlag till utbildningar som skall med i de anställdas utvecklingsplaner.
Att tydliggöra den enskilldes egna ansvar att upptäcka ohälsa hos sig själv kopplat till sin arbetssituation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har idag inga personer i personalgruppen med funktionshinder. Vi har dock en arbetsterapeut som kommer att vara ansvarig för att denna aspekt finns med i de modeller och strategier som tas fram. Hon kommer även att ansvara för att höja kompetensen kring denna fråga i den övriga personalgruppen.

Kommun

  • Ånge