Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hägglunds - en lärande arbetsplats

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBAE Systems
KontaktpersonMonica Ingelsson
E-postmonica.ingelsson@baesystems.se
Telefonnummer0660-80175
Beviljat ESF-stöd249 410 kr
Total projektbudget249 410 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2010-10-16
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

BAE Systems Hägglunds är och har varit satt under starkt omvandlingstryck på grund av omvärldsförändringar som medför ökade krav på effektivitet och sänkta kostnader. På kort tid har personalstyrkan minskat med cirka en tredjedel, från 1220 år 2007 till ca 800 hösten 2010. För att möta omvandlingstrycket krävs nya arbetsformer och ett inbyggt lärande, där det första steget är att göra en kartläggning och analys av nuvarande kompetens samt behov av framtida kompetens.

Bakgrund

Med sina omkring 2 500 företag är Örnsköldsvik en företagstät kommun. De stora företagen och tillverkningsindustrin - som är mycket internationellt inriktad - har länge dominerat företagsbilden. BAE Systems Hägglunds är en av dessa stora arbetsgivare, som skapar sysselsättning för många även utanför företagets väggar då det finns många underleverantörer i närområdet.

Företaget Hägglund & Söner grundades 1899 och utvecklades till ett av norrlands största verkstadsföretag under 1900-talet. Där har tillverkats bussar, lyftverktyg, lastmaskiner, spårvagnar och flygplan. 1972 köptes företaget upp av ASEA, som blev ABB och därefter har fler uppdelningar och försäljningar skett. Hägglunds Vehicle som bildades 1988 såldes 1997 till Alvis, som senare köptes upp av BAE Systems och heter numera BAE Systems Hägglunds. Andra viktiga grenar som kommer från moderföretaget är krantillverkningen, Mac Gregor Cranes som nu har mesta tillverkningen i Asien, samt Hägglunds Drives som verkar i Mellansel, Örnsköldsviks kommun.

Antalet anställda på företaget har varierat över åren. Januari 2007 var siffran 1220, samma tid 2009 hade det minskat till 1071 och i januari 2010 är det nere i 1016. Under 2009 varslades totalt 420 personer i två olika omgångar. När alla uppsägningar och avgångar är genomförda - våren 2010 - kommer antalet anställda att vara ca 800.

BAE är en världsomspännande organisation med basen i England. Tillverkning sker redan idag i ett flertal länder, och ett tydligt hot är trycket från andra länder som är villiga att ta över. Idag finns ett försprång i kompetens, men det är mycket viktigt att ständigt arbeta med att höja den för att inte riskera utflyttning till andra länder.

Omvärlden förändras och den kan vi inte påverka, däremot gäller det att spana efter vad som händer och försöka ligga steget före. Förutom teknikutveckling i andra länder är globaliseringen i sig något som påverkar. Marknaden är i förändring, vi ser ekonomiska och miljömässiga obalanser. Vissa av kunderna befinner sig i svåra konflikter med ökande andel insatsuppdrag. Även kunderna arbetar hårt med att effektivisera sina verksamheter.

Detta ger konsekvenser för industrin, i form av ökade krav att på plats kunna stödja kundernas insatser, ett ökat ansvar för delar av kundens verksamhet samt ökat ansvar för fordon, systemåtagande och support. Prispress och krav på ökad effektivitet följer också, liksom att kunden köper färdigutvecklade produkter - alltså läggs ett större utvecklingsansvar på industrin.

Dessa krav har lett till att ett omfattande arbete inletts för att sänka kostnader, minska ledtider och kapitalbindning vilket ställer ökade krav på kompetens i företaget. Arbetet sammanfattas i det så kallade HPS, Hägglunds Produktions System, med långa och korta mål som ställer tydliga krav på effektivisering i alla led.
Produktionen ska effektiviseras och det är också viktigt att ha en hög flexibilitet. Kärnverksamheten är i fokus och är det som skapar det unika. Vi ser redan nu att kompetensen är en avgörande faktor för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i Örnsköldsvik.

Alla typer av förändringar ställer i sin tur krav, och ledarskapet är extra viktigt i förändringstider. De nya arbetsformerna kommer också att ställa nya och ökade krav på ledarskap men likaväl medarbetarskap. HPS står för ett nytänkande där flexibiliteten ställer helt nya krav på samtliga medarbetare. Grundläggande tankar är att både fördjupa och vidga arbetsinnehållet och därmed kompetenskraven.

Den ordinarie kompetensutvecklingen har givetvis företaget fortsatt ansvar för, men i detta skede med stora omställningar i organisationen kommer det att krävas extra insatser för att kunna möta dessa förändringar.

Syfte

Syftet är att kartlägga nuvarande kompetens hos all personal på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik, samt att analysera de framtida kompetensbehoven. Detta ska i förlängningen leda till stärkt kompetens och anställningsbarhet hos den enskilde individen.

Målsättning

All personal ska vara kartlagd vad gäller nuvarande kompetens.
En tydlig bild av gapet mellan nuvarande och framtida behov av kompetens ska finnas.
Personalen ska ha erhållit en höjd förståelse och insikt om behovet av att arbeta med ett livslångt lärande och den egna kompetenshöjningen.
Inlett arbetet med att definiera arbetsformer som skapar en god lärande och kompetensutvecklande miljö.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla ska kunna delta i denna kartläggning och de aktiviteter som kommer att erbjudas.
Tänkta möteslokaler som ska användas är anpassade så att alla kan ta sig fram, såväl på den egna arbetsplatsen som det närliggande konferenscentret.
För att hörselskadade ska kunna delta i föreläsningar, diskussioner och samtal finns tolkar som är tillgängliga alternativt hyrs in.
De som har synproblem och behöver hjälpmedel får det genom företaget.
De som har dyslexi får särskild utbildning och på intranätet kommer en lättläst version att finnas. För att alla ska kunna komma åt informationen som finns på intranätet kommer det även att dras ut på papper och sättas upp på anslagstavlor. Detta pga att de som arbetar på verkstad inte har samma tillgång till datorer.
Det är också mycket viktigt att ha en tillåtande miljö och bemöta alla utifrån deras egna förutsättningar och behov - alla ska känna sig välkomna!


Transnationellt samarbete

I planeringsstadiet av förprojektet finns inga konkreta planer för samarbete med projekt eller organisationer i andra länder, men en öppenhet finns om intresserade parter hör av sig, eller behoven blir tydliga i förprojektet.

Samarbetspartners

  • IF Metall Höga Kusten
  • Ledarna
  • Sveriges Ingenjörer

Kommun

  • Örnsköldsvik