Logotyp på utskrifter

Grönt helande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVårsta Diakonigård
KontaktpersonNinni Smedberg
E-postninni.smedberg@varsta.se
Telefonnummer0611-51 10 42
Beviljat ESF-stöd285 000 kr
Total projektbudget380 000 kr
Projektperiod2008-04-21 till 2008-10-21
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vill:
- i bred samverkan erbjuda en grön miljö som är tillgänglig, rehabiliterande och stödjande.
- arbeta med människor som behöver stöd för att aktivt komma tillbaka till arbetslivet.
- att ta fram metoder för att stärka möjligheten att ta sig in samt vara kvar i arbetslivet.
- arbeta förebyggande och för att höja livskvalitet genom att tillhandahålla grön miljö.

Bakgrund

Bakgrund till projektet:
A. Vårsta Diakonigård står i begrepp att bygga en större trädgårdsanläggning. Tanken är att denna ska kunna fungera rehabiliterande samt vara en möjlighet för arbetsplaceringar. Ett förslag på en rehabiliteringsplan finns utformad. Utformningen av rehabiliteringsplanen riktar sig i första hand till målgruppen långtidssjukskrivna (med b la utmattningssyndrom). En skiss på trädgården samt förslag på rehabiliteringsplan skickas med "Bekräftelse av ansökan" som bilagor.
Vi vill nu i ett förprojekt utveckla och utvidga arbetet att även kunna rikta sig till målgruppen långtidsarbetslösa och framförallt arbetslösa ungdomar. I Härnösand genomförs också ett stort arbete beträffande mottagandet av ensamma flyktingbarn/ungdomar varför även behovet hos den målgruppen ska undersökas. I ett förprojekt ska kontakt etableras med dessa målgrupper, och utformning av nya metoder i grön miljö (trädgårdsrehabilitering) tas fram. Metoder som syftar till att unga arbetslösa och unga invandrare, kommer ut på arbetsmarknaden. I region Västernorrland finns det en hög andel unga (företrädesvis unga män) arbetslösa som har svårt av olika anledningar att komma in på arbetsmarknaden. I denna grupp finns också ett antal unga med visst psykiskt funktionshinder. Denna grupp har om möjligt än svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. Många gånger bor de hemma och har få sociala kontakter överhuvudtaget. Denna målgrupp är också förhållandevis svår att nå. Förprojektet skall också finna metoder att få tillstånd en dialog med denna målgrupp som även inbegriper utformning av arbetsplan i grön miljö.

Syfte

Att i en grön miljö dels arbeta i ett rehabiliteringsarbete med långtidssjukskrivna för att dessa ska på ett bra sätt kunna återgå i arbete och dels ett arbete att i dialog med arbetslösa (ungdomar, utländska medborgare och andra) ta fram handlingsplan för att komma in på arbetsmarknaden igen. Syftet är också att få tillstånd en bred samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling, försäkringskassa och andra organisationer omkring samma målgrupp. Vi tror att man uppnår bättre resultat dels genom samverkan och dels genom att kunna erbjuda olika alternativa placeringar.
Det finns dokumenterat att människan mår bra i gröna miljöer oavsett livssituation och hälsa. Redan på 1970 – och 1980 talet ledde Stephan och Rachel Kaplan amerikanska studier som visade att naturen har återuppbyggande effekter. I Sverige har forskare som Ottosson och Grahn (publicerad litteratur 2005 o 2006) bedrivit forskning på naturens lugnande, stärkande och läkande effekter. Mittuniversitetet står i begrepp att under våren 2008 publicera en första forskningsrapport omkring trädgårdsrehabilitering. Människor i olika utsatta livssituationer har möjlighet att läka snabbare i gröna miljöer. Men det behövs fortfarande mer utvecklingsarbete och mer forskning omkring detta. Vi har därför kontakter med forskare inom rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Målsättning

Förprojektet ska uppnå följande:
1) Kontakter har tagits med alla tänkta målgrupper (beskrivna ovan) och konkret dialog inletts.
2) Behoven alternativa placeringar såsom i grön miljö bekräftas av samverkanspartners och representanter ur tänkta målgrupper.
3) Grupp/grupper har utkristalliserats som har behov och möjlighet att placeras i grön miljö för rehabilitering alternativt arbetsplacering.
4) Metod är utarbetad som passar dessa nämnda målgrupper. Det bygger på befintligt förslag på rehabiliteringsplan men är anpassad och utvecklad efter tänkta målgrupper.
5) Arbetet med att forma projektet 2009 med rehabilitering och arbetsplaceringar har startat.

När det gäller det planerade rehabiliteringsarbetet har vi redan etablerat kontakt med forskare på Mittuniversitetet beträffande utvärdering av rehabiliteringsarbetet. Dessa går ut på att b la mäta stressnivåer och graden av upplevd rehabilitering. När det gäller övriga målgrupper kommer motsvarande program att arbetas fram under förprojektet.

Målsättningen för alla målgrupper är att 80% av deltagare inom rehabliteringsprogram alternativt i arbetsplacering ska kunna återgå till vanligt arbete igen oavsett om det handlar om sjukskrivning eller arbetslöshet. Allt arbete som kommer att bedrivas i den gröna miljön är inriktat på återgång i arbete igen så fort det är möjligt utifrån individuellt problemområde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den projekterade trädgården som kommer byggas under 2008 är helt och hållet handikappanpassad vilket innebär att funktionshindrade kommer att ha tillgång till hela anläggningen. Likaså är hela den anläggning (Vårsta Diakonigård) där projektet kommer att bedrivas handikappanpassad (möteslokaler, matsal, rum för stillhet, rum för övernattning etc).
Det förprojekt som genomförs 2008 kommer att starta en dialog med olika målgrupper beträffande rehabilitering alternativt arbetsplacering och där ingår med självklarhet människor med olika funktionshinder. Vi vill i ett tidigt skede i arbetet nå en dialog med målgrupper för att utformningen ska bli den bäst möjliga. Kontakt är därför självklar med olika handikapporganisationer.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Härnösand
 • Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
 • Regional Utveckling / Konstkonsulenterna

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund