Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Grön helhet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVårsta Diakonigård
KontaktpersonNinni Smedberg
E-postninni.smedberg@varsta.se
Telefonnummer0611-51 10 42
Beviljat ESF-stöd4 415 059 kr
Total projektbudget11 037 647 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vill:
i bred samverkan utveckla nya arbetsmetoder inom grön rehabilitering.
låta varje deltagare påverkas av ett helhetsperspektiv.
ha ett särskilt fokus på ungdomar som inte kommit ut på arbetsmarknaden.
erbjuda förebyggande insatser till människor inom stressiga arbetsmiljöer.

Bakgrund

Inom förprojekteringen "grönt helande" som Vårsta Diakonigård genomfört under april - augusti 2008 har vi dragit följande slutsatser:
Det handlar om tre nyckelbegrepp nämligen 1) ett ökat helhetstänkande för den enskilde individen 2) en ökad samverkan mellan olika myndigheter och organisationer samt 3) möjligheten till en ökad samhällsekonomisk tillväxt som en konsekvens av ett bra rehabiliteringsarbete. Projektet riktar sig till målgrupperna långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa samt ungdomar med svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden.
En ny metod har arbetats fram som ligger till grund för genomförandeprojektet "grön helhet". Varje nämnd målgrupp har sitt eget tempo anpassat efter gruppens förutsättningar. För alla handlar det om en rehabilitering alternativt arbetsplacering där praktiskt arbete i lugn grön miljö och vistelser utomhus kombineras med avspänning och samtal på olika nivåer. Det är både enskilda samtal och gemensamma samtal omkring områden som hälsa, kost, sömn, relationer, ekonomi, studie och yrkesvägledning. Allt syftar till att stärka självförtroende, se det friska i sitt liv och få en struktur på sin vardag igen. Inom rehabiliteringsarbetet och arbetsplaceringar ingår även att se hur maktstrukturer har påverkat val som gjorts i livet och hur de nedärvda könsmönster man bär med sig kan vara destruktiva. Det handlar om ett helhetstänkande där alla olika komponenter i livet är viktiga för att ett rehabiliteringsarbete alternativt arbetsplaceringar ska fungera.
Den metod som Vårsta Diakonigård har arbetat med under förprojekteringen är en dialogform med alla myndigheter och organisationer som berörs av målgrupperna långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa samt ungdomar med svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Även s k brukare inom målgrupperna har intervjuats. Resultatet av förprojektet visar tydligt att det idag finns ett stort intresse och behov av att vara med och utveckla nya metoder. Förslaget som förprojekteringen resulterat i med en grön rehabiliteringsmiljö har mottagits väl av alla parter och med stor tilltro till denna nya inriktning. De myndigheter som varit indragna i förprojektet (se bilaga 1 Intervjuer och dialoger) har samtliga menat sig ha personer som har behov av denna föreslagna placering. Det finns idag helt enkelt inte tillräckligt med alternativa kvalificerade placeringsmöjligheter. Framförallt saknas samverkan mellan olika myndigheter och organisationer och det innebär att det finns för lite av ett helhetsperspektiv. Inom förprojekteringen har vi tagit del av rapporter, litteratur (se bilaga 2 litteraturförteckning) och gjort studiebesök beträffande grön rehabilitering och allt detta sammantaget visar mycket goda resultat. Människor i exempelvis utmattningsdepressioner visar ett snabbare och mer hållbart tillfrisknande i grön miljö än i andra rehabiliteringsinsatser.

Idag har man också problem med att nå exempelvis ungdomar som har svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Här finns det ett mörkertal beträffande ungdomar som också har ett svagt psykiskt funktionshinder och detta bekräftas av olika myndigheter. En ny miljö och nya metoder kan vara ett sätt att nå också denna målgrupp.
För varje enskild person vi ämnar nå under projektets gång som kommer ut på arbetsmarknaden igen innebär det inte enbart en personlig vinst. Det handlar även om en vinst i form av ökad tillväxt för regionen.

Syfte

Inom förprojekteringen har vår bild förstärks att det finns ett stort behov av ett rehabilteringsarbete i grön miljö som ett alternativ till andra rehabiliteringsinsatser. Likaväl som det finns behov av att arbeta samordnande mellan myndigheter och aktörer inom detta område. I och med de förändrade sjukskrivningreglerna innebär detta också att mycket ansvar för rehabliteringsarbete kommer att hamna hos de enskilda arbetsgivare. Behov finns också då att arbeta förebyggande vilket vi också avser inom detta genomförandeprojekt.
Syftet är då i genomförandefasen att bygga upp en ny arena för regionen, ett nyskapande arbete , för rehabiliteringsinsatser samt arbetplaceringar inom en grön miljö. Syftet är vidare att bygga upp en samverkan mellan de olika myndigheterna inom området. Syftet ytterst är naturligtvis att erbjuda långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och ungdomar en bra miljö och en rehabiltering med siktet inriktat på ett helhetstänkande. Inom detta helhetstänkande är jämställdhetsintegreringsarbetet en viktig del, att förstå maktstrukturer och nedärvda mönster som deltagare bär med sig. Den metod vi arbetat fram (se bilaga 3 moduler) kommer att korta ner processerna att gå från sjukskrivning alternativt arbetslöshet till arbete igen. Alltså en process från bidragsberoende till självförsörjning. Inom metoden utvecklar vi ett individpespektiv kombinerat med eget ansvar. För varje enskild deltagare är detta en kompetenshöjning genom det breda innehållet i arbetet. Vi vill även sprida våra kommande resultat till andra och i detta arbete även stimulera till ytterligare ny forskning inom området.

Målsättning

Inom genomförandeprojektet kommer vi att arbeta med att öka självkänslan hos varje deltagare, bredda tankar och reflektera omkring yrkesval, förmedla en ökad medvetenhet om könsroller och maktstrukturer och även kunskaper omkring vardagsekonomi. Inom genomförandeprojektet kommer också regelbundna utvärderingar äga rum, innan påbörjad rehabilitering/arbetsplacering - under placeringstiden - avslutningsvis när placeringen är slutförd. Mätningar av stresshormoner etc kommer att genomföras främst på målgruppen långtidssjukskrivna. En forskare kommer att arbeta med utvärderingar för alla tre målgrupper.
Vi kommer att arbeta med ett helhetsperspektiv på varje enskild deltagare och därför kommer man att ha individuella handlingsplaner kopplat till sin rehabiliteringsplan. Helhetstänkande består också i att inte enbart en arbetsmiljö belyses utan även involverar hemmamiljön.
Varje enskild deltagare ska känna att processen medför ett helhetsperspektiv på livet. Vi har målsättningen att nå en nöjdhetsnivå på 90% av alla deltagare i projektet.
Som en kvantifierad målsättning menar vi att
70% av långtidssjukskrivna ska kunna gå tillbaka till tjänst igen.
70% av arbetslösa ska efter placering hitta en plats inom arbetsmarknaden.
80% av ungdomar ska efter placering ha motivationen att aktivt söka arbete alternativt ny utbildning.
Vi har även som målsättning för projektet att under år 2 och 3 arrangera totalt två konferenser med regional inbjudan. Vi kommer även att aktivt arbeta med att forma ett nätverk inom regionen för likartat rehabiliteringsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med funktionshinder har inventerats. När det gäller den fysiska tillgängligheten har alla lokaler som kommer att användas gåtts igenom och är väl anpassade för funktionshindrade. Det gäller också utemiljön i trädgården. Samråd har här skett med länets handikapporganisationer HSO i tillgänglighetsfrågorna.
När det gäller tillgänglig verksamhet kan det jämföras med jämställdhetsintegrering vad gäller baskunskaper och samsyn hos personal och de olika målgrupperna..
Vi kommer att arbeta i mycket smågrupper så vi ser inte att den kommunikativa tillgängligheten blir något problem eftersom gruppernas storlek gör att deltagarna hela tiden finns med i sin grupp.
Vi planerar att vid behov utforma vår hemsida och övrigt informationsmaterial på ett sätt som ger alla möjlighet att bli delaktiga.
Det är viktigt att kursdeltagarna får möjlighet att bearbeta tankar kring tillgänglighet på samma sätt som vid jämställdhetsintegrering.
Liksom för jämställdhetsintegreringen gäller samma för tillgänglighet för personer med funktionshinder. Även här kommer all personal att få utbildningsinsatser i diskussionsform utifrån uppsatta mål om hur vi förhåller oss till varandra
Frågeställning skall också finnas med vid olika utvärderingar.

När det gäller den gröna miljön så förbereds att ta fram material omkring trädgården som också passar synskadade.

Jämställdhetsintegrering

Beträffande resultat från förprojekteringen så finns det redovisat under rubriken bakgrund (och jämställdhetsintegreringen). Till detta ska läggas att vi tror att det är viktigt att både personal inom genomförandeprojektet och kursdeltagare får ett ökat medvetande om och har en samsyn när det gäller att integrera jämställdhetsfrågor inom alla områden. Målet med jämställdhet måste vara att ge kvinnor och män ett förhållningssätt som ger ökade valmöjligheter på arbetsmarknaden och personalen måste fundera på vilka mål som finns i arbetet och hur man arbetar med jämställdhetsintegrering mot dessa mål och hur man tar upp dessa frågor till diskussion.
Det är viktigt att både personal och målgrupperna blir medvetna om hur sociala relationer, maktstrukturer och härskartekniker påverkar vårt vardagsliv. För de grupper som skall hitta nya vägar i livet är det betydelsefullt att tänka annorlunda i mötet med arbetslivet. En följd av diskussioner i grupperna, när det gäller synen på kvinnor och män bör bli, att man vågar pröva andra delar av arbetsmarknaden.
Detta betyder att speciella utbildningsinsatser när det gäller baskunskaper bör ske både för den personal som redan finns på Vårsta och den som kommer att arbeta direkt med genomförande projektet.
Frågor om jämställdhetsintegrering skall finnas med vid olika utvärderingar.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Härnösand
  • Utvecklingsenheten
  • Välfärdsavdelningen

Kommun

  • Härnösand