Logotyp på utskrifter

Gångbar i Sverige

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFramtids- och utvecklingsförvaltning
KontaktpersonInger Eriksson
E-postinger.eriksson@zonline.se
Telefonnummer0670-167 24
Beviljat ESF-stöd244 933 kr
Total projektbudget332 853 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

I Strömsunds kommun finns en väl utvecklad organisation för samarbete mellan olika aktörer som arbetar för att underlätta flyktingar och andra nyanländas introduktion. Fr.o.m. 2006 fram till dagens datum har det varit en stor ökning i kommunens flyktingmottagandet. I nuläget läser flyktingar/andra invandrare på SFI vid Komvux i kombination med samhällsundervisning och språkpraktik, vald utifrån elevens eget önskemål. Att genom språkpraktik etablera sig på arbetsmarknaden är svårt då det oftast fattas grundläggande kunskaper/grundutbildning inom yrket. Detta får till följd att individen även har svårare att integreras i samhället i stort. Vi har märkt att alltför lite hänsyn har tagits till de nyanländas bakgrund och erfarenheter och att de måste ges en mer aktiv roll i den egna introduktionen där de även ska ha större valmöjligheter. Vi tror att idén framställd i förprojektet kan vara ett alternativ att snabbare komma ut i yrkeslivet utifrån dokumenterade kunskaper och erfarenheter, då individerna direkt ges möjlighet till en väg vidare. Med tanke på att behovet av arbetskraft ökar i takt med att befolkningen i Norrlands inland minskar, blir introduktionen ett medel från samhällets sida att snabbt få tillgång till kompetent arbetskraft. Åtgärder i introduktionen av nyanlända leder till att även glesbygden kan fortsätta att utvecklas och hållas levande. Genom projektidén kan det ges möjlighet att stanna kvar i en mottagningskommun där man redan etablerat ett nätverk och fått en trygghet i Sverige. I samverkan med andra kommuner kan nischer utvecklas, som leder till att individerna kan stanna kvar i regionen. Kommunerna kan få tillgång till varandras resurser och lyfta nätverkande till en högre nivå.

Då resurser till vuxenutbildning i kommunerna minskar är det viktigt att hitta samarbetsmöjligheter med ytterligare aktörer. I grundskola och gymnasium finns ett minskande elevunderlag som leder till att vissa program ligger i farozonen för att avvecklas. När eleven integreras bland andra elever på skolan och kommer ut på arbetsplatser via APU med skolan och yrkesutbildningen som plattform, så integreras de snabbare ut mot arbetslivet, det innebär att de får en ökad acceptans, ett större nätverk vilket medför att de får avsevärt ökade möjligheter till arbete som gör att individen blir kvar i kommunen som så väl behöver arbetskraften. Individen kommer att få en ökad livskvalité, må bättre när de ser att de kommer ut i ett arbete och de får en ”yrkesroll”, identitet, får nya kontakter och därmed större förståelse för hur samhället fungerar.

Projektet kommer att arbeta med jämställdhet aktivt i alla steg. Vi ska aktivt arbeta för att alla SFI-elever oavsett kön får information om utbudet av yrkesutbildning och kännedom om vad olika yrken innebär. Individen ska kunna välja inriktning utifrån intresse och ej vad som är av tradition manligt / kvinnligt.
I förprojekteringen vill vi finna vägar för att kunna göra ovanstående möjligt.

I ovan nämnda finns ytterligare ett perspektiv. Vi tror att det är en fördel att det i gymnasiet blir fler vuxna i utbildningsgrupperna och då vuxna med utländsk bakgrund, då detta kan leda till att minska främlingsfientlighet. Projektet har också möjlighet att förebygga diskriminering i arbetslivet och i samhället i stort.

Mål i förprojektering Gångbar i Sverige är:
- Intervjuer med branschorganisationer
- Enkätundersökning och uppföljningssamtal med 25 företag
- Enkätundersökning till SFI-elever
- Enkätundersökning till lärare och övrig personal vid gymnasieskolan
- Intervjuer med nyckelpersoner i 9 kommuner
- Intervjuer med Arbetsförmedling
- Material sammanställs och redovisas för de aktörer som varit delaktiga i förstudien.
- Aktörerna erbjuds att samverka vid planering av ansökan genomförandeprojekt "Gångbar i Sverige"

I förprojekteringen genomförs även en omvärldsanalys för att bl.a. undersöka eventuella hinder för att använda sig av gymnasieskolans programutbud för just denna målgrupp. Projektet kommer att använda sig av experter inom relevanta områden.

Bakgrund

I Strömsund finns SFI och Komvux inom Vuxenutbildningen, och den i sin tur finns i samma organisation som gymnasiet och de Kvalificerade Yrkesutbildningarna (Vildmarksturism och Vindkraftsteknik). Samtliga nämnda verksamheter ingår i Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) tillsammans med bl.a. Flyktingmottagningen. FUF är direkt underställd Kommunstyrelsen. Denna konstellation av verksamheter under samma paraply, ger ypperliga samverkansmöjligheter.

Kommunen och kommunens Flyktingmottagning har yttersta ansvaret för introduktionen av nyanlända. Kommunen har därför samordningsansvaret för introduktionen och bör därför ta ett helhetsgrepp om individens introduktion. De andra parterna såsom SFI och Komvux vid Hjalmar Strömerskolan och Arbetsförmedlingen delar dock ansvaret om att göra det möjligt för individen att utnyttja de olika parternas samlade resurser och tillmötesgå den nyanländas särskilda behov, vilket regleras i lokal överenskommelse (LÖK) om samverkan rörande introduktion av flyktingar och andra invandrare. Detta utifrån den centrala överenskommelsen (CÖK) om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare, sluten av Svenska Kommunförbundet, Arbetsmarknadsverket, Skolverket, Migrationsverket och Integrationsverket, och den regionala överenskommelsen (RÖK) i Jämtlands län, sluten av Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Kommunförbundet, verket för skolutveckling, Integrationsverket och Migrationsverket.

I kommunen samverkar tjänstemännen bl.a. genom kartläggning av individen. Representanter från SFI, AF, Flyktingmottagning och Komvux har under ett antal år funnits i en arbetsgrupp där man arbetar bl.a. med kartläggning. Det är en kartläggning av social livssituation, hälsotillstånd (både egenupplevt och dokumenterat), möjligheter/resurser (för att minska hindren), intresseområden, kompetens (utbildning/arbetslivserfarenhet/föreningslivserfarenhet), och framtidsplanering. Kort sagt tar gruppen reda på var personen befinner sig i nuläget. Utifrån detta arbetar de vidare med motivationssamtal och coachning, där det handlar om att stärka individens självförtroende, hitta förutsättningar för utveckling och tillsammans finna en motivering till att komma vidare i processen. Vad tycker personen om och vad vill den med sitt liv? Det är nödvändigt att finna det positiva och jobba med det i motiveringsarbetet. Delmål och mål sätts upp som är realistiska att uppnå. Personen får kontinuerliga stödsamtal, coachning och uppföljningar där representanterna arbetar med motivationsarbete och ser att den uppsatta utvecklingsplanen följs eller anpassas till eventuella förändringar. Ytterligare genomförs vägledningsaktiviteter, såsom arbetsmarknadsorientering, utbildningssondering, jobbsökaraktiviteter, praktik och gruppaktiviteter.

I Strömsunds kommun har det fr.o.m. 2006 fram till dagens datum varit stor ökning i flyktingmottagandet. I dagsläget finns cirka 180 inskrivna i Flyktingmottagningen. Kommunen har även förbundit sig att ta emot 30 flyktingar/år t o m 2010. Över 100 individer läser på Svenska för Invandrare (SFI). Gruppen utgörs av både flyktingar och övriga invandrare och representerar ett 15-tal länder, såsom t.ex. Uzbekistan, Colombia, England, Thailand, Etiopien, Italien, Tjetjenien, Turkiet och Litauen. Enligt regeringens proposition1997/98:16), ska de säråtgärder som erbjuds nyanlända vara individuella och utgå från personens egna behov och önskemål.

I nuläget läser flyktingar/andra invandrare på SFI vid Komvux i kombination med samhällsundervisning och språkpraktik, vald utifrån elevens eget önskemål. Att genom språkpraktik etablera sig på arbetsmarknaden är svårt då de oftast fattas grundläggande kunskaper/grundutbildning inom yrket utifrån svenska förhållanden. Detta får till följd att man även har svårare att integreras i samhället i stort.

I en kommentar till den nya kursplanen för SFI som trädde i kraft fr.o.m. 2007-01-01 säger skolverket att samverkan mellan utbildare och andra parter t ex AF är angeläget för att språkutbildning ska kunna anpassas till individens kommande behov. De påpekar också att de tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen diskuterat behovet av kunskaper i svenska i förhållande till de krav på språkkunskaper som ställs på arbetsmarknaden och hur samarbetet ska kunna utvecklas i dessa frågor (Skolverket 2007).

Vi har märkt att alltför lite hänsyn har tagits till de nyanländas bakgrund och erfarenheter och att de måste ges en mer aktiv roll i den egna introduktionen där de även ska ha större valmöjligheter. Vi tror att detta kan vara ett alternativ att snabbare komma ut i yrkeslivet utifrån dokumenterade kunskaper och erfarenheter, då individerna direkt ges möjlighet till en väg vidare.

Med tanke på att behovet av arbetskraft ökar i takt med att befolkningen i Norrlands inland minskar blir introduktionen ett medel från samhällets sida att snabbt få tillgång till kompetent arbetskraft. Åtgärder i introduktionen av nyanlända leder till att även glesbygden kan fortsätta att utvecklas och hållas levande. Genom projektidén kan det ges möjlighet att stanna kvar i en mottagningskommunen där man redan etablerat ett nätverk och fått en trygghet i Sverige. I samverkan med andra kommuner kan nischer utvecklas, som leder till att individerna kan stanna kvar i regionen. Kommunerna kan få tillgång till varandras resurser och lyfta nätverkande till en högre nivå.
Eftersom resurserna till vuxenutbildning i kommunerna minskar så är det viktigt att hitta samarbetsmöjligheter med andra aktörer. I grundskola och gymnasium finns ett minskande elevunderlag som leder till att vissa program ligger i farozonen för att avvecklas.

Syfte

Elevantalet sjunker framledes, medan behovet av arbetskraft ökar inom bl. a industri, vård, men även andra branscher, vilket gör att det uppstår arbetskraftsbrist. Det är idag många gånger svårt att snabbt ta tillvara den kompetens som finns i invandrargruppen och samtidigt få det integrerat i SFI-undervisningen på ett naturligt sätt.
Arbetsgivare får tillgång till arbetskraft och möjlighet att lära känna personen via utb. / praktik.
Om flyktingar och andra invandrare får möjlighet till yrkesutbildning inom gymnasieskolan, där olika parter hjälper och stöttar eleven utifrån de förutsättningar och behov varje individ har med fördjupad handledning, individuell coaching och arbetsplatsförlagd utbildning med utbildade handledare på företagen, så skulle det innebära att många integreras i skolan och arbetslivet betydligt snabbare - det tas ett helhetsgrepp runt individen.
När eleven integreras bland andra elever på skolan och kommer ut på arbetsplatser via APU med skolan och yrkesutbildningen som plattform, så integreras de snabbare ut mot arbetslivet, det innebär att de får en ökad acceptans, ett större nätverk vilket medför att de får avsevärt ökade möjligheter till arbete. Det leder till att individen blir kvar i kommunen, som så väl behöver arbetskraften. Individen kommer att få en ökad livskvalité han/hon kommer ut i ett arbete och får en ”yrkesroll”, en identitet, nya kontakter och därmed större förståelse för hur samhället fungerar.

I ovan nämnda finns ytterligare ett perspektiv. Vi tror att det är en fördel att det i gymnasiet blir fler vuxna i utbildningsgrupperna och då vuxna med utländsk bakgrund, då detta kan leda till att minska främlingsfientlighet. Projektet har också möjlighet att förebygga diskriminering i arbetslivet och i samhället i stort.

Målsättning

- Omvärldsanalys
- Undersöka eventuella hinder för att använda sig av gymnasieskolans programutbud för just denna målgrupp. Projektet kommer bl.a. att använda sig av experter inom relevanta områden.
- Intervjuer med 5 branschorganisationer där projektet vill veta vad individen är i behov av för att bli anställningsbar. Vi vill ta reda på vad organisationerna anser om tänkt projekt och ämnar även undersöka samarbetsmöjligheter.
- Undersöka arbetskrafts- och kompetensbehov framgent hos 25 företag inom olika branscher genom enkätundersökning med uppföljningssamtal. Enkäten skall även innehålla frågeställningar kring möjliga APU-platser och intresse av att delta i ett eventuellt kommande projekt.
- Genom enkätundersökning undersöka intresset för yrkesutbildning hos samtliga SFI-elever i Strömsund. Vid behov används tolk/översättare.
- Undersöka intresse och möjligheter till samarbete hos lärare och övrig personal vid gymnasieskolan.
- Hos 9 kommuner undersöka intresse för samarbete inom ett kommande projekt. Det material och information som framställs i förprojekteringen används som underlag till enkätundersökning och intervjuer med nyckelpersoner i varje kommun. De kommuner projektet kommer att vända sig till är Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund och Sollefteå.
- Underlag till projektansökan för genomförandefas av Gångbar i Sverige

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunens lokaler är handikappanpassade med bl.a. ramper och hiss. Olika hjälpmedel finns tillgängliga. Lokalerna utrustas efter behov. Personal inom kommunen och gymnasieskolan/Komvux/SFI har god kunskap i att arbeta med olika typer av handikapp både vad gäller fysiska och psykosociala funktionshinder och dessa individers behov prioriteras.
Detta kan beskrivas ytterligare i förstudien.

Medfinansiärer

 • Framtids- och utvecklingsförvaltning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund