Logotyp på utskrifter

GFF:s Regionala Socialfondsprojekt Mellersta Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGrafiska Företagens Service AB
KontaktpersonHans Johansson
E-posthans.johansson@grafiska.se
Telefonnummer08-762 68 08
Beviljat ESF-stöd312 014 kr
Total projektbudget312 014 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering. Vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö som lockar både män och kvinnor att jobba i samt fortsätta vara attraktiva på arbetsmarkanden.

Bakgrund

Presentation av Grafiska Företagens Förbund, GFF, för ansökan till regionala samlingsprojekt inom den grafiska branschen.

GFF är bransch- och arbetsgivareorganisation för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. GFF arbetar för att stärka medlemsföretagens lönsamhet och konkurrenskraft. Vi tillvaratar medlemsföretagens intressen i arbetsgivarfrågor samt i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. GFF är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. GFF: s huvudkontor finns i Stockholm, i Malmö, Jönköping och Göteborg finns regionkontoren.

GFF har 602 medlemsföretag med 20 367 anställda. Medlemsföretagen omsätter cirka 36 miljarder kronor.
Branschen karaktäriseras av många små företag och några få stora.

Medlemsföretagen levererar många olika typer av grafiska produkter, insatsvaror till industri och handel som förpackningar, manualer, självhäftande etiketter, förlagsinitierade produkter som böcker, läromedel och tidskrifter, reklam och informationstryck samt ett stort antal olika special- och säkerhetstryck.

Hösten 2007 publicerade Europakommissionen, Enterprise and Industry Directorate-General, rapporten Competitiveness of the European Graphic Industry prospects for the EU printing sector to respond to its structural and technological challenges.

Rapporten som har tagits fram av Ernst & Young, har förutom en noggrann kartläggning av Europas grafiska industri och en ordentlig analys av kartläggningen, också förslag till sex handlingsplaner för hur konkurrenskraften hos Europas grafiska företag kan förbättras.

Vi menar att rapportens kartläggning och analys av branschens problem och framtidsutsikter i allra högsta grad också är relevant för svensk grafisk industri.

En av handlingsplanerna som rapporten föreslår är Invest in human resources and develop new skills, investera i mänskliga resurser och utveckla ny kompetens och skicklighet. En tydlig uppmaning till oss, som branschorganisation, att förstärka insatserna för en säkrad kompetensförsörjning.

Den grafiska branschen har genomgått och genomgår en omfattande teknisk, kommersiell och organisatorisk omställning. Det är en omställning som också kommer att fortsätta under de närmaste åren framöver.

För att kunna ta tillvara och fullt ut utnyttja de möjligheter som denna omställning innebär behövs betydande insatser för en säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av ovanstående samt den pågående och framtida omställningen, som kräver ny och förbättrad kompetens, söker GFF medel till regionala förprojekteringssamlingsprojekt.

Vi har förankrat syftet och målen med ett kommande projekt inom den Europeiska Socialfonden med de fackliga organisationerna som är verksamma inom den Grafiska branschen. Det står bakom denna projektansökan.

Den grafiska branschen är mansdominerad. En del av omställningen måste också vara att öka möjligheterna för kvinnorna att i större utsträckning medverka i svensk grafisk produktion.

Vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män.

Syfte

Att undersöka på vilket sätt branschen kan möta hoten från omvärlden. Förhindra att branschen fortsätter försvagas och komma tillrätta med bristande kompetens, jämställdhet och tillgänglighet. Undersöka på vilket sätt branschen kan skapa konkurrensfördelar utifrån de analyser och förslag, som finns i EU-kommissionens rapport.

Målsättning

Målen med förprojekteringen är att identifiera:
Kompetensutvecklingsbehov.
Behov av åtgärder för ökad jämställdhet.
Behov av ökad tillgänglighet.
Behov av att öka förmågan att leda och utveckla verksamheten i respektive bolag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en analys över våra förutsättningar och problem inom verksamheten för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar för personer med funktionshinder.

Vi kommer även se över arbetsplatserna och minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Berndtssons Tryckeri AB
  • Grafisk kompetens i Norr AB
  • Kaltas Grafiska AB
  • Smurfit Kappa Mittpac
  • Sollefteå Tryckeri AB

Kommun

  • Bräcke
  • Sollefteå
  • Sundsvall
  • Örnsköldsvik
  • Östersund