Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

"Fylket - en väg till en ny arbetsmarknad; Etapp 1"

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Fiskekroken Aktivitetsgård
KontaktpersonElisabeth Gisselman
E-poststiftelsenfiskekroken@harnosand.com
Telefonnummer0611-244 10
Beviljat ESF-stöd332 533 kr
Total projektbudget332 533 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Ett kompetensutvecklingsprojekt för anställda vid en social arbetsförberedande verksamhet för psykiskt och socialt funktionsnedsatta där verksamheten står inför starkt utvecklings- och förändringstryck och eventuellt riskerar nedläggning.

Bakgrund


Bakgrund:
Stiftelsen Fiskekroken har Härnösands kommun, Landstinget Västernorrland och Stiftelsen Vårsta diakonigård som huvudmän. Verksamheten vid Aktivitetsgården Fiskekroken startade 1986 och har vänt sig till i huvudsak personer med psykosociala eller sociala funktionsnedsättningar och/eller personer som står (långt) utanför arbetsmarknaden. Vid Fiskekroken erbjuds deltagarna olika aktiviteter. Verksamheten fungerar som en kursgård där deltagarna deltar i gårdens drift (viss försäljningsverksamhet - antikvariat, prylbod - viss produktion av lunch och konditorivaror) och/eller i olika projekt. Ett flertal projekt har bedrivits bl a "Katapult"som riktade sig mot långtidsarbetslösa ungdomar. Katapult var ett läslustprojekt enligt trappstegsmetoden - ett projekt som f ö fick diplom från EU-tåget 1998. Vid Fiskekroken har också startats ett kooperativ ("Gnistan") som tyvärr måste läggas ned pga nedskärningar. Vid Fiskekroken har också bedrivits projektet "Sara" (ej EU-proj) som var ett uppsökande projekt riktat till enbart psykiskt funktionshindrade i syfte att hitta socialt isolerade personer och lotsa dem till ny samvaro.
Antalet deltagare i verksamheten har varierat, de har varit av båda könen och i alla åldrar. Det finns många exempel på att verksamheten vid Fiskekroken lyckats med att lotsa människor från ett svårartat utanförskap till ny social tillvaro och arbete på den öppna arbetsmarknaden.
I dagsläget är förutsättningarna för den fortsatta verksamheten vid Fiskekroken något förändrade. Det kommunala bidrag som tidigare garanterats Fiskekroken har pga den kommunala ekonomin dragits in och f o m 2008 köper kommunen bara direkta platser.(se bil) F n köps 8 aktivitetsplatser. Fiskekrokens Aktivitetsgård måste, för att möjliggöra en fortsatt verksamhet och därmed ett tillvaratagande av uppbyggd kompetens men även för att fortsättningsvis nyttja de förnämliga resurser som byggts upp kring gården (ex antikvariat, snickeriverkstad, prylbod -alla inhysta i olika små huskroppar), bredda verksamheten mot nya målgrupper och fler köpare av tjänster/finansiärer i samhället. De marginaliserade grupperna i samhället blir bara större och behoven av fungerande sociala lotsar och brobyggen mellan utanförskap och social involvering och arbete är fortsatt mycket stort. Andelen arbetslösa i Härnösand kommun är stort och andelen biståndstagare av befolkningen är störst i hela Mellersta Norrland. Av biståndstagarna är andelen redovisade arbetslösa mycket över genomsnittet och överträffas endast av Timrå och Ragunda kommuner.
Fiskekrokens Aktivitetsgård riskerar dock, trots de stora behoven i samhället, av nedläggning och att personalen går ut i arbetslöshet om inte en ny utvecklingsinriktning kan etableras.
Under 2007 gjordes en förstudie benämnd "Nappet" för vilken erhölls 200 000 i projektstöd från Europeiska socialfonden. Projektet är slutfört och avrapporterat.(se bil) Syftet med denna förstudie var att undersöka möjligheterna att utveckla ett brukarkooperativ i Härnösand för att kunna erbjuda möjligheter till deltagande i kooperativ för alla typer av marginaliserade grupper, dvs både grupperna psykiskt och socialt funktionsnedsatta (som Fiskekroken i huvudsak arbetar med idag) och nya grupper med svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden som invandrare och unga med låg utbildning. Projektet skulle undersöka om verksamheten vid Fiskekroken kan inriktas mot arbetslivsinriktad rehabilitering i sin helhet och om kooperativ kan vara en del i verksamheten.
Resultatet av förstudien visade att här finns stora möjligheter att utveckla ett kooperativ som till en början bör fungera som ett socialkooperativ för att efterhand kunna utvecklas till ett personal- resp brukarkooperativ. I denna förstudie var all personal djupt involverade och det var en process som ledde fram till att personalen gemensamt bestämde sig för att förändra sitt arbete. En ny verksamhetsplan togs fram i vilken det då konstaterades behovet av metodologisk och organisatorisk utveckling samt behovet av kompetensutveckling för att dels möta nya brukargrupper, dels förändringskrav utifrån metodteoretisk utveckling och eventuell organisatorisk förändring. Parallellt fördes också en diskussion i styrelsen som innebar att Huvudmännen var engagerade i hela processen beträffande denna förstudie och diskussionen omkring förändrat arbetssätt..
När förstudien gjordes och rapporten skrevs var fortfarande verksamheten finansierad medelst kommunalt bidrag. Som ovan nämnts har de ekonomiska förutsättningarna sedan dess ändrats och verksamheten finansieras nu genom att kommunen köper ett antal platser/tjänster av Fiskekrokens Aktivitetsgård. Verksamheten är f n underfinansierad och medel saknas för att bekosta nödvändig kompetensutveckling för att möjliggöra en nystart med förändrat/vidgat arbetsrehabiliterande uppdrag.
Planen som personalen tillsammans med styrelsen nu kommit fram till är att utveckla verksamheten i en tvåstegs"raket" där första steget innebär att ansöka om kompetensutvecklingsmedel enl den regionala planen för Europeiska socialfondens programområde 1,mål 1, dvs denna ansökan. Nästa steg är att återkomma med en ansökan till Europeiska socialfondens programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud. I den nästkommande ansökan redovisas utförligt verksamhetsupplägget enligt den föreslagna verksamhetsplanen.
I den år 2007 genomförda förstudien skulle också samverkan mellan olika aktörer inom socialt arbete initieras företrädesvis mellan Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men även andra aktörer som Integrationavdelningen m fl. Konstaterades i denna grupp att behovet av arbetsinriktad rehabilitering var stort och att ett socialt arbetskooperativ är en metod att både skapa meningsfulla arbeten för människor som har svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden men också att fungera som en länk, ett brobygge, för en kommande etablering på arbetsmarknaden. Fiskekrokens Aktivitetsgård ståndpunkt är att människan i grunden är skapande och aktiv och behöver finnas i en miljö där dessa egenskaper kan utvecklas.
Beträffande kompetensutvecklingsbehovet för Fiskekrokens anställda så hade den förstudie som gjordes inte fokus på en kompetensutvecklingsanalys utan på möjligheterna att utveckla verksamheten mot arbetskooperativ som ett led i arbetsinriktad rehabilitering. Personalen lyfte kraftfullt fram nödvändigheten av kompetensutveckling för personalen men även gemensamma studiecirklar för personal och brukare. Till nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser för personalen räknas utbildningar i Lösningsfokuserat arbetssätt inkl empowermentbegreppet liksom utbildningar kring brukarinflytande, brukarstyrda kooperativ, kooperativt arbete, konfliktlösning, coaching i arbetslivet. För att kunna svara upp mot den vidgade marknadsanpassningen som verksamheten vid Fiskekroken ställs inför och för att möjliggöra ekonomisk överlevnad måste tillföras utbildningar kring mångkultur, drogmissbruk samt metoder för jämställdhetsintegrering. Verksamheten och personalen står inför ett starkt förändringskrav om än inom samma område, socialt arbete, men med viss metodförnyelse och mot nya och fler målgrupper och nya beställare. Personalen ser att målgruppen missbrukare och invandrare kommer att öka. Inom denna grupp finns också ibland psykiska funktionshinder. Idag ställs det också höga krav att personalen ska coacha personer inom verksamheten ut på arbetsmarknaden snabbare än tidigare.

Syfte

Syftet är att kompetens- och kvalitetshöja verksamheten vid Fiskekrokens Aktivitetsgård för att attrahera fler och nya brukargrupper, stärka och bredda verksamheten för att möjliggöra att Fiskekroken lever vidare och kan finansiera sin verksamhet. Detta inom ett socialt behovsområde där resultatet ger stora humanitära och i förlängningen även samhällsekonomiska vinster.

Målsättning

Genomföra 5 för verksamhetsutvecklingen strategiska utbildningar där en eller flera i personalen deltar.
1) Lösningsfokuserat arbetssätt (1 personal) (2 personal genomgår fn denna utbildning, obs detta ej medräknat i ansökt bidrag)
2) Addiktologutbildning (2 personal)
3) Coachutbildning (1 personal)
4) Studiecirkel kring jämställdhetsintegrering, genusfrågor (3 personal)
5) Studiecirkel kring det mångkulturella samhället (3 personal)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid den förstudie som genomfördes under 2007 gjordes en tillgänglighetsanalys av verksamhetens lokaler. Beträffande den fysiska tillgängligheten så är de lokaler där den planerade kooperativa verksamheten (antikvariat, kök, prylbod, snickarverkstad) alla belägna i separata huskroppar i anslutning till huvudbyggnaden. De ligger alla i markplan och tillgängligheten är god. Huvudbyggnaden behöver tillgängliggöras utomhus medelst en trappramp förbi några trappsteg till möteslokalerna på första våningsplan. Ramp planeras. Andra våningen upptas av kontor och är ej kopplade till den direkta verksamheten. Den akustiska miljön är god. Fiskekroken arbetar ju sedan många år med psykiskt funktionshindrade men för att vidga personalens kunskap om tillgänglighetsoptimala miljöer och vad tillgänglighet resp brist på tillgänglighet innebär för funktionshindrade - av alla slag och ur alla aspekter, fysiskt, medvetandemässigt, kommunikativt och informativt, - kommer ett antal dialogmöten att initieras med olika handikapporganisationer för att öka den egna kunskapen och därigenom också vidga "marknads"möjligheterna mot nya målgrupper.

Jämställdhetsintegrering

Personalen har under förstudien diskuterat jämställdhetsaspekter däribland även integrering. Man konstaterar att jämställdhetsintegrering (i samhället) för brukargrupperna kan sägas vara en av verksamhetens övergripande mål. Personalen konstaterar då att med en kompetens- och kvalitetshöjning i verksamheten framförallt beträffande utbildningarna i Lösningsfokuserat arbetssätt, Coaching och Jämställdhetsintegrering, genusfrågor så stärker man den egna teoretiska basen för detta.

Samarbetspartners

 • Vårsta Diakonigård

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund