Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från bidrag till egen försörjning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKultur- utbildning- och fritidsförvaltning
KontaktpersonBjörn Stenström
E-postbjorn.stenstrom@solleftea.se
Telefonnummer0620-68 27 36
Beviljat ESF-stöd2 542 170 kr
Total projektbudget6 597 570 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2011-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte: Utifrån utbildning, kunskaper och tidigare erfarenheter uppmuntra, sporra, förstärka och utveckla de arbetssökande för att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden, alternativt studier och därmed också uppnå egen försörjning. Mål: Målet är att identifiera eventuella problem och utifrån individens eller målgruppens förutsättningar utveckla metoder som underlättar inträde till arbetsliv eller studier. Därmed kommer de också att bidra till den framtida arbetskraftsförsörjningen och uppnå målet om egen försörjning. Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt som är arbetssökande och i behov av motivering och fördjupat stöd för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden och som idag är i beroende av försörjningsstöd.
Strategi:
• Genom ett individinriktat stöd utifrån varje persons förutsättningar och möjligheter stärka individen i deras arbetssökande.
• Genom kartläggning identifiera eventuella svårigheter och utifrån denna upprätta en handlingsplan.
• Genom personliga samtal och vägledning öka medvetenheten om behovet av kompetensutveckling/studier eller yrkesväxling.
• Genom personlig marknadsföring, intervjuträning och andra motivationshöjande insatser stärka dem inför mötet med arbetsgivare.
• Genom praktik/vägledande praktik öka deras insikt om olika yrken samt bidra till personliga nätverk
• Praktikuppföljning
Aktiviteter:
Personliga samtal
Grundläggande datakunskaper (DA 1201)
Gruppdiskussioner
Motivationshöjande insatser
Dolda arbeten, nätverksbyggande och målplanering
AMS hemsida, personligt brev, mitt CV samt genomgång och färdigställande av ansökningshandlingar etc.
Att läsa och svara på platsannonser
Intervjuträning
Praktik
Tidplan: Eftersom deltagarna kommer att antas i projektet löpande kommer de olika aktiviteterna att pågå under hela projekttiden april 2008 t.o.m. mars 2011.Organisation: Organisationen kommer att bestå av projektledare/coach 100 %. Studie- och yrkesvägledare 25 % samt administration och samordning vardera 10 %. Därutöver kommer redan inom kommunen befintliga resurser att nyttjas. Sådana resurser utgörs bl.a. av Komvux, Gymnasieskola,Reveljen samt resurser från arbetsförmedlingen. Samarbetspartners: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknadens parter. Nyskapande: Att utifrån de förändrade förutsättningar som gäller på arbetsmarknaden tillsammans med kommunens Individ och familjeomsorg, finna metoder, skapa incitament och förutsättningar till att gå från försörjningsstöd till egenförsörjning. Projektavgränsning: Projektet kommer att hållas skilt ifrån kommunens ordinarie verksamhet.

Bakgrund

Inom både social- och arbetsmarknadspolitiken intar arbetslinjen en central roll. Aktiva insatser ska gå före passivt kontantstöd och målet med insatserna är att individen ska försörja sig genom förvärvsarbete. De svenska välfärdssystemen bygger nästan undantagslöst på att ersättningarna ska kompensera ett inkomstbortfall vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom etc. Villkoren för enskilda människor inom socialförsäkringssystemen har med andra ord att göra med nuvarande och tidigare prestationer på arbetsmarknaden. Denna mycket starka koppling mellan förvärvsinkomster och ersättningsnivåer innebär att grupper som inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller endast delvis gjort så, har ett betydligt sämre skydd än andra vid t.ex. arbetslöshet och sjukdom. För grupper med svag förankring på arbetsmarknaden innebär det att de i många fall är tvungna att leva på socialbidrag för att klara sin försörjning. Ekonomiskt bistånd eller socialbidrag är det yttersta skyddsnätet för den enskilde. Det är tänkt som ett tillfälligt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. Trots detta är ett stort antal enskilda beroende av ekonomiskt bistånd under avsevärd långa tider. Antalet arbetslösa har under flera år legat på en högre nivå i Sollefteå i jämförelse med de övriga kommunerna i länet, framförallt avseende ungdomsarbetslösheten. Antalet arbetslösa i Sollefteå kommun (öppet arbetslösa, samt personer i åtgärder) uppgick i november 2007 till 7,0 % jämfört med 3,6 % i riket. Motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten var 7,8 % jämfört med 5,2 %. Dessa siffror visar att det finns stora utmaningar för Sollefteå att minska arbetslösheten. Behovet av samordning mellan olika aktörer både internt och externt är stort. I kommunen svarar Kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen för insatser inom arbetsmarknadsområdet och vuxenutbildningen, medan Individ- och omsorgsförvaltningen ansvarar för försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens insatser räcker tyvärr inte alltid till för alla arbetslösa och i många kommuner har man kunnat se att försörjningsstödstagare är lågprioriterade på förmedlingen och riskerar att helt bli utan stöd. Kommunen känner sig därför tvingad att bygga upp en egen verksamhet för att stödja arbetslösa som inte kommit in i de statliga trygghetssystemen och som dessutom har en svag ställning på arbetsmarknaden.Sollefteå kommun har valt att samla samtliga verksamheter med kopplingar till vuxnas lärande till en gemensam organisation kallad Reveljen - Centrum för vuxnas lärande och utveckling. I dagsläget är det 5 enheter som ingår i Reveljen –. Lärcenter, (Universitets- och KY-utbildningar) Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, Komvux med SFI samt administration och vägledning. Arbetsmarknadsenheten har tidigare genom samarbetsavtal med arbetsförmedlingen bedrivit profileringskurs med jobbsökaraktiviteter i syfte att förbättra möjligheterna för de som idag, av olika skäl, står utanför arbetsmarknaden. Resultatet av dessa insatser har inneburit att drygt 50 % av deltagarna har gått till arbete eller studier. På grund av nedskärningar i arbetsförmedlingens budget har möjligheterna att delta i denna verksamhet väsentligt försämrats. Samtidigt har vi sett att förändringen av a-kassan och arbetsmarknadspolitiken inneburit att allt fler blivit beroende av försörjningsstöd. Utifrån dessa förutsättningar avser vi att i samverkan med Arbetsförmedling och Individ- och omsorgsförvaltningen utveckla metoder och skapa aktiviteter i syfte att öka anställbarheten hos personer som står långt utanför arbetsmarknaden och som är idag är beroende av försörjningsstöd.

Syfte

Utifrån utbildning, kunskaper och tidigare erfarenheter uppmuntra, sporra, förstärka och utveckla de arbetssökande för att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden, alternativt studier och därmed uppnå egen försörjning.

Målsättning

Målet är att identifiera eventuella problem och utifrån individens eller målgruppens förutsättningar utveckla metoder som underlättar inträde till arbetsliv eller studier. Därmed skulle de också bidra till den framtida arbetskraftsförsörjningen och också uppnå målet om egen försörjning. Ambitionen är att 40 % av deltagarna skall ha egen försörjning efter projektdeltagandet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Reveljens lokaler och samtliga lärmiljöer är anpassade för personer med funktionshinder. Lokalerna är gamla, tidigare höll trängregementet T3 till i lokalerna. De senaste åren har ombyggnationer genomförts, bland annat för att ytterligare anpassa lokalerna ur tillgänglighetssynpunkt. Det finns hissar, ramper, automatiska dörröppnare etc.
Personal inom Reveljen har kompetensutvecklats inom området lärande och funktionshinder Diskussioner har förts om hur lärandet för olika funktionshinder ska anpassas. Man möter dagligen dyslektiker, personer med hörselnedsättning och synproblematik. Personal som har egen problematik med tinnitus har påbörjat ett arbete för att eliminera störande buller. Ytterligare kompetensutveckling inom området behövs och kommer under projekttiden att anordnas. Informationsmaterial som riktas till deltagare som tas fram i projektet kommer att utformas på lättläst och tydligt sätt. Reveljen har sedan tidigare ett samarbete med den lokala HSO- föreningen. Bland annat har föreningen ”besiktat” lokaler och kommit med bra synpunkter på hur de kan anpassas.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbete är ett långsiktigt åtagande. Det jämställdhetsarbete som Reveljen påbörjat kommer att fortgå och den jämställdhetsplan som är framtagen ska årligen revideras. Jämställdhetsperspektiv ska ingå i det dagliga arbetet i all verksamhet vid Reveljen. Projekt kommer att genomsyras av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande värderingar men också verka för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter. För projektets kommer det att innebära en utmaning att ifrågasätta invanda tänkesätt, arbetsformer och normer. Kvinnor och mäns olika behov ska särskilt uppmärksammas och vara en del det dagliga projektarbetet. Resurser och insatser ska fördelas utifrån bägge könens behov. Kvinnor och män ska bemötas på lika villkor. Både män och kvinnor ska erbjudas samma förutsättningar i sin strävan att bli ekonomiskt oberoende. Kvinnor ska särskilt stärkas då det gäller ansvarsfördelning barn och hem. Ensamstående mödrars situation på arbetsmarknaden behöver särskilt uppmärksammas. Alla medarbetare som är involverade i projektet ska regelbundet kompetensutvecklas inom jämställdhetsområdet. Coach i projektet behöver hela tiden vara uppmärksam på otraditionella lösningar och uppmärksamma tankemönster utifrån traditionella könsmönster. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att hjälpa deltagare att få upp ögonen för könssegregerad utbildning och arbetsmarknad. Förebilder är i det sammanhanget oerhört viktigt för att påverka till otraditionella yrkesval.

Medfinansiärer

 • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund