Logotyp på utskrifter

Framgångsfaktorer för arbete i sociala företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
KontaktpersonAnna Frestadius
E-postanna.frestadius@coompanion.se
Telefonnummer46702806244
Beviljat ESF-stöd666 680 kr
Total projektbudget666 680 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Studier på arbetsintegrerande sociala företag(ASF) visar att fasen mellan projekt och företagstart är bekymmersam för såväl den enskilda individen som för ASF. Förstudien vill genom identifiering av framgångsfaktorer få ökad tillämpning av sociala hänsyn inom LOU samt få till stånd en stödstruktur med samverkan mellan organisationer och myndigheter. Detta för att fler unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar skall ges möjlighet att beredas arbete i hållbara ASF.

Workshops skall genomföras om LOU med sociala hänsyn och om samverkan mellan ASF och lokalt näringsliv. ESF-projekt som lett till att målgruppen kommit i arbete i ASF skall studeras, liksom befintliga stödstruktursmodeller.

Samverkansparter i projektet är Arbetsförmedling, kommuner och samordningsförbund i Jämtlands och Västernorrlands län samt aktörer inom den sociala ekonomin.

Bakgrund

Vi vet att av de ca 300 arbetsintegrerande sociala företagen i Sverige som vuxit fram de senaste 15 åren, har de flesta mer eller mindre bakgrund i ESF-projekt. Företagen sysselsätter ca 2 600 personer varav ca 500 nya arbeten skapats mellan 2010-2012 (ref. Tillväxtverket, "Arbetsintegrerande sociala företag 2012"). Tillväxtverket har gjort en kartläggning som visar att ytterligare 6 000 personer erbjuds arbetsträning och rehabilitering i dessa arbetsintegrerande sociala företag, (ref. Tillväxtverket, "Att lära av mirakel"2011).

Med arbetsintegrerande sociala företag avser vi Tillväxtverkets definition:
" Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):
- Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
- Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
- Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
- Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet"

Tidigare studier visar att just fasen mellan projekt och företagstart är särskilt bekymmersam för såväl den enskilda deltagaren som för det arbetsintegrerande sociala företaget (ref. Tillväxtverket, "Att lära av mirakel" 2011).

Osäkerheten och kunskapsbristerna i samhällsstrukturerna att hantera och stödja individerna i jobbskapande processer är påtaglig. Att utveckla god kompetens om entreprenörskap inom strukturerna så att de kan stödja och främja individernas deltagande i ESF-projekt, möjliggör för individerna att beredas arbete i arbetsintegrerande sociala företag.

Individer med utländsk bakgrund och individer med funktionshinder är två grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Erfarenheter visar att arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg in på arbetsmarknaden då dessa företag utgår från att skapa arbete utifrån individens förmåga.

Förstudien skall studera utvärderingar och rapporter från ESF-projekt som lett till att personer i målgruppen kommit i arbete i arbetsintegrerande sociala företag.

Genom samverkan och identifiering av framgångsfaktorer är det övergripande målet att skapa en hållbar stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag. Genom en sådan stödstruktur som har vetskap om vilka metoder och lösningar som ligger till grund för hållbara arbetsintegrerande sociala företag, ges bättre kunskap i att hantera hinder och osäkerhet som försvårar för individer att komma i arbete i nya och växande sociala företag.

Målsättning

Genom samverkan, identifiering av framgångsfaktorer och implementering av dessa är det övergripande målet att få till stånd en stödstruktur med tydlig samverkan mellan organisationer och myndigheter. Detta för att fler utrikesfödda, unga och personer med funktiosnedsättningar skall kunna beredas arbete i hållbara arbetsintegrerande sociala företag i mellersta Norrland.

Vi vill få en ökad tillämpning av sociala kriterier inom LOU i mellersta Norrland så att fler unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar får arbete i arbetsintegrerande sociala företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Förstudien skall kartlägga vilka behov av kompetensutveckling inom tillgänglighet som finns bland samverkansparterna inför ett genomförandeprojekt.

- Förstudien skall undersöka vilka tillgänglighetsbehov som kan göra sig gällande för projektets målgrupp (unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar) och intressenter (t ex anhöriga, referensgrupp) inför aktiviteter i ett genomförandeprojekt.

- Förstudien skall bedriva verksamhet med gott bemötande fritt från diskriminering och kränkningar. Förstudien skall se till att de lokaler som arbetet bedrivs inom är anpassade så att det blir en tillgänglig arbetsplats för alla.

- Förstudien skall se till att alla inblandade parter kan tillgodogöra sig såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Häri inryms även kartläggning av hur stor andel av deltagarna med utländsk bakgrund som har behov av kommunikativt stöd i form av t ex tolkmöjlighet och material översatt till annat språk än svenska.

-Förprojekteringen ska ta fram rutiner för hur genomförandeprojekt skall vara tillgängligt.

- Förstudien skall ta del av erfarenheter inom tillgänglighet från tidigare ESF-projekt med inriktning på att skapa arbeten för individer som stått långt från arbetsmarknaden. Förstudien skall undersöka och kartlägga vilka tillgänglighetsfaktorer som är viktiga för en hållbar stödstruktur.

- En workshop/seminarium kommer att genomföras på området tillgänglighetsintegrering för styrgrupp och arbetsgrupp.

Transnationellt samarbete

Offentlig upphandling med sociala kriterier har praktiserats i bl a Italien som också har en lagstiftning för att främja att personer med funktionsnedsättning kan få arbete i sociala företag. Då det inte finns erfarenhet av offentlig upphandling med social hänsyn i Mellersta Norrland, och knappt någon i Sverige, finns ett mervärde av att göra transnationella jämförelser för att förnya tillämpningen av offentlig upphandling bland samverkansparterna. Förstudiens sammanställning av europeisk erfarenhet av upphandling med sociala hänsyn sker med studier i skrifter och rapporter.

Förstudien vill söka samarbete för att lära om hur stödstrukturer för att skapa arbeten för målgruppen i sociala företag kan se ut och arbeta fram förslag till transnationellt samarbete i genomförandeprojekt kring uppbyggnad av stödstrukturer för socialt företagande.

Inom det europeiska nätverket REVES (http://www.revesnetwork.eu/) som består av ett 80-tal städer och regioner i Europa som uttalat att de samverkar med den sociala ekonomin för att främja hållbar tillväxt, demokrati och social sammanhållning, finns erfarenheter och metoder kring att bygga stödstrukturer för att främja att utrikesfödda, unga och personer med funktionsnedsättning kommer i arbete i arbetsintegrerande sociala företag.


Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrland
 • Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
 • Kramfors kommun, Tillväxtenheten
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • ResrursCentrum
 • Vårsta Diakonigård
 • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Timrå
 • Östersund