Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie Sundsvall Tillväxt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInvestera
KontaktpersonFredrik Söderlund
E-postfredriksoderlund@hotmail.com
Telefonnummer070-2299245
Beviljat ESF-stöd697 024 kr
Total projektbudget697 024 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-08-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudie Sundsvall Tillväxt syftar till att skapa bättre förutsättningar för individer som står utanför arbetsmarknaden genom att finna formerna för hur samverkan mellan de offentliga aktörerna och de privata näringslivet kan ske för att stärka individerna i ett utanförskap. Förstudien kommer att bedriva ett strategisk förberedelsearbete genom att till utröna om, och i så fall hur, erfarenheter från ESF-projektet Telge Tillväxt, kan omsättas i ett än mer framgångsrikt genomförande i Sundsvall.

Bakgrund

Bakgrund och problemanalys
Den utanförskapsproblematik som projektet har för avsikt att arbeta med är de individer som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden men med en vilja att tillhöra densamma. Målgruppen står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och saknar ofta kompletta gymnasiebetyg, referenser från tidigare arbeten och är eller har varit långtidssjukskrivna.
I augusti 2013 redovisade Arbetsförmedlingen följande statistik avseende Sundsvall:
Öppet arbetslösa 2 613 individer, till dessa skall läggas 2 243 individer som befinner sig i ett program med aktivitetsstöd. Enligt arbetsförmedlingen är situationen särskilt problematisk för grupperna ungdomar (18-24 år) ofta med bristfällig/ej fullgjord gymnasieutbildning (1 323 st), utrikesfödda (1 488 st) samt långtidsarbetslösa. Denna bild bekräftas av Sundsvalls kommuns Arbetsmarknadsenhet (FAVI). Vidare har målgruppen ofta en svag anknytning till arbetsmarknaden vilket är en framgångsfaktor i insatserna för att öka övergången från utanförskap till anställning.

Uppkomsten och bakgrunden till utanförskapsproblematiken i Sundsvall är både omfattande och komplex. Orsakerna står b.la. finna i utbildningssystemet, konjunkturens utveckling, strukturella förändringar på arbetsmarknaden, demografisk utveckling och målgruppens möjligheter att övervinna svårigheten att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Vidare är ett flertal av dessa orsaker inbördes beroende av varandra.

Ett av huvudproblemen är ovan beskriven målgrupps svaga förankring till arbetsmarknaden eller ett annat sätt att uttrycka det ”Den första raden på CV’t saknas”. Ett antal utredningar och rapporter visar att det är betydligt lättare att få arbete nr två och tre än arbete nr ett vilket återspeglar sig på näringslivets vilja att rekrytera någon helt utan arbetslivserfarenhet.

Investera Mittsverige AB är ett aktiebolag som ägs av en föreningen bestående av 31 företag och i dagsläget 9 myndigheter. Under företagets drygt 10-åriga verksamhet har syftet varit att arbeta med bland annat regional utveckling, vilken ofta har bedrivits i projektform, med olika former av extern finansiering inom både offentlig och privat verksamhet. Utifrån ovan beskriven bakgrund vill Investera Mittsverige AB, nedan benämnt projektägaren, driva projektet Förstudie Tillväxt Sundsvall i syfte att mobilisera samverkansaktörer och fastställa formerna för kommande genomförande.

Utgångspunkten för förstudien är främst två av de tio tematiska målen i EU 2020:
- att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
- att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.
Under förstudien skall det fastställas exakt vilka målgrupper ett genomförande skall vända sig mot men arbetshypotesen är ungdomar och utrikesfödda vilka är av EU-kommissionen utpekade målgrupper.

På regional nivå möter förstudien de utpekade målen i RTP (Regional Tillväxt Plan Västernorrland) punkten 1.1 Arbetsmarknadsutveckling och kompetensuppbyggnad. En framgångsrik förstudie som leder till ett genomförandeprojekt bidrar till att nå målen inom 1.1 genom att:
- minskad obalans mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft.
- underlätta övergång mellan utbildning och arbete.

På lokal nivå möter förstudien målen i dokumentet RIKARE – Hållbar tillväxtstrategi 2021 för Sundsvall, där bland annat nedanstående punkter/målsättningar återfinns:
- regionens arbetsgivare har en viktig roll som förebilder, att skapa nära samarbete med utbildningsanordnare och erbjuda praktisk träning i arbetslivet.
- en strävan efter ett livslångt lärande vilket bland annat kan ske genom icke-formellt lärande på praktikplatser.

Problemanalys
Projektägarens analys av bakgrunden ovan är att målgruppen individer i ett utanförskap behöver ges möjlighet att utveckla sina kontaktytor mot arbetsmarknaden, vilket även lyftes fram av Angela Bermudez Svankvist (AF) under Almedalsveckan 2013. Forskningsfronten inom området slår även fast att förankringen till- och de initiala kontakterna med arbetsmarknaden är centrala för ett få och behålla en anställning. Företrädare för näringslivet, likväl som arbetsförmedlingen, poängterar vikten av goda referenser i en anställningssituation. Erfarenheter från Europeiska Socialfonden 2007-2013 visar också att projekt som lyckas väl har ofta goda kontakter med arbetsgivare.

Projektägarens slutsats av bakgrunden ovan och problemanalysen är att tiden då det offentliga ensam kunde bära ansvaret för att lösa utanförskapsproblematiken endast åligger det offentliga är förbi. Målgruppens behov kan endast tillgodoses genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet och det är det utvecklingsområdet som förstudien skall fokusera på: Hur skall samverkan mellan det offentliga och näringslivet ske på ett optimalt sätt till nytta för målgruppen?

De identifierade utvecklingsbehoven befinner sig på nedanstående nivåer:

Individ -Individerna i målgruppen saknar i stor utsträckning kontaktytor mot näringslivet och påfallande ofta erfarenheter av arbetsmarkanden.
Grupp - Det medför ofta stora svårigheter, bl.a. pga sårbarhet och en avsaknad av erfarenhetsutbyte, när enstaka näringsidkare ensam skall bidra till att minska utanförskapet. En grupp eller nätverk av näringsidkare har därigenom större möjligheter att bidra till en positiv utveckling. Detta nätverk av aktörer från näringslivet med ett intresse för att arbeta mot ett utanförskap existerar redan genom Investera Mittsverige ABs ägare och fler näringsidkare kan tillkomma under förprojektet. Gränssnittet mot de offentliga aktörerna kommer att utvecklas under förstudien.
Organisation - Samarbetet mellan de offentliga aktörerna och näringslivet kan utvecklas både avseende omfattning av- och formerna för samarbetet. Gjorde erfarenheter från bland annat Telge Tillväxt kan bidra till en än mer, ur målgruppens perspektiv, framgångsrik samverkan i Sundsvall. Projektägarens erfarenheter är att samverkan mellan olika aktörer är en komplex process som bland annat vilar på en ömsesidig förståelse för parternas kontext, vilja och möjligheter till samverkan. För att uppnå detta krävs en gedigen förankringsprocess, där denna förstudie är central.

Projektuppslag
Förstudien ska, med utgångspunkt från erfarenheterna av ESF-projektet ”Telge Tillväxt”, fastställa förutsättningarna och formerna för att driva ett snarlikt genomförande i Sundsvall med start under 2014-2015.
Telge Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan bland annat Södertälje kommun (genom Telge AB), arbetsförmedlingen och ett antal nationella företag i syfte att minska arbetslösheten bland ungdomar i Södertälje. Detta skall ske genom arbetsträning, vidareutbildning och personlig utveckling i olika proportioner utifrån målgruppens behov. För mer information om Telge Tillxäxt, se bilaga 1.
Telge Tillväxt har visat på många förtjänster, inte minst i samarbetet mellan de offentliga aktörerna och det privata näringslivet, men utvecklingsområden har också identifierats. Utifrån dessa erfarenheter vill projektägaren fastställa förutsättningarna för att driva ett liknande genomförande i Sundsvall utifrån de rådande lokala förutsättningarna.

Under 2012 och 2013 har projektägaren fört samtal och diskussioner med företagets ägare kring den uatnförskapsproblematiken i Sundsvall. Under 2013 har Kjell Hasslert, fd Vd för Telge AB och initiativtagare till Telge Tillväxt, genomfört presentationer och diskussioner med bland annat ägarna av Investera Mittsverige AB. Utöver att dessa dragningar har varit uppskattade har även intresset för att driva motsvarande verksamhet i Sundsvall varit stort bland ägarna. Viljan hos företagen att bidra i ett arbete mot utanförskap finns – men formerna för hur de kan bidra på ett optimalt sätt måste fastställas. För att ett genomförande skall bli framgångsrikt, vara välförankrat och att gjorde erfarenheter från Telg Tillväxt skall leda till positiva effekter för målgruppen behöver förstudien genomföras.

Målsättning

Det övergripande långsiktiga målet med förstudien är att skapa bättre förutsättningar för individer som står utanför arbetsmarknaden genom att finna formerna för hur samverkan mellan de offentliga aktörerna och de privata näringslivet kan ske för att stärka individerna i ett utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien kommer att lägga fokus på att ge en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandet. Det innebär att förstudien kommer att hämta kunskap och fakta från intressenterna om de förutsättningar, möjligheter och eventuella problem som kommer att vara centrala vid ett genomförande för att verksamheten skall vara tillgänglig och inkluderande för alla. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som målgruppen har. Utifrån denna sammanvägning och analys skall behov av förändring och utveckling tas fram och presenteras i förstudiens slutrapport. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i olika aktiviteter/sammankomster och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Resultatet av denna analys kring tillgänglighet kommer att ligga till grund för ett genomförande, vilket bland annat kan innefatta identifierade behov av utbildning inom området.

Transnationellt samarbete

Ej tillämpligt i denna förstudie!

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Kommun

  • Sundsvall