Logotyp på utskrifter

Förstudie - Dörröppnare och tröskelsänkare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
KontaktpersonBengt Proos
E-postbengt.proos@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 87 53
Beviljat ESF-stöd394 000 kr
Total projektbudget526 500 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Denna studie skall undersöka möjligheten att underlätta för introduktionen av arbetslösa in i småföretag som vill anställa genom att använda en idag arbetssökande handledare som resurs.

Studien ska också lämna förslag på vem som kan äga ett genomförandeprojekt liksom dess organisation.

Bakgrund

Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att matcha arbetssökandes kompetens mot arbetsgivarnas behov.
Trots en period av stark tillväxt finns det tydliga tecken på att matchningen kan förbättras.
I Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2008:1 kan man läsa: "Arbetsförmedlingens insatser for att matcha sökande har i flera avseenden intensifierats och de sökandes egen aktivitet har ökat. De arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden har prioriterats. Trots detta finns tecken på ökande matchningsproblem. Det hänger troligtvis samman med en växande obalans nar det gäller kompetens och andra egenskaper mellan Arbetsförmedlingens arbetssökande och arbetsgivarnas efterfrågan". Alla tecken tyder på att landet kommer att gå in i en lågkonjunktur, vilket ytterligare kommer att öka utanförskapet.
Det finns ett starkt utbud av tillgänglig arbetskraft. Över 45 000 ungdomar ar arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, nästan 43 000 arbetssökande deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin och nära 26 000 nyanlända är aktuella för Nystartsjobb.
Trots detta signalerar arbetsgivarna att de har svårt att få tillgång till lämplig arbetskraft.
Utflödet ur Jobb- och utvecklingsgarantin till arbete är allt för lågt, vilket gjort att antalet långtidsinskrivna som är målgrupp för Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas kring varaktig samhällsnyttig sysselsättning kan överstiga 20 000 deltagare hösten 2009.
I småföretagsbarometern skriver Företagarna: "Sju av tio företag ser goda tillväxtmöjligheter. Arbetskraftsbristen är det största tillväxthindret, men jämfört med mätningen i höstas har detta problem minskat något. Ändå, har 36 procent av företagen tackat nej till beställningar under det gångna året for att de inte hittat lämplig arbetskraft....
...Att inte vilja växa är det näst största tillväxthindret. Var femte företagare anger att de inte vill expandera. Generationsskiften, krångel med regelverk och administrativ börda som växer med antalet anställda kan vara några förklaringar. Det ar främst de minsta företagen och företag inom byggindustri och övriga privata tjänster som saknar vilja att växa."
Analyser visar att det främst ar i småföretagen som den reella tillväxten sker. I rapporten Småföretagarbarometern skriver Företagarna: "Sedan 2003 har Sveriges småföretag skapat cirka 80 000 nya jobb. För storföretagen och offentlig sektor är facit under samma tid nedslående - inte ett enda nytt nettojobb. Antalet sysselsatta har minskat med ytterligare cirka 10 000."
Småföretagen har haft svårigheter att samverka med arbetsförmedlingarna nar det handlar om att planera för sin
kompetensförsörjning. Dels så har de oftast inte tillgång till en administrativ överbyggnad som kan göra långsiktiga
omvärldsanalyser och beräkningar över vilken kompetens de kommer att behöva. De har inte heller resurser att
avsätta när det gäller att handleda personer på arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik. Risken att göra en
felrekrytering upplevs dessutom som sa pass stor att många småföretag väljer att avstå. Företagarna själva anför
också att regelverk dr anpassade för de större företagen.
I Arbetsförmedlingens fördjupade dialog med småföretagen kan stora möjligheter skapas for de prioriterade
grupperna av arbetssökande. En fördjupad samverkan med småföretagen dr en kritisk framgångsfaktor när det gäller
att i dialog med dessa planera for rekrytering och kompetensförsörjning. Resurser som avlastar for dem att
introducera och handleda mojlig personal att rekrytera kan ytterligare underlatta for företagen att både producera
men också att klara sitt behov av kompetensförsörjning.
Småföretagen ar ofta uppvaktade av olika organisationer, kompletterande aktörer, utbildnings-, rehabiliterings- och
arbetsförmedlingsorganisationer att fungera som praktikplatser. Detta upplevs ofta förvirrande och kraftödande.
Arbetsförmedlingens prioriterade grupper av arbetssökande, som behöver handledning och förstärkt stöd for
praktikgenomförande har svårigheter på grund av detta. Detta stöd saknas i hög grad i småföretag.
Det finns behov av nya metoder/verktyg för att öppna dörrar och sänka trösklar och vi vill nu vill genomföra en förstudie för att förbereda etta genomförandeprojekt. Denna förstudie skall bidra till att lägga grunden för en ansökan för detta. Förstudien ska
genomföras inom ett område på två län, Jämtlands- och Västernorrlands län.
Identifiering av lämpliga samverkansaktörer och utformande, liksom förankring av projektdesignen är en viktig del
av förprojekteringen.
Beslut om genomföranderegion fattas i Arbetsförmedlingens ledningsgrupp av myndighetens Generaldirektör med
förstudien som beslutsunderlag.

Syfte

Syftet med projektet är att underlätta för långtidsinskrivna arbetssökande att få arbete. Det handlar om att metodutveckla och organisera ett system för en effektivare hantering av praktik- och
introduktionsplatser, som ska gynna främst arbetssökande personer i Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin for ungdom.
Projektet syftar också till att sänka trösklarna och öppna dörrarna till företagen för de som idag inte i egen kraft får
tillgång till de jobbehov som finns.
Ett kraftfullt arbete med hög delaktighet kommer att byggas upp där arbetslösa stödjer arbetslösa. Erfarna, branschkunniga ska hjälpa ungdomar som har svart att få tillträde till arbetsmarknaden. Dessa handledare kommer att utveckla funktioner som mentorer, dörröppnare och modeller/förebilder.
Möjligheten att samordna detta med Jobb- och Utvecklingsgarantins fas III skall också göras liksom hur lärlingsutbildning kan användas.
Förstudien skall bland annat lämna förslag på vem som ska äga ett genomförandeprojekt och vilken aktör som ska
anställa handledarna.

Målsättning

Målet for förstudien är att undersöka förutsättningarna att skapa en väl förankrad och genomarbetad ansökan för ett
genomförandeprojekt. Detta projekt kommer att underlätta for de som står långt från en anställning att finna, få och
behålla ett arbete och bidra till att småföretagen får lättare att klara sin kompetensförsörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien skall underlag tas fram över vilka specifika behov som finns bland kvinnor och man, samt
utvecklingsbehovet av riktade arbetsmetoder.
Utredning skall också göras vilka möjligheter som kan skapas for arbetsplatsanpassning och andra stöd för
funktionshindrade på de olika företagsförlagda praktik- och utbildningsplatserna.
Allt informationsmaterial ska gås igenom så att informationen kan tas emot av personer som är språksvaga eller har
andra lässvårigheter.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund

Samarbetspartners

 • Företagarna i Sverige Service AB, Huvudkontor
 • LFC Norrköping

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund