Logotyp på utskrifter

Förprojektering kompetensutveckling Färgmagasinet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFärgmagasinet i Ö-vik AB
KontaktpersonTomas Norberg
E-posttomas@fargmagasinet.se
Telefonnummer0660-77664
Beviljat ESF-stöd82 648 kr
Total projektbudget82 648 kr
Projektperiod2010-07-01 till 2010-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter.
Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag.
Det vi i första hand vill uppnå är en fortbildning inom Informationsteknik eftersom goda kunskaper inom detta
område är viktig för att få en tryggare arbetsplats.
Vi vill också undersöka vilka kalkyleringsprogram som finns numera för att sedan fortbilda personalen i ett effektivt, användarvänligt och helst personaleffektivt system.
I och med den produktutveckling som sker inom verksamheten ställs nya krav på medarbetarna och de nya kunskaper som krävs måste de anställda få möjlighet till fortbildning i och de som redan har vissa
kunskaper behöver en uppgradering.
Något som vi också har märkt ett behov av är kunskap i hur man bedriver Internethandel.

Bakgrund

Färgmagasinet i Ö-vik AB har en verksamhet som innehåller både måleriverksamhet och butiksförsäljning av färg och tapeter.
Företaget tillhandahåller helhetslösningar inom måleri oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller representant för ett byggbolag.
Bland kunderna finns stora som små fastighetsägare, förvaltare, byggbolag och företag från Umeå till Stockholm.
Personalen är engagerad och van att arbeta flexibelt och mobilt över hela marknadsområdet.
Det som vi känner behöver förbättras hos personalen är framför allt kunskaperna inom informationstekniken. Det har visat sig att kunskaper inom kalkylering är en viktig kunskap för alla inom företaget eftersom det dagligen kommer ett antal offertförfrågningar och dessa måste bearbetas med hjälp av något lämpligt kalkyleringsprogram för att man skall kunna lämna offerter på de aktuella objekten. I dag ligger detta på en person, som också behöver fortbildning, men i och med detta förhållande känns företaget sårbart och med utökad kompetens inom området borde arbetsplatsen kunna bli konkurrenskraftigare och i och med det säkrare för de anställda.
Det känns också viktigt att flera blir delaktiga i arbetsledningen och vet vad detta innebär så att arbetsplatsen kan utvecklas.
Ett annat problem som kanske kan bli en möjlighet är hur Internethandeln påverkar ett företag i den här branschen. Färgmagasinet i Ö-vik AB är en av Norrlands största leverantörer av tapeter. Det vill man fortsätta att vara och gärna utvecklas ytterligare. Internethandeln påverkar nu i viss mån så att en del kunder använder butiken som utställningshall och beställer sedan produkterna från någon annan via Internet. Kanske måste vi utveckla vår verksamhet så att vi också säljer via Internet. Skaffar vi oss den kompetens som behövs kan detta kanske vara en utvecklingsmöjlighet för verksamheten.
Vi vill också undersöka vilka möjligheter det finns för att utveckla verksamheten inom inredning och färgsättning som är en kompetens som redan nu efterfrågas men som vi tror kommer att öka i framtiden eftersom det verkar vara så att många människor numera vill satsa på sina hem och skapa något eget med hjälp av inhyrd kompetens och där skulle vi kanske kunna vara en samarbetspartner redan på idéstadiet.
Detsamma gäller även inom golvmaterial.
För att kunna komplettera inedningsidéer med kostnadsförslag skulle även här kunskaper inom informationsteknik underlätta och lämpliga program som t.ex. Excel skulle vara tll stor hjälp.

Syfte

Den personal som finns är engagerad och försöker lösa de problem som ständigt uppstår på ett så bra sätt som möjligt.
Utbildningsnivån inom informationsteknik är låg men vilja och engagemang finns. Det som saknas är kännedom och kunskap om de hjälpmedel som numera finns för att på ett effektivt sätt sköta en verksamhet som Färgmagasinet i Ö-vik AB.
För att utnyttja de möjligheter som alla tycker att verksamheten har, behöver arbetet med kalkylering moderniseras och personalen fortbildas så att de klarar av att använda de nya och moderna databaserade system som numera finns. I en del fall är problemen med övergången stora eftersom man saknar grunderna inom informationstekniken som krävs för att kunna använda ett databaserat system.
Kunskaperna inom IT och datahantering över huvud taget behöver utvecklas.
Genom den produktutveckling som pågår inom branschen ökar också ständigt kraven på nya kunskaper för de anställda.
För att få se goda exempel på hur andra verksamheter inom samma bransch arbetar vill vi också göra studiebesök hos andra med en likartad verksamhet för att dra nytta av deras erfarenheter.
Vi vill alltså göra en genomlysning av verksamheten och analysera och identifiera vilka brister som finns hos
medarbetarna för att de ska klara av den förändring av verksamheten som måste genomföras och att efter en identifiering av bristerna arbeta fram en åtgärdsplan som skall ge dem den kompetens som behövs och i en förlängning en säker plats i första hand i vår verksamhet men också på arbetsmarknaden över huvud taget.

Målsättning

Vi vill göra en genomlysning av verksamheten och analysera och identifiera vilka brister som finns hos
medarbetarna för att de ska klara av den förändring av verksamheten som måste genomföras och vi vill efter en identifiering av bristerna arbeta fram en åtgärdsplan som skall ge dem den kompetens som behövs och i en förlängning en säker plats i första hand i vår verksamhet men också på arbetsmarknaden över huvud taget.
Det vi i första hand vill uppnå är en fortbildning inom Informationsteknik eftersom goda kunskaper inom detta
område är viktig för att få en tryggare arbetsplats. Inom det här området behöver alla medarbetare fortbildning så det gäller bara att hitta den fortbildning som kan ge det bästa resultatet.
Vi vill också undersöka vilka kalkyleringsprogram som finns numera för att sedan fortbilda personalen i ett effektivt, användarvänligt och helst personaleffektivt system.
I och med den produktutveckling som sker inom verksamheten ställs nya krav på medarbetarna och de nya kunskaper som krävs måste de anställda få möjlighet till fortbildning i och de som redan har vissa
kunskaper behöver en uppgradering.
Något som vi också har märkt ett behov av är kunskap i hur man bedriver Internethandel. Vi kommer att undersöka vilka möjligheter till fortbildning som finns och vilka i personalen som känner att de kan tänka sig gå en grundläggande utbildning i Hur man lägger upp och bedriver handel på Internet.
Vi vill också göra studiebesök vid någon liknande verksamhet för att se hur de löser de problem vi har och även kanske få idéer till utveckling och tips om bra fortbildningar.
I vår målsättning finns också en studieresa med längre arbetspass där vi gemensamt arbetar fram en plan för kompetensutveckling för Färgmagasinet i Ö-vik AB:s personal.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i vårt projekt att arbeta för att hitta strukturer för hur vi skall göra vår verksamhet tillgänglig för
personer med olika funktionshinder.
Vi skall ha en beredskap för att kunna hantera situationer där endera en av våra medarbetare eller någon av våra butikskunder har ett funktionshinder.
För att få denna beredskap och kompetens kommer vi att under förprojekteringen söka efter var vi kan få den kompetensutveckling som behövs för att vi skall kunna erbjuda tillgänglighet och också själva känna oss säkra i sådana situationer.

Kommun

  • Örnsköldsvik