Logotyp på utskrifter

Förprojektering Frivilligorganisationer 5il2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHärnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
KontaktpersonAnders Bergman
E-postanders.bergman@harnosand.se
Telefonnummer0611-34 81 54
Beviljat ESF-stöd498 210 kr
Total projektbudget498 210 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-16
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Betydelsen av frivilligorganisationernas insatser betonas alltmer i den allmänna debatten, inte minst inom EU. I regeringsförklaringen betonas det civila samhällets roll inom flera samhällsområden. Frivilligorganisationernas roll och insatser i det integrationsarbete som sker i Västernorrland är inte närmare kartlagda.

Stora insatser görs idag av många samhällsaktörer för att förbättra integrationen för utrikes födda, både under och efter tiden för introduktion. Insatserna sker både på individnivå och på strukturell nivå. 5i12-rörelsen har under två decennier arbetat med opinionsbildning, information och utbildning med en grundidé som utgår från människors lika värde. Via vår webbutbildning www.hejajobbet se har vi haft utbildning på ett 80-tal arbetsplatser i länet. Att stödja och stärka frivilligorganisationernas roll i integrationsarbetet i länet har också varit en viktig uppgift under de senaste åren. Betydelsen av frivilligorganisationernas roll när det gäller att skapa nya mötesplatser kan inte nog poängteras. Där finns också många nya vägar in i arbetslivet, både inom organisationernas egen verksamhet men även hos de många arbetsgivare som finns representerade i hela den civila sektorn.

Föreningslivet och folkrörelserna är en ny och kanske den viktigaste arbetsmarknadsarenan för utrikes födda för att få referenser och nya sociala kontakter och därmed minska utanförskapet. Hela samhällslivet på alla nivåer finns representerat. Även som budbärare av värdegrund, attityder och beteenden för ett öppnare Västernorrland spelar frivilligorganisationerna i viktig roll. Sammantaget finns starka skäl att de ideella krafterna belyses, utvecklas och stärks och att rollerna i förhållande till andra samhällsaktörer tydliggörs.

Det övergripande huvudsyftet är att ge sysselsatta inom ideella sektorn nya kunskaper om hur diskriminering på etnisk grund ska motverkas och likabehandling främjas. Förprojekteringen ska bl a kartlägga frivilligorganisationernas kompetensutvecklingsbehov, nuvarande insatser och erfarenheter.

Delsyften för förprojekteringen är
- att kartlägga länets frivilligorganisationers nuvarande kunskaper, utbildningsnivå samt kompetensutvecklingsbehov när det gäller diskriminering av utrikes födda samt främjande av likabehandling.
-att göra en djupare kartläggning av utbildningsbehov bland frivilligorganisationer i Härnösands kommun
- att utarbeta en utbildningsplan för deltagande aktörer
–att sprida resultaten i förprojekteringen till ansvariga politiker och regionsgrupperingar

Förprojekteringen ska ske på kommunnivå och omfatta framförallt frivilligorganisationer. Speciellt fokus läggs på humanitära, religiösa, arbetsmarknads-, idrotts- och invandrarorganisationer. Även studieförbunden är intressanta för ex vis behovet av kompetensutveckling. En fördjupad studie görs inom Härnösands kommun.

Bakgrund

Betydelsen av frivilligorganisationernas insatser betonas alltmer i den allmänna debatten, inte minst inom EU. I regeringsförklaringen betonas det civila samhällets roll inom flera samhällsområden. Den översyn av den statliga folkrörelsepolitikens inriktning och villkor som nyligen gjorts i Folkrörelseutredningen presenterades den 30 september 2007. Utredningen föreslår bland annat en ökad samverkan mellan staten och den ideella sektorn.

I Västernorrland finns en regional överenskommelse om introduktion/integration (RÖK) i ett partnerskap mellan 21 olika aktörer där även 5i12-rörelsen ingår som en ideell organisation. Huvudmålsättningen under 2008 är "integration genom arbete". Samtliga kommuner deltar också i partnerskapet. Med utgångspunkt i den regionala överenskommelsen finns på kommunnivå lokala överenskommelser (LÖK) som nu förnyas/förlängs. En av målsättningarna är att fler aktörer, exempelvis ideella organisationer involveras i arbetet med att motverka utanförskapet.

I flera av länets strategidokument bl a ”Vision Västernorrland 2010” betonas mångfald och öppenhet som ett viktigt utvecklingsmål. Att länet i relation till folkmängden i genomsnitt tar emot färre nyanlända än landet i övrigt är en anledning till att hitta nya arbetsmarknadsarenor för evempelvis utbildningsinatser. Det här anges också som en av länets svagheter i RTP.
Den ideella sektorns roll och betydelse som arbetsmarknadsarena är inte närmare kartlagda. Härnösands kommun genomför nu i samverkan med 5i12-rörelsen en mer översiktlig kartläggning av den ideella sektorns roll i länet och hur en samverkan skulle kunna utvecklas. Den finansieras av länsstyrelsen och kommunen och beräknas vara klar 080415. Resultaten blir en nulägesanalys som skulle kunna utvecklas genom en förprojektering för ett projekt inom socialfonden, Insatsområde 1 och bör också kunna bli tillämpliga i Jämtlands län.

Den ideella sektorn – en ny och outnyttjad arbetsmarknadsarena

Stora insatser görs idag av många samhällsaktörer för att förbättra integrationen för utrikes födda, både under och efter tiden för introduktion. Insatserna sker både på individnivå och på strukturell nivå. 5i12-rörelsen har under två decennier arbetat med utbildning och information, de senaste åren med fokus på att öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas när det gäller etnicitet. Även i den regionala överenskommelsen i Västernorrland betonas samma grundidé om människors lika värde. I tidigare projekt har en webbutbildning producerats, www.hejajobbet.se, och utbildning har genomförts på ett 80-tal arbetsplatser i länet för att öka kunskapen om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Vår utgångspunkt är att behovet av liknande utbildningsinsatser inom den ideella sektorn också är stort. Chefer, ledningsgrupper, arbetsledare och arbetsgrupper är nyckelpersoner för att motverka diskriminering i exempelvis rekryteringsprocessen. Att stödja och stärka frivilligorganisationernas roll i länet har också varit en viktig uppgift under de senaste åren och ingår också som ett av 5i12-rörelsens åtaganden i den regionala överenskommelsen, ett åtagande som hittills inte kunnat förverkligas.

Betydelsen av frivilligorganisationernas roll som nya arbetsmarknadsarenor kan inte nog poängteras. Där finns många nya vägar in i arbetslivet, både inom organisationernas egen verksamhet men även hos de många arbetsgivare som finns representerade i hela den civila sektorn. Föreningslivet och folkrörelserna är en ny och viktig arbetsmarknadsarena för utrikes födda för att få referenser och nya sociala kontakter och därmed minska utanförskapet. Hela arbetslivet på alla nivåer finns representerat. Här finns verkställande direktören, distriktssköterskan, IT-experten, bilmekanikern, juristen, småföretagaren och andra värdefulla kontakter in i arbetslivet. Även som budbärare av värdegrund, attityder och beteenden för ett öppnare Västernorrland spelar frivilligorganisationerna en viktig roll. Att genom ökad kunskap minska de strukturella hinder som finns inom hela arbetsmarknaden är nödvändigt för en bättre integration. Att också se den ideella sektorn som en naturlig arbetsmarknad är en viktig grundsyn för att öppna nya vägar in i arbetslivet.

Sammantaget finns starka skäl att kompetensbehoven i den ideella sektorn kartläggs och utvecklas. Utifrån rollen som frivilligorganisation med stort nätverk finns det också fördelar med att en sådan förprojektering görs av Härnösands kommun i samverkan med 5i12-rörelsen som även kan fungera som katalysator för att stärka det civila samhällets roll i processen. De enskilda organisationernas ordinarie uppdrag och verksamhet måste utgöra grunden för kartläggningen med fokus på nya vägar in i arbetslivet och att synliggöra det faktiska arbetskraftsutbudet.

Syfte

Det övergripande huvudsyftet är att ge sysselsatta inom ideella sektorn nya kunskaper om hur diskriminering på etnisk grund ska motverkas och likabehandling främjas. Förprojekteringen ska bl a kartlägga frivilligorganisationernas kompetensutvecklingsbehov, nuvarande insatser och erfarenheter.

Delsyften för förprojekteringen är
- att kartlägga länets frivilligorganisationers nuvarande kunskaper, utbildningsnivå samt kompetensutvecklingsbehov när det gäller diskriminering av utrikes födda samt främjande av likabehandling.
-att göra en djupare kartläggning av utbildningsbehov bland frivilligorganisationer i Härnösands kommun
- att utarbeta en utbildningsplan för deltagande aktörer
–att sprida resultaten i förprojekteringen till ansvariga politiker och regionsgrupperingar

En tydligare beskrivning av målgrupper och mottagare av resultaten ska konkretiseras under förprojekteringen.

Målsättning

Kartlägga utbildningsbehov hos ett 20-tal arbetsplatser
Ta fram ett färdigt underlag för kompetensutveckling för minst 20 arbetsplatser
3 riktade dialogmöten för frivilligorganisationer utifrån deras utbildningsbehov
Information och spridning av resultatet till politiskt ansvarig nämnd i samtliga sju kommuner
Beskrivningen av målsättningar och projektverksamhet kommer att konkretiseras under förprojekteringen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid valet av mötes- och utbildningslokaler väljs handikappanpassade lokaler.
Arbetsplatsen är utformad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation.
Verksamheten är tillgänglig för alla så tillvida att individen, besökare eller medarbetare, bemöts med respekt oavsett om man har ett funktionshinder eller ej.
Projektverksamheten är kommunikativt tillgänglig på så sätt att det anlitas teckentolk, används teleslinga och texttelefon när så behövs.
Undersökningen av behovet av en virtuell mötesplats för frivilligorganisationer omfattar även behovet av och kostnader för handikappanpassning för synskadade.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet

Samarbetspartners

 • Välfärdsavdelningen

Deltagande aktörer

 • SKTF Region Sundsvall
 • Västernorrlands Idrottsförbund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund