Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojekt socialt företag med halvvägshus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
KontaktpersonPer-Olof Persson
E-postpelle@coompanion.se
Telefonnummer063-305 36
Beviljat ESF-stöd149 171 kr
Total projektbudget198 895 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Sociala företag och socialt entreprenörskap utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Dessa företag producerar varor och tjänster men skiljer sig på andra sätt från företag som vi är vana att möta. Socialt företagande och entreprenörskap är ett sätt att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden.

Behovet av att ha kontroll över och kunna påverka det som händer en själv är allmänmänskligt. Ingen vill vara utelämnad till andras godtycke när det gäller det som är viktigt. Den enkla sanningen är grunden för egenmaktstänkandet – empowerment. Egenmakt är en individuell process- både fysiskt och mentalt- som i etapper stärker den enskildes självkänsla och ger henne större möjligheter att själv ta ansvar för och kontrollen över beslut och händelser som är avgörande för hennes dagliga livssituation.

I förprojekteringen vill vi betona det centrala med empowerment processen. Grunden för det sociala företagandet finns hos människor som vill lösa sina och samhällets problem genom att organisera egen verksamhet. Det är också en organisation som kan bidra till att minska omvärldens förutfattade meningar om en specifik grupp. Vi vill i detta projekt utreda möjligheterna att med ett socialt företag driva ett halvvägshus. Halvvägshuset skall både bereda långtidssjukskrivna personer arbete i drift av boendet, såväl som att de boende skall ges en bas som utgångspunkt för att bryta sitt utanförskap i samhället.

Efter att ha avtjänat sitt straff kommer de flesta frigivna ut till liv utan vare sig bostad eller jobb – den enda väg som ligger öppen är den gamla vanliga ... tillbaka till kriminalitet och missbruk. Ett halvvägshus är en plats för de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet. Här finns möjlighet till personlig utveckling och hjälp till självhjälp. Halvvägshusets mål är att skapa ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid.

Förprojekteringen ska undersöka hur en entreprenörsgrupp kan bildas för ett socialt företag, samt inventera och definiera de behov entreprenörsgruppen har för att etablera och driva ett halvvägshus i Östersund. Tanken är att förprojekteringen ska resultera i en ansökan för projektgenomförande.

Bakgrund

SOCIALA FÖRETAG SKAPAR ARBETE OCH MÄNSKLIG UTVECKLING
Sociala företag och socialt entreprenörskap utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Dessa företag producerar varor och tjänster men skiljer sig på andra sätt från företag som vi är vana att möta. Socialt företagande och entreprenörskap är ett sätt att skapa nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden. Eftersom de binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster inom olika sektorer har de också stor utvecklingspotential.

Behovet av att ha kontroll över och kunna påverka det som händer en själv är allmänmänskligt. Ingen vill vara utelämnad till andras godtycke när det gäller det som är viktigt. Den enkla sanningen är grunden för egenmaktstänkandet – empowerment. Egenmakt är en individuell process- både fysiskt och mentalt- som i etapper stärker den enskildes självkänsla och ger henne större möjligheter att själv ta ansvar för och kontrollen över beslut och händelser som är avgörande för hennes dagliga livssituation.
Frågan om egenmakt hänger intimt samman med den enskildes avsaknad eller tillgång på självkänsla, och därmed att själv både våga och kunna påverka vardagen. Med den insikten blir frågan om egenmakt grundläggande och vardaglig för alla människor och inte reducerad till relationer mellan utsatta människor och samhällets olika hjälp- och stödinsatser.

Några exempel där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum är Vägen Ut-kooperativen och Basta arbetskooperativ som driver boende, arbetsträning och produktion för och med personer som ska slussas tillbaka till samhället efter fängelsevistelser eller mångårigt missbruk. Medlemmarna och medarbetarna har själva liknande erfarenheter och kan därför erbjuda en unik kompetens. Sociala företag skapar arbete och mänsklig utveckling.

De sociala företagen organiseras oftast som ekonomiska eller ideella föreningar, men även aktiebolag och stiftelser förekommer. De verkar både på den privata och den offentliga marknaden genom att sälja produkter och/eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Så långt är det inget som skiljer dem från vanliga företag. De har en affärsidé, de marknadsför och tjänar pengar på sin produktion av varor och tjänster, betalar skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda.

DEFINITION AV SOCIALA FÖRETAG
Ett socialt företag är en näringsverksamhet som
• har som huvudsakligt ändamål att genom företagande integrera personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
• huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
• skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
• är fristående från offentlig sektor

PROBLEMFORMULERING
Det finns stora behov av arbete för människor som av olika skäl inte får plats på arbetsmarknaden. Sociala företag kan vara ett sätt att skapa en alternativ arbetsmarknad. Vår utgångspunkt är att det sociala företaget fyller en viktig funktion som kompletterande arbetsmarknad för många målgrupper. Detta är förutom att skapa goda förutsättningar för den enskilde också sannolikt samhällsekonomiskt lönsamt.

I förprojekteringen vill vi betona det centrala med empowerment processen. Grunden för det sociala företagandet finns hos människor som vill lösa sina och samhällets problem genom att organisera egen verksamhet. En framgångsrik egenmaktsorganisation är inte bara ett ställe där enskilda individer tillkämpar sig nya färdigheter och ökar sin självkänsla. Det är också en organisation som kan bidra till att minska omvärldens förutfattade meningar om en specifik grupp. Vi vill i detta projekt utreda möjligheterna att med ett socialt företag driva ett halvvägshus. Halvvägshuset skall både bereda långtidssjukskrivna personer arbete i drift av boendet, såväl som att de boende skall ges en bas som utgångspunkt för att bryta sitt utanförskap i samhället.

HALVVÄGSHUS
Efter att ha avtjänat sitt straff kommer de flesta frigivna ut till liv utan vare sig bostad eller jobb – den enda väg som ligger öppen är den gamla vanliga ... tillbaka till kriminalitet och missbruk. Ett halvvägshus är en plats för de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet. Här finns möjlighet till personlig utveckling och hjälp till självhjälp. Målet är att skapa ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid (www.vagenut.coop).

Företagskonceptet är ett socialt arbetskooperativ för och med personer som ska slussas tillbaka till samhället efter fängelsevistelser eller mångårigt missbruk. Medlemmarna och medarbetarna har själva liknande erfarenheter och kan därför erbjuda en unik kompetens. Av de boende kräver halvvägshuset - hederlighet, total drogfrihet, regelbundna drogtester och deltagande i regelbundna AA-möten eller NA-möten.

En intagen som är beviljad vistelse i halvvägshus får möjlighet att ägna sig åt arbete eller någon annan form av sysselsättning och kan samtidigt bygga upp sin tillvaro och vänja sig vid livet utanför anstalt. Samtidigt innebär vistelse i halvvägshus att den intagne står under övervakning och får del av det stöd som Kriminalvården och andra myndigheter kan erbjuda. Den intagne får mer stöd och kontroll genom personliga kontakter under tiden som utslussningen pågår än vad han eller hon kan få efter den villkorliga frigivningen. Frigivningen sker på detta sätt successivt och övergången från livet i anstalt till livet i frihet blir inte lika dramatisk.

Social franchising är ett sätt att underlätta etableringar och därmed bidra till att fler sociala företag startar. Det är ett sätt att ta tillvara lyckade exempel av socialt företagande. Social franchising handlar om att utveckla franchising system för att uppnå sociala mål. En väsentlig del i det sociala franchisekonceptet är överförandet av kunskaper, ledningssystem och rutiner som bidrar till att delaktighet och andra sociala mål nås. Franchisegivaren bidrar till att bedöma och utveckla marknadsföring och organisation för framgångsrika affärer. Denne bidrar även med stöd för utbildning av medarbetarna i det sociala företaget.

Sociala företag binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster genom att driva affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Socioekonomiska bokslut visar tydligt på vilka stora samhällsvinster två studerade företag genererar. Vägen ut! kooperativen och Bastakooperativen har utvärderats utifrån hur mycket pengar de sparar samhället.
Det visar sig att dessa verksamheter sparar 1 miljon kronor per medarbetare och år. De stora vinnarna är rättsväsende, socialtjänst och försäkringsbolagen vars vinster är 100 000-500 000 per medarbetare årligen. Siffrorna kommer från rapporten ”Ur samhällets perspektiv”(http://www.esf.se/upload/Equal/Publikationer/Ur%20samhällets%20perspektiv.pdf).

Syfte

SYFTE
Förprojekteringens syfte är att undersöka hur en entreprenörsgrupp kan bildas för ett socialt företag. Vidare är syftet att inventera och definiera de behov entreprenörsgruppen har för att etablera och driva ett halvvägshus i Östersund utifrån ett social franchising koncept från Vägen Ut Kooperativen i Göteborg. Tanken är att förprojekteringen ska resultera i en ansökan för projektgenomförande vilken syftar till att ta till vara arbetsförmåga och underlätta en återgång till arbetslivet. Förprojekteringen kommer således lägga grunden för ett vidare projekt som syftar till att etablera ett halvvägshus, där arbetsmöjligheter skapas för personer som tidigare befunnit sig i ett utanförskap genom missbruk och/eller kriminalitet.

Målsättning

MÅLSÄTTNING
Att arbeta fram en projektplan som underlag för etablering av ett halvvägshus i Östersund, samt förbereda entreprenörsgrupp inför ett ställningstagande om etablering av ett halvvägshus. En handlingsplan kommer att upprättas i samarbete mellan referensgrupp och entreprenörsgrupp. Handlingsplanen skall skapa en grund för arbetet med att underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, samt genom dessa åtgärder förebygga att personer åter hamnar i ett utanförskap, efter avtjänat fängelsestraff eller behandling för missbruk.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla lokaler som används i projektet skall vara utformade så att de är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Tillgänglighetsperspektivet skall även beaktas i förprojekteringsarbetet genom tydlig och lättläst information och även anpassad information via e-post och telefon. Förprojektet kommer göra en kravspecifikation för det tilltänkta halvvägshuset där tillgänglighetsperspektivet skall beaktas så att det blir möjligt för personer med fysiska funktionshinder att delta i halvvägshusets verksamhet.

Medfinansiärer

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund