Logotyp på utskrifter

FAVI kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonFredrik Söderlund
E-postfredrik.soderlund@sundsvall.se
Telefonnummer070-1916201
Beviljat ESF-stöd286 500 kr
Total projektbudget286 500 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-06-12
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Avdelningen för Arbetsmarknad och Integration inom Sundsvalls kommun ser ett behov av genomlysa kompetensbehovet inom organisationen för att på bästa sätt möta avdelningens nya målgrupp. Mot den bakgrunden vill avdelningen bedriva förprojektet "FAVI kompetensförsörjning".

Bakgrund

Verksamheten inom Förvaltningen för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (FAVI) inom Sundsvalls kommun har en ny organisation från den 1/1 2009. Verksamheterna för Arbetsmarknadsfrågor och Integration kommer att knytas närmare varandra till en gemensam avdelning, nedan benämnt avdelningen. Synergieffekter mellan dessa verksamheter är ett av målen med den organisatoriska förändringen.

Verksamheten för Arbetsmarknadsfrågor har sedan regeringsskiftet 2006, och de konsekvenser det fick för arbetsmarknadspolitiken, upplevt en förändring av den målgrupp verksamheten möter. Målgruppen före 2007 bestod till större delen av personer som stod relativt nära arbetsmarknaden och den verksamhet som erbjöds var väl anpassad till den målgruppen. Under 2007 och framförallt 2008 har målgruppen successivt ändrats till att nu till den absoluta majoriteten bestå av individer som står långt från arbetsmarknaden, ofta med en kombination av stora sociala och kompetensmässiga behov för att närma sig arbetsmarknaden. Den nya målgruppen har nya behov som i sin tur kräver andra verksamheter och metoder för att stödja målgruppen på ett optimalt sätt. Av detta följer att den verksamhet som bedrivs idag inte fullt ut är anpassad till den nya målgruppen. Den nya verksamheten som kommer att behövas kan i sin tur kräva en annan/utvecklad kompetens hos personalen inom avdelningen.

Det problem som förprojekteringen skall lösa är att de anställda inom avdelningen befinner sig en situation där arbetslivets krav förändrats. Mer specifikt skall förprojekteringen bidra till att lösa problemet med omställningsbehovet från den tidigare målgruppen till den nya målgruppen. Centrala frågeställningar är: Vilken kompetens har den enskilda individen inom avdelningen och vilken kompetens kommer de individerna att behöva för att tillgodose den nya målgruppen? Vilken ytterligare kompetens kommer de enskilda individerna att behöva för att fortsatt framgångsrikt kunna utföra sina arbetsuppgifter?

Den modell/metod som förprojekteringen kommer att använda sig av är bland annat kompetenskartläggning av personalen, benchmarking av liknande verksamheter internt och externt, kunskapsöverföring från bla socialtjänsten inom Sundsvalls kommun och samtal och/eller intervjuer med personalen ang. framtida kompetensbehov.

Syfte

Förprojektets syfte är att skapa ett underlag för det omställningsbehov som avdelningen står inför. Resultatet av förprojekteringen är också ett centralt och viktigt underlag för de strukturella förändringar som kan komma att krävas inom avdelningen.

Målsättning

Förprojektet skall i en skriftlig rapport besvara följade frågeställningar:
- vilken kompetens har den enskilda individen inom avdelningen?
- vilken kompetens kommer de individerna att behöva för att tillgodose den nya målgruppen?
- vilken ytterligare kompetens kommer de enskilda individerna inom avdelningen att behöva för att fortsatt framgångsrikt kunna utföra sina arbetsuppgifter? Detta skall ske i form av individuella handlingsplaner.

För deltagare (de anställda inom avdelningen) kommer effekten av ovanstående tre mål vara att de får bättre förutsättningar att klara det omställningsbehov de står inför. Effekten för mottagare och användare av resultatet (avdelningschef och förvaltningschef) är förbättrade möjligheter att planera och genomföra eventuella kompetenshöjade åtgärder/program eller utbildningar för att optimera avdelningens verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att lägga fokus på att ge en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandeprojektet. Det innebär att förprojekteringen kommer att hämta kunskap och fakta om de faktiska förhållanden som råder inom avdelningen och de eventuella problem det medför för tillgänglighetskravet. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som personalen inom avdelningen har. Utifrån denna sammanvägning och analys skall eventuella behov av förändring och utveckling tas fram och tydligt presenteras i rapporten som delges beslutsfattarna. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i genomgångar och diskussioner och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Samarbetspartners

  • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Kommun

  • Sundsvall