Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FASA, förprojektering arbetslivet-skolan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBarn och utbildningsförvaltningen
KontaktpersonStig Sundqvist
E-poststig.sundqvist@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 14 96
Beviljat ESF-stöd172 900 kr
Total projektbudget250 000 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2010-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

FASA, förprojektering för samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv för målgruppen ungdomar 16 till 24 år. Analys och kartäggning av tidsinsatser som måste ske för att samverkan mellan utbildning och arbetslivet ska fungera med praktik, APU/APL, studiebesök, föreläsningar etc. Tydlig policy för att stärka ungdomars självförtroende och personligt entreprenörskap under utbildningstiden 16-24 år är viktig.

Bakgrund

Ungdomars behov att erbjudas insikt och erfarenhet i arbetslivet har det senast åren blivit mer angeläget eftersom få ungdomar får chans till "sommarjobb" på öppna arbetsmarknaden. Detta gör att vi inom skolvärlden känner ett starkt ansvar för att ge ungdomar chans att få insikt i arbetslivet under den obligatoriska skoltiden. Det betyder att praktik och samverkan med arbetslivet är ett prioriterat område i skolan idag. Samverkan med arbetslivet i olika former som ger ett starkare samband mellan teori och praktik utvecklas därför nu för bland annat studieförberedande program i gymnasieskolan. De yrkesförberedande programmen har enligt styrdokumenten alltid sin minst 15 veckors obligatoriska APU (Arbetsplats förlagda Utbildning).
I Sundsvall är vi är nu i färd med att stödja ungdomar på väg in mot arbetsmarkanden allt för att ge dessa 16-19 åringar en chans till etablering i arbetslivet och därigenom förebygga att de hamnar i utanförskap på arbetsmarknaden. Vi vet att samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet bidrar till att ungdomar bättre klarar av sina beslut om framtida yrken och utbildningar. Därför vill vi att förprojekteringen skall ge svar på strategiska vägar för att i en genomförandefas svara upp på att vaccinera ungdomar mot utanförskap efter avslutad alternativt avbruten skolgång. Kraven från arbetsmarknaden är i dag höga vad gäller individers generella anställningsbarhet. D.v.s. anställningsbarheten bortsett från formell kompetens i form av utbildning. Social kompetens, initiativförmåga, kreativitet, uthållighet, god självkänsla och målmedvetenhet är alla exempel på förmågor som är viktiga för att etablera sig på arbetsmarknaden idag (personligt entreprenörskap).
Flera aktörer inom Sundsvalls kommun arbetar tyvärr isolerat i sina ambitioner att stödja ungdomar så att de undviker utanförskap på arbetsmarknaden. IV och IVIK inom gymnasieskolan interagerar med arbetslivet utifrån den målgrupp som dessa verksamheter har som ansvar. Vi ser att flera samordningsvinster borde kunna underlätta gymnasieskolans nationella program och IV samt IVIK: s arbete. Hur bygger vi upp strategier och aktiviteter för att rusta ungdomarna för framtida jobb?
Arbetslivet vet inte alltid vad den ena eller andra aktören har för mål i sin utbildning för att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet genom exempelvis praktik. Vi vet nu att flera arbetsplatser/företag vill ha en bättre samordning i målet att ge ungdomar livserfarenhet från olika arbetsplatser. Därför måste vi inom vår egen koncern koordinera och samordna samverkan mellan utbildningar och arbetsplatser inom Sundsvalls närområde.
I det Europeiska perspektivet vet vi att Sverige är ett av de länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten. De flesta andra EU-länder har lyckats bättre än sverige med att motverka ungas utanförskap. En brist i Sverige är att unga som hoppar av gymnasiet som regel inte erbjuds något annat alternativ än att återuppta gymnasiestuduerna. I de flesta EU-länder finns fler flexibla lösningar jämfört med Sverige. Det finns flera skäl till att Sverige inte är lyckosam inom detta område. Ett exempel som ofta framförs i ett Europeiskt perspektiv är att unga som hamnar i utanförskap inte finns samlade på ett enda ställe. Att inom vår kommunala verksamhet skapa ett genomtänkt och samordnat arbetssätt är kanske något vi kan ta lärdom av andra EU-länder som kommit längre med sitt arbete att vaccinera ungdomar mot arbetslöshet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att utreda vilka insatser som måste göras för dels pedagogerna/eleverna och andra befattningshavare för att vaccinera ungdomarna mot utanförskap på arbetsmarknaden. Förprojekteringen skall kunna leverera en handlingsplan för bättre samverkan mellan skolan och arbetslivet samt peka på vilka strategiska förändringar som krävs för ökad kvalitet i samverkan skolan och arbetslivet.
Hur skall vi stärka vårt samarbete med närsamhället/arbetslivet så att en tydligare samordning och koordination blir en realitet?
Vi vill från koncernen Sundsvall agera samordnat och med en tydlig koordination gentemot arbetsplaster i kommunens närregion. En kartläggning och analys om vad som krävs långsiktigt för att samverkan med arbetslivet skall utvecklas och samtidigt visa på vad som måste göras i gymnasieskolan (inkluderande IV och IVIK) för att stärka ungdomars entreprenörskap samt självförtroende för att klara arbetslivets krav för anställningsbarhet. Samverkan mellan olika kommunala aktörer känns angeläget och måste vara en viktig kartläggningsuppgift i förprojekteringen. Vi vet att IV, IVIK, gymnasieskolan och FAVI ofta samverkar med samma företag utan att vetskapen om detta är känt. Detta vill vi att förprojekteringen ska kartlägga och synliggöra för framtida strategiska beslut och agerande.
Kan vi utifrån ett EU-perspektiv även ta lärdom av andra mer framgångsrika EU-länder, som har betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige, så kan detta med fördel finns med i den framtagna handlingsplanen.

Målsättning

Mätbara mål:

1) Förundersökningen skall kunna leverera en handlingsplan, hur samverkan inom gymnasieskolan och dess interagerande med arbetslivet skall förbättras.

2) Förundersökningens rapport ska även svara på vilka strategiska förändringar som krävs för att kvalitén i samverkan skolan och arbetslivet skall förbättras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ungdomar i åldern 16 och uppåt med olika funktionsnedsättningar är ett speciellt område som alltid diskuteras och beaktas speciellt vid praktik. Viktigt är att de flesta elever med funktionshinder förbereds innan en elev placeras på en arbetsplats. I varje enskilt fall där elever har något slags handikapp blir dialogen med tänkt/önskad arbetsplats viktig och angelägen. Inom IV och IVIK har denna dialog alltid varit förutsättningen för lyckade praktikplaceringar.
Integreringen med vår webbaserade pool tror vi tillgodoser arbetsplasters krav på samordning och koordination och dels för att administrativt stödja hanteringen kring ungdomars praktikanskaffning och placering bland annat utifrån ungdomars olika funktionshinder. Kommer den nu etablerade praktikpoolen att tillämpas fullt ut så blir detta ett komplement och ett ytterligare sätt som tar hänsyn till hur ungdomar med funktionsnedsättning beaktas vid exempelvis praktikplacering i arbetslivet.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen finns inga planer på att samverka med andra EU-länder eller projekt utanför Sverige. Däremot finns samverkan med andra kommuner som tillämpar liknande tekniska lösningar i sin samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet.

Samarbetspartners

  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Kommun

  • Sundsvall