Logotyp på utskrifter

ESF Förstudie Permobil

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePermobil Holding AB
KontaktpersonMaria Nordin
E-postmaria.nordin@permobil.se
Telefonnummer060-595297
Beviljat ESF-stöd218 536 kr
Total projektbudget218 536 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att säkerställa nödvändig kompetens bland våra medarbetare, såväl kvinnor som män. Vi behöver trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå genom att stärka den lokala kompetensen, inom bl a produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som vi måste anpassa oss till den globala marknadens krav på verksamheten. Den enskilt största marknaden för oss är USA. Projektet innefattar också en satsning för att stärka mångfalden och vi hoppas därmed att vår satsning ska attrahera fler kvinnor till oss.

Bakgrund

Permobil AB är en framstående aktör som tillverkar individuellt anpassade och avancerade elektriska rullstolar. Företaget står inför förändringar innefattande en expansion av verksamheten, anpassning till utländska marknader och eventuell börsintroduktion men också att säkerställa fortlevnad av vårt moderbolag i Mellersta Norrland. Huvudkontoret för vår internationella koncern finns i Timrå. Övervägande volymerna av vår produktion är dock avsedda för export, där den amerikanska marknaden är störst.
Flertalet av våra leverantörer finns dessutom i Asien, vilket medför att vi ska etablera en sk Feeder Factory i Kina, där kittning till våra stolar samt ev viss montering ska utföras. Sammantaget gör vår position på den internationella marknaden ett behov för oss att stärka vår verksamhet i Sundsvall och Timrå.

Ett allt hårdare klimat på marknaden gör att vi, utöver högkvalitativ tillverkning av elektriska rullstolar, måste hitta vår nisch på marknaden och där har vi identifierat anpassningen av rullstolarna samt eftermarknaden som två områden som vi kan utveckla och ta marknadsandelar inom. Detta är dock områden där vi inte står väl rustade kompetensmässigt, utan vi måste stärka våra medarbetares förmåga att marknadsföra denna del av vår verksamhet samt deras kunskap om möjliga tekniska lösningar för brukare med olika diagnoser. Det är således både den tekniska kunskapen och den medicinska som behöver öka.

Permobil Produktion AB, på Alnö, har påbörjat en förändring genom att ställa om hela sin verksamhet från att ha jobbat med fasta arbetsstationer till en Lean flödesproduktion av elektriska rullstolar. Flödesproduktionen medför ökade krav på flexibilitet hos medarbetarna. Vi ska implementera ett globalt produktionssystem, där produktionen på Alnö ska vara vår master fabrik. Detta innebär ett ansvar för att bl a kunna implementera nya modeller av våra stolar samt kvalitetssäkra vår produktion och jobba med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. Vi behöver således stärka kunskapsnivån generellt hos våra medarbetare.

Det finns här en möjlighet att behålla personal genom att bredda deras tekniska kunnande och yrkeskunnande. Produktionspersonalen måste ha djupare och bredare kunskaper. Personalen måste vara mer mångfasetterad. Fördjupa deras kunskaper, genom att öka deras yrkeskicklighet och förstärka deras tekniska kunnande.

Ett resultat av tillväxten på den internationella marknaden, är också kravet på språkkunskap och då främst koncernspråket, engelska. Nivån på engelska behöver generellt ökas hos alla medarbetare.
Permobil är inte ett litet lokalt bolag på en inhemsk marknad. Permobil är ett växande bolag på en, i allra högsta grad, multinationell marknad. Då måste Permobil rusta för det och inte bara genom investeringar i maskiner och infrastruktur utan även satsa på att stärka humankapitalet.
För att ytterligare penetrera och analysera problem i dagsläget och synliggöra möjligheter kommer vi att genomföra SWOT-analyser på avdelnings- och ledningsnivå.
Detta kommer även att vara en del av vårt mål och att kunna mäta projektets framgång.

Syfte

En utbildning av personalen är viktigt både ur ett företagsperspektiv, individens synvinkel men även också för andra växande branscher i Norrland.
Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att personalen kan hantera många saker. Inneha bredare och djupare kunskaper. Utveckling för företaget går dels mot en bredare tjänste- och service produktion, dels mot en fördjupad specialisering av våra tekniska lösningar. Detta sammantaget ställer större krav på våra medarbetare. Vi tror att Permobil har en möjlighet att stärka sin position på marknaden och kanske även växa och bidra till ytterligare arbetstillfällen i regionen.
För medarbetarnas del handlar det om att kunna bidra till att stärka företaget i dess utveckling för att bli ett mer flexibelt företag med ett bredare serviceutbud samt fördjupad teknisk och medicinsk kunskap.
Omställningen kräver att medarbetarna utbildas för att möta denna framtida utmaning.

Vi behöver:
• Utveckla ett teknikstöd på plats i produktionen i Sundsvall samt anpassningen i Timrå.
o Detta för att kunna stödja produktionen med produktionstekniska frågor rörande montering och anpassning av bilar och elektriska rullstolar.

• Investera i kunskap rörande produktion.
o Medarbetarna behöver fullt ut förstå produktion enligt lean samt ständiga förbättringar utifrån verksamhetsutveckling.
o Flödesproduktion med arbetsrotation ställer krav på flexibilitet och fördjupade kunskaper hos våra medarbetare.

• Utbilda medarbetarna så att vi kan erbjuda helhetslösningar för våra brukare.
o Servicepersonalen måste stärka sitt produkt- och tekniska kunnande för att kunna jobba med problemlösning och åtgärdsplaner på plats hos brukarna.
o Vi behöver stärka och marknadsföra vår eftermarknads- och reservdelsaffär för att ta marknadsandelar inom det segmentet.
o Våra säljare behöver stärka sitt tekniska och medicinska kunnande för att kunna erbjuda lämpliga produkter utifrån brukarens diagnos och genomförbara tekniska lösningar.

• Stärka medarbetarnas kunskap i engelska.
o Att företaget är en global koncern ställer högre krav på engelska då mer instruktioner och processer måste vara dokumenterade på engelska.

• Stärka ledarskapet.
o Med ett ökat tryck inom branschen och förändringar såväl inom vår produktion som inom övriga arbetssätt och processer behöver vi stärka ledarskapet hos våra chefer, så att de står rustade för att leda i förändring.
o Mångfald är ytterligare en aspekt som vi behöver utbilda och medvetandegöra bland våra chefer.
o Vi behöver dessutom stärka våra chefer i att arbeta preventivt avseende arbetsmiljö och friskvård.

Vi behöver hitta metoder för att i större grad locka kvinnlig och invandrad arbetskraft att söka anställning i våra företag. Vi ser detta som väsentligt att skapa grunder för detta för en fortsatt expansion.

Med tanke på den demografiska sammansättningen av personalen i företaget är det också ett önskemål och ambition att vi ska kunna attrahera mer kvinnor till såväl verkstadsarbete som produktutveckling.


Målsättning

Målsättningen med arbetet är som vi beskrivit tidigare att:
• Medarbetarna ska få en adekvat utbildning som möter de framtida kraven på respektive avdelning att arbeta med försäljning, konstruktion, lean produktion och anpassning av såväl bilar som elektriska rullstolar.
• Medarbetarna ska ha tillräckliga språkkunskaper i engelska för att kunna hantera ritningar, processer och produktdokumentation skrivna på engelska.
• Cheferna ska få verktyg för att kunna leda medarbetarna i förändringsprocessen.
• Projektet ska karaktäriseras av delaktighet bland medarbetarna samt förmedla känslan av att medarbetarna själva ska kunna påverka sin framtida utbildning för att möta företagets krav.
• Projektet ska ha sett över hot och möjligheter för att företaget ska kunna attrahera fler kvinnor.
Det arbete vi har belyst vill vi ska genomsyra organisationen, skapa och ge nya kunskaper, pröva befintliga strukturer samt skapa en levande dialog och en insikt om värdet av nya kunskaper.
Som vi beskrivit kommer alla berörda medarbetare och avdelningschefer att få tillfälle att enskilt med handledare gå igenom möjligheter och syfte med projektet. För detta avsätter vi ca 1 timme per person. Tid kan variera utifrån individuella behov. Detta kommer att följas upp.

Mätbara Mål:
• 90 % delaktighet i träffar, information m.m.
• Hur många som genomfört enskilda samtal.
• Alla ska ha fått en noggrann kompetensplan, inventering av nuläge samt vart vi strävar med varje berörd medarbetare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen ska vi ta fram rutiner för hur vi ska arbeta med tillgänglighet för personer med funktionshinder i såväl förprojektering som i genomförandeprojekt. Bland de anställda vi vänder oss till finns säkerligen personer med olika funktionshinder. I förprojekteringen ska vi identifiera ev. hinder hos deltagarna och förbereda för att undanröja dessa tills genomförandeprojektet startar. Alla ska kunna delta. Vi kommer att lägga ett särskilt fokus på just tillgänglighetsfrågor (attityder, värderingar och strategiskt påverkansarbete) för att öka kunskapen och medvetandegraden hos samtliga berörda.

Deltagande aktörer

  • Permobil AB
  • Permobil Produktion AB

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå