Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Drop outs från vuxenutbildningen Jämtlands län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunförbundet Jämtlands län, Social, vård och omsorg
KontaktpersonHåkan Lundmark
E-posthakan.lundmark@zonline.se
Telefonnummer063-12 95 05
Beviljat ESF-stöd245 910 kr
Total projektbudget332 130 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektering av problematiken kring det ökande antal personer som hoppar av eller inte klarar godkänt inom vuxenutbildningen och Lärcentrum i Jämtlands län. Projektet ska undersöka om möjligheter till ökad och förbättrad coaching, specialpedagogik och vägledning för målgruppen.

Bakgrund

Projektet avser att genomföra en förstudie-förprojektering av problemet kring de många och ökande studieavbrott och ej godkända betyg inom vuxenutbildning och vuxnas lärande i Jämtlands län. Vuxenutbildningen fungerar sedan länge som en andra chans för de som inte fullföljt grundläggande och gymnasial utbildning inom ungdomsskolan. I snitt avslutar 25% av eleverna på gymnasieskolan i landet med ofullständiga betyg. Enbart i Östersunds kommun har ca 450 ungdomar de senaste 5 åren lämnat gymnasieskolan med ofullständigt slutbetyg och många av dessa får problem med att etablera sig på arbetsmarknaden och från arbetsförmedlingens sida menar man att det är dessa som saknar treårig gymnasieutbildning som är de stora förlorarna på framtidens arbetsmarknad.

Problemet med avhopp och IG är också nationellt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i en rapport pekat på att en fjärdedel av eleverna i gymnasieskolan hoppar av och får inte slutbetyg. Rapporten visar ett tydligt samband mellan arbetslöshet vid 25 års ålder och ofullständigt gymnasiebetyg. Resultatet av rapporten visar också att möjligheten att erhålla ett jobb vid 25 års ålder ökar med 98% om personen kompletterar och får en fullständig gymnasiekompetens. Läs gärna mer om rapporten på SKL:s hemsida.

De flesta av dem som saknar gymnasiekompetens söker sig därför efterhand till Lärcentrum och vuxenutbildningen för att komplettera och skaffa sig en grund för det fortsatta yrkeslivet. I denna grupp finns studerande som har stora svårigheter att klara av studierna inom vuxenutbildningen. Detta kan bero på bristande förkunskaper, dåliga studievanor, bristande motivation, läs- och skrivsvårigheter mm. Många av dem får därför IG i flera kurser och får så småningom också problem med fortsatta studiemedel från CSN, de hamnar i en negativ spiral med dåliga resultat och allt sämre självkänsla. De har ofta en dålig erfarenhet av skolan och behöver mer stöttning och coachning än vad vuxenutbildningen i dag kan erbjuda. För den enskilde liksom för kommunen och samhället blir blir misslyckade studieresultat kostsamma: En studerande lånar av CSN max 1230kr vecka vid heltidsstudier. Det blir totalt ca 24 600kr för studier i 20 veckor. Om den studerande inte lyckas nå sina resultat blir denne återbetalningsskyldig. På gymnasienivå får man ha IG i max 200 gymnasiepoäng, därefter stoppas studiemedlet. Om man söker på nytt ska tidigare studieresultat redovisas. Även för kommunerna är Icke Godkända betyg kostsamma. I Östersunds kommun var kostnaden 2 120 400 kr för de 437 IG betyg som registrerades under 2007. Studieavbrotten oräknade. De sociala och psykologiska effekterna av studiemisslyckandet för den enskilde ska inte heller underskattas.

Vuxenutbildningen är organiserad på lite olika sätt i länets kommuner och de ekonomiska förutsättningarna är också olika. I de mindre kommunerna är ofta kommunens komvux den som sköter vuxenutbildningen medan man i flera kommuner har vuxenutbildning, näringslivsfrågor och Lärcentrum i en gemensam utvecklingsenhet för tillväxt och utveckling. I Östersund är Lärcentrum paraplyorganisation för vuxenutbildningen och här sker upphandling av vuxenutbildningen genom avrop till idag 11 olika utbildningsanordnare. Genom länsnätverket LärCentra i Jämtlands län samverkar samtliga kommuner samt JiLU i Ås kring vuxnas lärande genom olika utvecklingsprojekt och samordningsfrågor. Efter dialog med samtliga kommuner inom Lärcentra i Jämtlands län har vi funnit att problematiken kring drop outs från vuxenutbildningen är densamma i hela länet och samtliga är därför intresserade att i samverkan hitta nya former med vägledning, coaching och specialpedagogik så att fler kan genomgå vuxenutbildningen, uppnå sina studiemål och finna en plats på arbetsmarknaden.

Syfte

Förprojektet ska kartlägga behovet av insatser för att minska antalet studieavbrott och betyg med icke godkänt så att fler kan skaffa sig en relevant utbildning för arbetslivet i regionen. Förprojektet ska också initiera ett större länsprojekt för att utveckla åtgärder inom vägledning, coaching, specialpedagogik mm inom vuxenutbildningen och Lärcentra i länet. Syftet är att ge de som står långt från arbetsmarknaden och saknar grundläggande och gymnasial utbildning bättre förutsättningar än idag att komplettera sina brister så att de kan komma in på arbetsmarknaden i ett yrke som motsvarar deras personliga önskemål och förutsättningar.

Vi ser det också som mycket viktigt att utveckla en röd tråd av uppföljning av deltagarna genom hela vuxenutbildningen. Vägledarna behöver flera verktyg och metoder i vägledningssamtalen och även vikten av ett bra bemötande måste förstärkas. För att steget in i utbildning inte ska bli för stort behövs en god inslussning till utbildningsanordnarna där det finns tillgång till goda coacher och specialpedagoger som kan följa upp och signalera om någon är på väg bort eller inte når sina mål.
Studie- och yrkesvägledarna behöver också utveckla samarbeta mer med specialpedagoger för att arbeta förebyggande och förhindra återkommande misslyckanden för den studerande. Genom att göra en fördjupad kartläggning av sina studie- och yrkesval samt tex utreda läs-och skrivproblem kan den studerande ges bra motivation att läsa vidare och utbildningsanordnaren får möjlighet att stötta och hjälpa på ett bra och individuellt sätt. Vi tror också att utbildningsanordnarna kan vara hjälpt av specialpedagogisk handledning.

Till det senare större projekt som vi hoppas ska komma till stånd så tror vi också det vore värdefullt med att vidga samarbetet med kommunerna i Västernorrlands län, detta inte minst för att göra det möjligt även för de mindre kommunerna att kunna erbjuda stöd av specialpedagoger och coacher. Det är endast genom samverkan som detta kan vara möjligt att erbjuda i de mindre kommunerna.
Vi kommer också att göra omvärldsanalyser kring hur arbetet med dessa frågor sker i övriga delar av landet samt inom EU.

Målsättning

Det övergripande målet är att motverka utanförskapet och öka arbetskraften genom att få ut fler personer på arbetsmarknaden. Målet är att målgruppen når sina studiemål utifrån varje individs förutsättningar genom en väl utarbetad och fungerande struktur och handlingsplan. Alltså färre avhopp och IG betyg från vuxenutbildningen!

Förprojektets mål är att klarlägga behoven och initiera ett regionprojekt med åtgärder för att minska antalet avhopp och icke godkända betyg inom vuxenutbildningen och Lärcentra i Jämtlands län. Förprojektet ska ge en bild av situationen i länets samtliga kommuner och finna samverkanslösningar mellan kommunerna kring vägledning, coaching och specialpedagogik för vuxenstuderande. Kontakter ska också tas med kommuner i Västernorrlands län för utvidgad samverkan. Detta är nödvändigt då många av de mindre kommunerna med liten vuxenutbildning saknar resurser för egna insatser inom dessa områden. En samverkan många kommuner emellan kan ge även de mindre kommunerna möjlighet till t ex specialpedagogiskt stöd till vuxna. Projektet ska belysa möjligheter och förutsättningar kring detta. Målet är också att utveckla studie- och yrkesvägledningen samt coachingen för den här gruppen med bra metoder och modeller samt även att utveckla samverkan med specialpedagogiska resurser. Vägledare, lärare och specialpedagoger ska medverka i detta arbete och härigenom också vidareutveckla sin kompetens och sitt coachande förhållningssätt.

Effekterna av projektet är alltså att höja utbildningsnivån i kommunerna och ge fler möjligheter till att bli tillgängliga på arbetsmarknaden inom ett yrkesområde som efterfrågas och som överensstämmer med individens egna önskemål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet avser att särskilt belysa behovet av stöd och tillgänglighet till personer med funktionshinder i vuxenutbildningen såväl fysisk, psykisk som intellektuell. Det gäller inte minst personer med olika typer av funktionsnedsättningar t ex läs- och skrivsvårigheter, syn- och hörselskador, utvecklingsstörning och neuropsykriatriska funktionshinder.
Det har också visat sig att många som inte klarar av sina vuxenstudier kan ha något av dessa hinder, ibland utan att de själva är alltför medvetna om det. Vi vill därför i förprojektet undersöka förutsättningarna för lägga upp en plan lokalt och regionalt som ökar tillgängligheten av vuxenutbildning för alla dessa typer av funktionshinder samt givetvis också klarlägga vilka typer av problem som är vanligast och hur de kan åtgärdas.
Vi vill också undersöka möjligheterna att använda IT-teknik som stöd och hjälpmedel och avser därför samverka med AV-Media i länet kring detta.

Jämställdhetsintegrering

Vi avser att genomföra kartläggning i samtliga kommuner för att klargöra och definiera problemen med avhopp från vuxenutbildningen . Vi har i dagsläget en bild av problematiken där vi vet att avhoppen är många och ökande och att de skapar mycket problem för den enskilde och stora kostnader för kommunerna och samhället. Kartläggningen ska ge en genomlysning och helhetsbild av hur det ser ut i hela länet på såväl individ- som organisationsnivå kring detta problem. Det betyder intervjuer och samtal med vuxenstuderande, lärare och utbildningsledare/rektorer. Vi behöver också gå igenom tillgänglig statistik från de olika utbildningsanordnarna i länet.
Utifrån kartläggningen och den information som kommer fram där avser vi att göra en SWOT analys som sedan kan ligga till grund för att utveckla åtgärdsförslag och eventuellt nytt verksamhetsprojekt som ska syfte till att minska avhoppen och förbättra vuxnas möjlighet till det livslånga lärandet. Det handlar om såväl att utveckla metoder och pedagogik inom vuxenutbildningen som att utveckla organisation och samverkan inom och mellan kommunerna i dessa frågor.
Vi anser det också vara viktigt att arbeta utifrån ett lokalt kommunalt perspektiv där ju verksamheten med vuxnas lärande idag organiseras och genomförs men det är också mycket viktigt att belysa frågan i ett regionalt perspektiv för att definiera samarbetsområden och fruktbara samverkanslösningar. Vi tror att detta är en fördel och nödvändigt i vår region med många små kommuner med begränsad vuxenutbildning och ekonomi.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Integrationsservice
 • Kommunstyrelsen
 • Ledningsstaben Regional utveckling
 • Ragunda gymnasieskola
 • Åre verksamhetsförvaltning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund