Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Dörröppnare och tröskelsänkare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Östersund
KontaktpersonJohan Tegnhed
E-postjohan.tegnhed@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4870237
Beviljat ESF-stöd7 860 115 kr
Total projektbudget19 932 442 kr
Projektperiod2010-06-01 till 2013-05-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Pröva och utarbeta metoder som ökar möjligheterna för arbetssökande som står långt från arbete att återgå till ordinarie arbetsmarknad. Metoder som kommer att användas är att Arbetsförmedlingen utökar riktade tjänster kring rekrytering. Målet är att antalet arbetstillfällen bland småföretag mellan 0-9 anställda i regionen Jämtland/Västernorrland skall öka genom projektet och att rekrytering i första hand matchas gentemot deltagande målgrupper arbetssökande.

Bakgrund

Slutsatser av Förstudie - Dörröppnare och Tröskelsänkare
I förstudien har löpande diskussioner förts om vilken organisation som skall äga och driva genomförandeprojektet. Grundidén med projektet är att stärka möjligheten för prioriterade grupper av arbetssökande att erhålla arbete. Det är ett uppdrag som lämpligast skall drivas och utvecklas med Arbetsförmedlingen som projektägare.

Med tanke på den stora mängd av arbetssökande som tillkommer via Försäkringskassa till Arbetsförmedling är projektets huvudmål att i första hand stärka möjligheten till återgång på arbetsmarknaden för denna kategori av arbetskraft. Detta skall i huvudsak ske via stimulans till arbetsgivare i syfte att skapa möjligheter till mottagande.

I undersökningar med arbetsgivarorganisationerna Svensk Näringsliv och Företagarna finns med rätt stimulans en stor tillväxtspotential av nya arbetstillfällen bland de riktigt små företagen. De mindre företagen har dock behov av utökad rekryteringsservice vilket skulle kunna komma från Arbetsförmedlingen i att frigöra tid vid rekryteringstillfällen. Förstudien har kommit fram till att en ny metod ska prövas i genomförandeprojektet, metoden har givits arbetsnamnet Rekryteringscoach.

Syftet med att skapa metoden Rekryteringscoach är att vända på målsättningen ur Arbetsmarknadspolitisk synvinkel. I normalfallet läggs resurserna ner på att öka aktiviteten bland gruppen arbetssökande i förhoppningen att detta skall skapa en ökad arbetsmarknad. I detta projekt riktas fokus på gruppen småföretagare och på så sätt skapa en faktisk marknad av mottagare.

Skillnaden mellan denna metod gängse de privata rekryteringsföretagens samt Arbetsförmedlingens ordinarie arbete är att Rekryteringscoachen fokuserar på småföretagarens rekryteringsprocess. Syftet med denna metod är att försöka stimulera en marknad för mottagande av arbetskraft. Arbetskraften hämtas i första hand ur den grupp arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden förfogande. Småföretagaren kan med hjälp av Rekryteringscoachen effektivisera sitt rekryteringsarbete och erhålla rätt kompetens på efterfrågad arbetskraft samt tappa så lite som möjligt av den ordinarie produktionen i processen.

Tjänsten Rekryteringscoach skall främst riktas till småföretag i storleksordningen 0-10 anställda. Syftet med denna kategori företag är att undersökningar visar på att med rätt stimulans finns en stor tillväxtspotential inom denna företagsgrupp. Svårigheterna för dem beror oftast på avsaknad av tid och resurser för att ägna sig åt den administration som krävs vid en traditionell rekrytering t.ex. med hjälp av platsannons. Även brist på erfarenhet av rekrytering är ett hinder till att anställa.

Rekryteringscoachen ska aktivt söka upp arbetsgivare för att hitta de dolda jobben, det vill säga företag som har behov av arbetskraft med som inte tagit steget att själv påbörja en rekryteringsprocess. Inom gruppen småföretag finns även de som inte har någon önskan att expandera men med rätt stimulans kan det frigöras en mängd arbetstillfällen inom denna kategori företag. Rekryteringscoachen kan vara nyckeln till denna stimulans. Rekryteringscoachen ska också ha ett långtgående ansvar för att stödja den arbetssökande vid introduktionen på den nya arbetsplatsen.

Rekryteringscoachen är anställd av genomförandeprojektet och har sin fysiska arbetsplats på den lokala arbetsförmedlingen. Rekryteringscoachen har ansvaret för samordning av den övergripande rekryteringsservicen och fungera som Dörröppnaren och Tröskelsänkare. Rekryteringscoachen kartlägger vid rekryteringstillfället tillsammans med arbetsgivaren det kompetensbehov som krävs för arbetsuppgifterna. Rekryteringscoachen skall ha utförlig kunskap om Arbetsmarknadspolitiska medel till stimulerande av anställning ur de prioriterade grupperna av arbetssökande.

Rekryteringscoachen ska också stärka samverkan med utbildningsanordnare och andra aktörer för att ge målgruppen arbetssökande kompletterande vägar ut i arbete. Med andra aktörer avses arbetsgivare ur den sociala näringen som till exempel byråd, idrotts- och ideella föreningar. Inom denna sektor finns stora utvecklingsmöjligheter att skapa arbetstillfällen för den prioriterade målgruppen.
Syfte

En prognostiserad arbetskraftsbrist beroende av befolkningsutveckling med stora pensionsavgångar och uppåtgående konjunktur förväntas nå sin kulmen 2015. Syftet med projektet är att säkerställa metoden Rekryteringscoach som beprövad metod som snabbt omställer prioriterade arbetssökande till företagens faktiska behov av arbetskraft. Om projektet uppnår förväntat resultat har Arbetsförmedlingen för avsikt att ta upp metoden Rekryteringscoach i sitt ordinarie program av kvalitetssäkrade metoder och fördela sina resurser därefter.

Målsättning

Av varje påbörjad introduktion i företag är målsättningen att minst 27st. per månad i regionen Jämtland/Västernorrland skall leda till att diskussioner om anställning med företagaren inleds. Diskussionen skall leda till att tidpunkt för anställning överkommes och aktivitetsplanering fram till anställning genomförs.
(Målsättning baseras på 9st. Rekryteringscoacher inom projektet

Målsättning ger att under projekttiden skall 756 (14% av målgrupperna) deltagare ha deltagit i rekryteringsaktiviteter enligt tabell nedan och att minst 80% av deltagarna skall genom projektets insatser erhållit anställning eller lärlingsplats i minst sex månader. Därigenom ska projektet ha skapat 605 arbetstillfällen.

Arbetsförmedling Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 summa
Västernorrland 60 180 180 420
Jämtland 48 144 144 336
Summa 108 324 324 756

Deltagare som rekryteras via projektet deltar i inledningsvis i introduktionsåtgärd överenskommen med rekryterande arbetsgivare. Tidsåtgång och passande åtgärd anpassas vid varje rekryteringstillfälle med en individuell åtgärdsplan som följer varje deltagare på arbetsplatsen. Åtgärdens längd skall dock ej vara längre än till dess att alla deltagande parter är överens om att deltagen är anställningsbar. Lämpliga åtgärder som kan komma att vara aktuella hämtas ur Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

I genomsnitt deltar 5 personer varje månad fördelat per coach i någon form av introduktionsåtgärd i företag. Varje åtgärd genomförs som nämnts individanpassat. Beräkningar utifrån Arbetsförmedlingens erfarenheter säger dock att en inledande åtgärd inför rekrytering inom den prioriterade gruppen av Arbetssökande kräver i snitt ca 2-4 månader.

Inom projektplanen ingår att varje Rekryteringscoach ägnar 5 tillfällen per månad till företagsbesök för att kartlägga signaler om anställningsbehov . Målsättning är att detta resulterar i minst 90 besökta företag per månad i regionen Jämtland/Västernorrland. Resterande tid ägnas till rekryteringsprocesser, introduktion, åtgärdsplanering samt uppföljning inom målgruppen arbetssökande.

Målsättningen ger 2340 ( 7 % av målgruppen) antal besök riktad till gruppen småföretag mellan 0-9 anställda.

Arbetsförmedling Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 summa
Västernorrland 200 550 550 1300
Jämtland 160 440 440 1040
Summa 360 990 990 2340

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under projekttiden ska projektledningen hålla kontakt med processtödet för tillgänglighet för att i projektarbetet löpande beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Både projektledning och projektmedarbetare ska i projektets inledningsskede delta i utbildning i tillgänglighet som projektstödet tillgänglighet erbjuder.

Målgruppen för projektet är sjukskrivna som har svårt att återgå till sitt arbete, arbetslösa inskrivna i Jobb och utvecklingsgaranti och i Jobbgaranti för ungdomar. Bland målgruppen finns det personer med synliga eller dolda funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att tillgänglighetsperspektivet är centralt i projektets arbete. Arbetsförmedlingen har som myndighet stor erfarenhet av att arbeta med personer funktionshinder. När den arbetssökande knyts till projektet kommer en individuell kartläggning att göras för att klargöra individens eventuella behov av tillgänglighet vad gäller tillexempel information eller lokaler. Vid en rekrytering kan Arbetsförmedlingen vara behjälplig med hjälpmedel för den funktionshindrade vid företaget. Projektledaren är ansvarig för att den enskilda individens behov av tillgänglighet tillgodoses.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla led av planering, beslutsfattande, utförande och uppföljning i projektet.

De projektmedarbetare som anställs ska ha en jämn könsfördelning (40%-60%).

Styrgruppen ska ha en jämn könsfördelning (40%-60%).

All statistik som tas fram i projektet ska vara könsuppdelad. I projektet ska inte bara antal kvinnor och män i olika aktiviteter mätas utan även hur resurser fördelas, t.ex. antal timmar eller antal kronor fördelade på kvinnor och män.

Vid tilldelning av platser ska platserna fördelas proportionerligt mellan kvinnor och män utifrån fördelningen i målgruppen.

Projektet ska möjliggöra för ensamstående föräldrar att delta.

Vid minst tre tillfällen under projekttiden ska träffar ordnas för att öka kunskapen om jämställdhet hos de medverkande företagen. Det kan t.ex. vara i form av ett lunchmöte i kombination med föreläsning.

Under projekttiden ska goda exempel på jämställdhetsintegrering lyftas fram.

I projektets inledningsfas ska alla projektmedarbetare genomgå den webbaserade utbildningen Genus och jämställdhet i arbetslivet - AF Kursnummer 6990, kurslängd cirka 2 timmar. Utbildningen syftar till att åstadkomma en förändring på strukturell och individuell nivå i arbetslivet och ger en grundläggande förståelse för genus och jämställdhet. Kursen reder ut begreppen och ger praktiska kunskaper som hjälper till att integrera jämställdhet i det dagliga arbetet.

Efter utbildningen ska projektmedarbetarna arbeta med följande frågeställningar:
• Vad är viktigast för att jämställdhetsarbetet ska komma igång och leva vidare i projektet? Ge fem exempel.
• Viktigaste målen att uppnå och när? Nämn fyra mål.
• Största hindren? Nämn tre hinder.
• Vilka personer är viktigast för att arbetet med jämställdhet ska finnas? Namnge två personer.
Vad kan jag göra själv. Fundera ut en (1) viktig uppgift.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ej transnationell verksamhet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Östersund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund