Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Digital kompetens för modersmålslärare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBarn och utbildningsförvaltningen
KontaktpersonEwa Romby
E-postewa.romby@sundsvall.se
Telefonnummer070-239 13 10
Beviljat ESF-stöd1 393 105 kr
Total projektbudget1 393 105 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-02-28
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet "Digital kompetens för modersmålslärare" syftar till att utveckla digital kompetens hos modersmålslärare. Med sin nya kompetens kan modersmålslärarna bidra till att utveckla nya arbetssätt i regionen. Projektet leder till ökad anställningsbarhet för individerna, minskad diskriminering och ökad attraktivitet i regionen. Deltagare är Sundsvalls, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Krokoms kommuner.

Bakgrund

I förstudien har modersmålslärare i regionen svarat på en individuell enkät avseende kompetensutvecklingsbehov, arbetsmiljösituation, utsatthet för etnisk diskriminering, syn på jämställdhet och behov av fördjupning inom dator och internet inom undervisningen.

Det kompetensutvecklingsbehov som de svarande prioriterade högst var fördjupning inom pedagogik. Detta område ingår i det ordinarie arbetet. Kommunerna tillsammans med Mittuniversitetet erbjuder sådan kompetensutveckling. Denna del ingår inte i ansökan.

Det kompetensutvecklingsområde som därefter prioriterades högst var IKT (Informations- och Kommunikations Teknologi) och digital kompetens.

I regionen finns år 2011 drygt 80 modersmålslärare med kompetens inom många olika språk. Den verksamhet som modersmålslärare arbetar inom är under stark förändring i och med att allt fler elever behöver undervisning på annat modersmål än svenska, modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning är en förutsättning för att elever med utländsk bakgrund snabbt ska komma in i svensk skola.

I en region med långa geografiska avstånd är det orimligt att modersmålslärare/studiehandledare reser runt och besöker flera olika arbetsplatser per dag. Det är en hälsorisk för individen med bristande tillhörighet till arbetsplats och långa resvägar, vilket framkommit tydligt i enkäten till individerna. Samtidigt är det ekonomiskt ogynnsamt för verksamheten med låg andel effektiv arbetstid. Den digitala kompetensen som möjliggör alternativa arbetssätt med IKT-lösningar behöver stärkas.

Modersmålslärarna behöver kompetensutvecklas för att stå bättre rustade inför förändringarna i arbetslivet. Kraven på kompetens hos medarbetarna ökar inom skolans värld. Modersmålslärarna betraktas som lågutbildade, eftersom de ofta inte har behörighet i enlighet med svensk lärarutbildning.

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, likaså är kommunikation på modersmålet en sådan nyckelkompetens.

Syfte

Projektet syftar till att svara mot behov som modersmålslärare uttryckt i förstudien - de flesta vill utveckla digital kompetens. Därmed blir individerna mer anställningsbara inom befintlig eller annan verksamhet. Riskerna för utanförskap minskar.

Syftet för de deltagande organisationerna är att med stöd i den nyvunna kompetensen skapa ett nytt arbetsätt, som ska tillämpas i kommunerna i regionen och som är intressant att sprida på nationell nivå.

Projektet ger ökade möjligheter
- för modersmålslärare att behålla sitt arbete, att få bättre villkor i arbetslivet och att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Projektet skapar för individerna - Tryggare anställningsförhållanden för modersmålslärare - Ökad tillgänglighet till övrig arbetsmarknad - Minskad risk att utsättas för diskriminering - Ökad digital kompetens.

Projektet skapar för de deltagande organisationerna - Att de med medarbetarnas nya kompetens kan klara omställningskraven att tillhandahålla modersmålsundervisning och studiehandledning både lokalt och nätbaserat regionalt, vilket ger ökad tillgänglighet till tjänsterna.

Det finns ett antal risker om vi inte genomför denna kompetensutvecklingssatsning genom fortsatt: - utsatthet och utanförskap - låg formell utbildningsnivå - ökad ohälsa på grund av otrygga anställningar.

Målsättning

Målsättningar för projektet är följande:
30 Modersmålslärare i regionen deltar i utbildning för att utveckla digital kompetens.

I utbildningen integreras användningen av IKT med lärande om IKT, så att parallella lärprocesser uppstår för deltagarna.

30 personer utvecklar sin digitala kompetens från den nivå de hade när de startade utbildningen. De har vid avslutad utbildning erövrat förmåga att erbjuda sina tjänster nätbaserat.

Deltagarna i utbildningen presenterar sin digitala kompetens och dess användbarhet på den regionala konferensen i slutet av projekttiden.

Projektet genomför två informationsmöten i regionen för att förankra projektidéerna, sprida nya arbetssätt och bygga långsiktighet avseende de nya arbetssätt som utvecklas.

Projektet bidrar till att för individerna utveckla flera av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, framför allt digital kompetens och kommunikation på modersmålet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra. Arbetet med att riva hinder för tillgänglighet är prioriterat. Grunden i projektet handlar om tillgänglighet ur en rad aspekter: fysisk tillgänglighet, nätbaserat lärande, interkulturella lärstilar, dolda funktionsnedsättningar och ev skamkänsla hos målgruppen samt tidsmässig tillgänglighet.
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. En viktig tillgänglighetsaspekt i projektet handlar om hur texter och material är tillgängliga för deltagande individer. Utvecklingsarbete och utbildning kommer att fokusera på hur information och kommunikation kan tillgodoses för alla berörda och öka delaktighet och motivation hos både deltagare och arbetsgivare.
Projektet kommer att nyttja processtödet inom tillgänglighet (Barbro Lindgren) för utbildning av projektgrupp och deltagare.
Deltagarna har olika erfarenheter från utbildning och arbetsliv med sig. Det kan handla om hur man ser på samarbete, hur man främjar sin karriär osv. Detta kan medföra svårigheter av olika slag för deltagarna. För att underlätta tillgängligheten och lärandet finns därför en stödjare (erfaren pedagog) knuten till utbildningsgruppen. Denna kan stödja individerna i frågor som rör allt från att diskutera uppläggning av de egna studierna till hur utbildningsmaterial ska tolkas och olika lärstilar tillämpas.

Jämställdhetsintegrering

I kartläggningen har det framkommit behov av utbildning inom jämställdhet. Det finns stor osäkerhet om jämställdhetsfrågor i gruppen modersmålslärare. Utbildning behövs både riktad till den målgruppen, till deras samarbetslärare och till ledningen i organisationerna. Huvudsakligen ska jämställdhetsperspektivet integreras i den utbildning som erbjuds och krav ställas på utbildare om detta.
Dessutom ska projektgruppen utbildas särskilt. En person i projektgruppen har särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor.
Projektet kommer att rikta ett antal insatser för diskrimineringsgrunden etnicitet, där förstudien visade på en tydligt formulerad efterfrågan på utbildning avseende etnicitet och interkulturella frågor.

Deltagande aktörer

 • Barn-, kultur- och utbildnings
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning
 • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
 • Utvecklingsenheten

Kommun

 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Sollefteå
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge