Logotyp på utskrifter

Delaktighet för arbete, DELTA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
KontaktpersonPer-Olof Persson
E-postpelle@coompanion.se
Telefonnummer063-305 36
Beviljat ESF-stöd175 191 kr
Total projektbudget233 588 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2010-11-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Personer med fysiska eller psykiska funktionshinder har generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De sociala företagen skapas som verktyg för personer i utanförskap och arbetar med målsättningen att de skall kunna arbeta till 100 procent av sin förmåga.
I Jämtlands län och i Östersunds kommun utvecklas det sociala företagandet långsamt. Förprojektet skall undersöka möjligheterna att bygga vidare på ett par idéer till sociala företag som projektägaren och samverkansparterna anser vara intressanta att studera vidare.

Projektets syfte är att utreda förutsättningarna och intresset i att försöka medverka till start av nya sociala företag i Östersund för att skapa arbete med metodik där personer i utanförskap beroende på funktionsnedsättning eller diskremination har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Personer med fysiska eller psykiska funktionshinder har generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det sociala företagandet växer och skapar arbeten i ökad takt i Sverige. Idag beräknas det finnas ca 200 sociala företag. I Jämtlands län och i Östersunds kommun utvecklas det sociala företagandet långsamt. Förprojektet skall undersöka möjligheterna att bygga vidare på ett par idéer till sociala företag som projektägaren och samverkansparterna anser vara intressanta att studera vidare.

Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv. De
återinvesterar sina vinster i företaget och skapar delaktighet för medarbetarna. Sociala företag är fristående från offentlig verksamhet och de binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

De sociala företagen skapas som verktyg för personer i utanförskap och arbetar med målsättningen att de skall kunna arbeta till 100 procent av sin förmåga. De sociala företagen utgår med andra ord från de enskilda individernas möjligheter att arbete, och där de med ett påtagligt inflytande genom delägarskap eller på annat avtalat sätt har stort inflytande vilket har visat sig främja engagemang och framtidshopp som främjar ingång eller återgång i arbetslivet.


Syfte

Projektets syfte är att utreda förutsättningarna och intresset i att försöka medverka till start av nya sociala företag i Östersund för att skapa arbete med metodik där personer i utanförskap beroende på funktionsnedsättning eller diskremination har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att undersöka förutsättningar till att starta sociala företag i Östersund där målgruppen kan beredas arbete utifrån sina individuella förhållanden.

Projektets vidare syfte är bereda vägen för ett genomförandeprojekt som skall skapa nya möjligheter för målgruppen att komma i arbete byggt på det sociala företagandets unika modell att skapa en organisation som med delaktigheten som grund, kan främja engagemang och växande tilltro hos deltagande individer som skapar nya möjligheter att komma in i arbetslivet.

Målsättning

Förprojektet har följande tre mål:

1. Det finns vid projektstart en grupp av kvinnor som stämmer med projektets målgrupp, som vill undersöka möjligheterna att utveckla ett socialt företag i samarbete med samverkansparterna. Dessa kvinnor kommer speciellt att undersöka möjligheterna att starta ett s k halvvägshus vari de kan beredas arbete, som skall bebos av kvinnor som vill bryta med missbruk och /eller kriminalitet. Projektledaren avser att med denna grupp kvinnor att göra en kartläggning om det finns underlag och efterfrågan av dessa tjänster från ett socialt företag som erbjuder boende med stöd.

2. Inför projektstart finns bland samverkansparterna intresse av att undersöka om det skulle gå att starta ett socialt företag för målgruppen i Torvalla som arbetar med hushållsnära tjänster, park- och fastighetsskötsel och bemanningstjänster. Förprojektetets andra mål är att kartlägga efterfrågan av sådana tjänster i bostadsområdet och hur man skall rekrytera individer från målgruppen inför ett genomförandeprojekt.

3. Förprojektet skall kartlägga kompetensutvecklingsbehov i målgruppen i syfte att göra dem anställningsbara i sociala företag.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom socialt företagande skapas arbetstillfällen för personer som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, detta genom individens möjlighet att arbeta 100% av sin egen förmåga. I det sociala företaget är individen i centrum, tillgänglighet utifrån individens behov är således en central del i utformningen av arbetet. Det är inte graden av funktionsnedsättning som styr hur lite du kan jobba, -det är din förmåga att arbeta som styr hur mycket du kan jobba. Sociala företag ger arbete åt människor som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden. Orsaken till utanförskapet kan vara långtidssjukskrivning, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, f.d. missbruk och kriminalitet. I kartläggning över individernas kompetensutvecklingsbehov för att bli anställningsbara i sociala företag så skall behov av medvetenhet och kunskap om tillgänglighet för att undvika diskriminerande bemötande och exkluderande förhållningssätt på arbetsplatser inventeras.

Projetktägarens arbetsplats och möteslokaler skall vara utformad sa att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation. Kommunikativ tillgänglighet skall uppnås genom att alla ska kunna höra och delta i diskussioner. Det kan till exempel ske genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är synskadad.

Det kommer att finnas en beredskap att kunna trycka information på flera medier så att vi har en informativ tillgänglighet och vi kommer att välja möteslokaler som har relevanta anpassningar för deltagarnas behov (både fysiskt och tekniskt).

I förstudien kommer vi att undersöka hur vi i kompetensutvecklingssatsningar kan utforma aktiviteter på bästa sätt så att personer med fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar har möjlighet att delta på lika villkor som personer vilka ej har funktionsnedsättningar.

Förstudiens kartläggningen av kompetensutvecklingsbehov kommer även att belysa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar så att ett genomförandeprojekt kan sträva efter att minska hinder och öka tillgängligheten för alla oavsett funktionsnedsättning eller ej.


Transnationellt samarbete

Sverige blott unik är i omfattning på hur så kallade välfärdstjänster har både finansierats och producerats inom den offentliga sektorns organisationer. Inom den sociala ekonomin i EU-länderna finns en mångfald av olika lösningar på hur välfärdstjänster utförs av den sociala ekonomin i ett nära samarbete med den offentliga sektorn. Det finns även en stor erfarenhet i många EU-länder över hur de bedrivet utvecklingsarbete för att underlätta för personer i utanförskap att komma i arbete med sociala företag med stöd från Europeiska Socialfonden.

Både projektägaren och Östersunds kommun är medlemmar i det europeiska nätverket REVES (www.revesnetwork.eu/). Där finns möjligheter att söka erfarenheter och goda exempel på hur individer i utanförskap har kommit i arbete med det sociala företagandets modell och hur våra samverkanspartners motsvarigheter i EU-länder har samverkat för att främja utveckling av socialt företagande för målgruppen. Förprojektet skall undersöka möjligheten av att i ett genomförandeprojekt ta med samarbete eller lärande från andra EU-länder.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
  • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

Samarbetspartners

  • ABF Z
  • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
  • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

  • Östersund