Logotyp på utskrifter

Carry 2011

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Golfförbundet
KontaktpersonTommie helgee
E-posttommie.helgee@sgf.golf.se
Telefonnummer0910-752134
Beviljat ESF-stöd98 814 kr
Total projektbudget98 814 kr
Projektperiod2008-09-15 till 2009-03-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Svenska Golfförbundet (SGF) har ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling i Sverige. SGF har idag under sitt paraply 502 medlemsklubbar med lika många anläggningar och ca 3000 medarbetare. Dessa medlemsklubbar har i sin tur 582 000 medlemmar.

Golfsverige befinner sig just nu i en tid av förändring. Vi har de senaste två åren sett ett ökat antal tecken på att vi och våra medlemmar inte beter oss på samma sätt längre. Våra mätningar visar dock att intresset för golf är konstant men att sättet att konsumera golf förändras snabbt vilket leder till att våra erbjudanden behöver utvecklas. Detta har lett till stora framgångar för ett fåtal anläggningar och till minskad eller oregelbunden efterfrågan på de flesta anläggningar.

Givet förändringen ser SGF ett antal särskilda utmaningar för anläggningarna; Jämställdhet, öppenhet och tillgänglighet, miljöarbete och möjligheten att bli en motor i besöksnäringen.

SGF har även förutsättningarna för att kunna genomföra ett framgångsrikt förprojekt. Genom en väl beprövad metod har vi ett effektivt verktyg för att kartlägga och analysera våra behov, problem samt möjligheter. Metoden är testad och bevisad i projektet Carry 2007. I detta projekt har vi möjligheten att vässa den ytterligare.

Carry 2011 berör samtliga anställda på golfklubben. På vissa anläggningar finner man flera småföretag som tillsammans bildar en helhet gällande servicen på anläggningen, exempelvis driftsbolag, professionell golftränare och restaurang.

”Alla som vill ska få spela golf efter sina förutsättningar”. Så är SGF:s vision formulerad. Vi vill att golfen utvecklas så att Golfupplevelsen kan anpassas bättre till de olika golfkonsumenternas varierande behov. På detta sätt kan golfen och anläggningarna fortleva och utvecklas.

Mot bakgrund av förändringarna i Golfsverige är det övergripande målet att för detta förprojekt att identifiera vägar för varje anläggning att överleva och utvecklas i takt med golfspelarnas förändrade efterfrågan genom att:

1. Tydliggöra varje enskild golfanläggnings framtida utvecklingsbehov i en utvecklingsplan.
2. Tydliggöra vilken kompetensutveckling som är prioriterad utifrån dessa behov.
3. Utveckla kompetensutvecklingsprogram för dessa behov.

Projektet är anpassat i tid till golfsäsongen för att säkra maximal effektivitet i genomförandet.

Bakgrund

Svenska Golfförbundet (SGF) har ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling i Sverige. I SGF:s primära uppgift ligger också att tillvarata klubbarnas och distriktens intressen och önskemål. Våra verktyg för att driva på utvecklingen är många. Det är förbundsstyrelsen, kommittéerna, och medarbetarna vid Golfens Hus, inklusive bankonsulenter, landslagsledare och tränare vid Golfgymnasiet i Klippan/Perstorp.

SGF har idag under sitt paraply 502 medlemsklubbar med lika många anläggningar och ca 3000 medarbetare. Dessa medlemsklubbar har i sin tur 582 000 medlemmar. Medlemstalets omfattning gör golfen till Sveriges näst största idrott efter fotboll.

Vad är en då en Golfklubb? I allmänhet är golfklubben en ideell verksamhet med ideella ledare och styrelser. Klubben drivs som företag med i snitt ca 6-12 anställda och med en genomsnittlig omsättning på mellan 5 och 10 Mkr. Till detta tillkommer anläggningsinvesteringar på ca 15-20 Mkr. Alltsamman är grundfinansierat av klubbens medlemmar.

Golfsverige befinner sig just nu i en tid av förändring. Vi har de senaste två åren sett ett ökat antal tecken på att vi och våra medlemmar inte beter oss på samma sätt längre. Efter 100 års oavbruten tillväxtkurva växer numera inte medlemsantalet. Dessutom förväntas fler än 30 000 golfare under de kommande 10 åren att lämna golfen av åldersskäl. Störst avmattning står att finna i storstadsregionerna – traditionellt en viktig grupp för nyrekrytering. Golfen är alltjämt en idrott man börjar i de yngre tonåren men problemet är att alltför många stannar för kort tid inom golfen. Medlemsomsättningen är också hög och många lämnar golfen i perioder av livet då konkurrensen från andra aktiviteter är som störst.

Efterfrågan på golf blir mer mångfacetterad och behovet av att förstå detta blir allt viktigare. Våra mätningar visar att intresset för golf är konstant men att sättet att konsumera golf förändras vilket leder till att våra erbjudanden behöver utvecklas.

Denna förändring får självfallet effekter på den lokala golfklubben och dess medarbetare, inte minst avseende behov och direkta krav på bredd och spetskompetens. På det lokala planet utgör dessutom golfklubben ett viktigt inslag i besöksnäringen. För att tydliggöra förändringen lokalt och nationellt, ta fram handlingsplaner samt skapa förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete och kompetensförstärkningar vill Svenska Golfförbundet stå som projektägare detta utvecklingsprojekt.

För att kunna presentera en spelplan och en gemensam referensram för den fortsatta dialogen om läget i Golfsverige genomfördes även ett omvärldsanalysarbete under 2006-2007.

Givet förändringen ser SGF ett antal särskilda utmaningar för anläggningarna.

• Jämställdhet: Att locka fler kvinnor till golfen gäller i samma utsträckning som utövare så som yrkesverksam på klubbarna i sig. En övervägande majoritet av dem som arbetar på klubbarna är idag män. 31 procent av medlemmarna vid landets golfklubbar är kvinnor, en internationellt hög siffra. Golfen har här den mest uppenbara tillväxtpotential med nya utvecklingsbara möjligheter. 2006 var också antalet nyrekryterade kvinnor högre (35%) än medlemsstocken generellt.

• Öppenhet och tillgänglighet: Det är viktigt för anläggningarna att förstå alla grupper av medlemmar och gäster och deras olika behov samt önskemål för golfupplevelsen. Vi har en ambition att i förlängningen kunna locka fler, både män och kvinnor, med utländsk bakgrund till våra arbetsplatser. Dessutom vill vi gärna se fler med utländsk bakgrund börja ta del av det som golfanläggningarna erbjuder. För öppenheten på golfbanan är också barn och ungdomsarbetet viktigt. Dessutom är det viktigt att golfanläggningarna är tillgängliga för alla oavsett eventuellt funktionshinder.

• Miljöarbete: Golfbanan ökar landskapets natur- och kulturvärden när den sköts och nyttjas ansvarsfullt. Livsmiljöer som bidrar till ett rikare växt- och djurliv har ett högt naturvärde. Golfklubbens miljö- och naturvårdsplan är grunden för att harmoni och dramatik i natur- och kulturlandskapet ska bli en del av golfspelet. Flera av landets golfklubbar håller i dag på att ta fram sin miljö- och naturvårdsplan. Genom att locka fler till anläggningarna samt medvetandegöra deltagarna om golfens potential ökar golfens roll som allmän hälsofrämjare. SGF har dessutom länge arbetat med att lyfta fram golfen som friskvård.

• Motor i besöksnäring: Det är viktigt för anläggningarna att upptäcka sin roll i den lokala, regionala och kanske till och med i den nationella besöksnäringen. Förprojektet möjliggör för anläggningarna att kartlägga sina respektive anläggningar med brett fokus där nya grepp att hantera och utveckla en potentiellt lukrativ besöksnäring kan vara ett av inslagen.

Den förändring vi står inför med dess intressanta utmaningar är skälet till varför vi valt att ansöka om medel till ett förprojekt hos Europeiska sociala fonden (ESF). Efter förprojektet skall en ny ansökan om kompetensutveckling, genomförande, senare ge oss praktiska verktyg för att handskas med förändringen vi står inför.

SGF har även förutsättningarna, med ett tydligt angreppssätt och tankesätt, för att kunna genomföra ett framgångsrikt förprojekt. Genom en väl beprövad metod har vi ett effektivt verktyg för att kartlägga och analysera våra behov, problem samt möjligheter. Metoden som används, Förädlingsprocessen, är utvecklad av Entru AB. Metoden har använts i EU-finansierade projekt sedan 1997. Kortfattat genomgår varje arbetsplats/bana följande delsteg:

1. Inledande SWOT-analys. Analysen genomförs med metaplanteknik för att tydliggöra att delaktighet är en grundbult i arbetet. SWOT-analysen används för att starta och fokusera arbetet. I arbetet ingår även att ta fram förslag på åtgärder.
2. Återrapportering till styrelse. Resultatet av analysen rapporteras till styrelsen som stämmer av detta mot sin strategiska plan. Åtgärdsförslagen diskuteras och ett förslag på handlingsplan tas fram tillsammans med förslag på mål.
3. Återrapportering till medarbetare. Handlingsplanen och målen presenteras och diskuteras med medarbetarna.
4. På basis av handlingsplan och mål genomförs kompetensutvecklingssamtal. Dessa resulterar i att en individuell utvecklingsplan tydliggörs.
5. Styrelsen fastställer handlingsplan, mål och de individuella utvecklingsplanerna
6. Underlag för slutrapportering och ansökan om stöd för kompetensutveckling (genomförande) sammanställs

Dessutom innefattar Förädlingsprocessen ett avslutande och övergripande sjunde steg som är viktigt för att ta projekten vidare:

7. Kommunikationsfas; Att sprida resultat och lärdomar om projektet till deltagare och andra aktörer. Bidrar till förankring av projektidé och kompetensutvecklingsbehov.

Parallellt med behovs och problemanalysens olika steg genomförs en processledarutbildning, där en eller flera processledare från varje klubb deltar. Syftet med utbildningen är att göra processledaren och styrelsen trygga i vad, varför och hur varje delsteg i ”Carry 2011” genomförs på bästa sätt på den egna banan.

Syfte

”Alla som vill ska få spela golf efter sina förutsättningar”. Så är SGF:s vision formulerad. Vi vill att golfen utvecklas så att Golfupplevelsen kan anpassas bättre till de olika golfkonsumenternas varierande behov. På detta sätt kan golfen och anläggningarna fortleva och utvecklas.

Syftet med ”Carry 2011” är att ge klubbarna en möjlighet att kraftsamla för att möta förändringarna i branschen. Med effektiva processverktyg skall de ges möjlighet att analysera sin verksamhet och ta fram handlingsplaner såväl för verksamheten som helhet som för varje medarbetare. Förprojektet är för SGF ett steg på vägen för att kunna hantera förändringen och möta upp mot vår vision.

Målsättning

Mot bakgrund av förändringarna i Golfsverige är det övergripande målet att för detta förprojekt att identifiera vägar för varje anläggning att överleva och utvecklas i takt med golfspelarnas förändrade efterfrågan genom att:

1. Tydliggöra varje enskild golfanläggnings framtida utvecklingsbehov i en utvecklingsplan.
- Skapa förståelse och delaktighet genom att genomföra medarbetaranalyser
- Säkerställa strategisk påverkan genom att utbilda en processledare på varje anläggning
2. Tydliggöra vilken kompetensutveckling som är prioriterad utifrån dessa behov.
- Individuella kompetensutvecklingsplaner
3. Utveckla kompetensutvecklingsprogram för dessa behov.
- Strategisk kompetensutvecklingskatalog

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SGF har som ett av få av Sveriges 68 specialidrottsförbund en egen aktiv verksamhet för golfare med funktionshinder (handigolf). SGF bedriver inom ramen för detta program såväl elit- som breddverksamhet för golfare med funktionshinder. I samarbete med Svenska handikapidrottsförbundet finns också sedan 1992 ett samarbete som syftar till att fler människor med funktionshinder skall få möjlighet att spela golf. Genom att SGF själva hanterar frågorna finns ett naturligt förhållningssätt till frågorna där t.ex. SGF:s bankonsulenter är de som lämnar råd och anvisningar till golfklubbarna om de, oftast enkla och billiga, åtgärder som behövs för att t.ex. rullstolsbundna skall kunna spela golf.

SGF har också erfarenhet av engagemang i olika projekt som syftar till att erbjuda personer med funktionshinder anställning på golfklubbar. Tillsammans med Länsarbetsnämnden i Göteborg har döva erbjudits möjligheter till utbildning och senare arbete med banskötsel där t.ex. Chalmers golfklubb var mycket aktiv. Vi planerar också för ett samarbete med Frösunda där personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder skall erbjudas arbetsinriktad verksamhet, först med praktik varvad med teori och därefter förhoppningsvis anställning på en golfklubb med golfbaneskötsel eller inom närliggande arbetsområden.

Vi har således erfarenhet av frågeställningar för personer med funktionshinder inom golfen och kan därför garantera att adekvata resurser och hjälpmedel finns att tillgå för att garantera att alla personer kan delta i projektet, oavsett eventuellt funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Funäsdalsfjällens GK
 • Funäsdalsfjällens Golf AB
 • Öjestrand GC

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund