Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Bygg lärande!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTrångsviken Bygg
KontaktpersonPer Nordanberg
E-postper@visionera.nu
Telefonnummer070-675 01 84
Beviljat ESF-stöd496 140 kr
Total projektbudget496 140 kr
Projektperiod2012-02-06 till 2012-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Många företag i byggbranschen skulle gagnas av ett ökat fokus på lärande organisationer och vad som präglar dessa. Ett holistiskt synsätt omfattas i regel inte av alla i organisationerna. Här finns ett utvecklingsbehov för individen och organisationerna. Dessa behov påverkar individens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, delaktighet och utveckling av företagen. Syftet med projektet är att deltagarna skall uppleva att de bidrar till att företaget utvecklas mot en lärande organisation med hjälp av sina nya förmågor. Målgruppen är samtliga anställda vid Trångsviken Bygg Aktiebolag. Projektet kommer att bygga på deltagarnas delaktighet i kombination med externa konsulters fackkunskaper, metoderna präglas av dialog och grupparbeten. Förväntade effekter är att individernas nya kompetenser skall möta arbetslivets ökade krav på helhetssyn och delaktighet och att de aktivt skall bidra till att organisationen blir lärande.

Bakgrund

I byggbranschen finns traditionellt sett inte så stort engagemang kring produktionernas helhet hos alla ”på golvet”, man har mer fokus på ”sitt”. Förstudien visar att så är fallet även i denna organisation. Den visar också att tänkta deltagare har behov av att utveckla kompetenser kring lärande organisation för att bli mer delaktiga i företagets utveckling. Dessa kompetenser blir viktiga och konkurrenskraftiga för de enskilda individerna i relation till branschen.

Förståelsen och engagemanget för hela processerna hos de enskilda medarbetarna är begränsade. Det ställs allt högre krav på dokumentation och medvetenhet kring hur alla processer fortlöper och hur dessa påverkar kvalitéten på slutprodukten. Marknaden kräver allt större tydlighet och dokumentation kring alla delar i processen att producera byggnader.

En förutsättning för att detta skall kunna utvecklas är den enskilde individens förståelse, vilja och förmåga att aktivt i det dagliga arbetet vara delaktig i arbetet med processernas delar och helhet. Här finns ett glapp att överbrygga. Byggledare och ledningen i organisationen har en nivå på förståelse och de ”på golvet” har en annan.

Med ökad förståelse följer större engagemang för sitt uppdrag och därmed mycket effektivare processer och hälsosammare arbetsplatser som präglas av medbestämmande, jämställdhet, demokrati och lärande. Varje individs kunskaper om helheten i projekten är en ovärderlig kompetens för dem själva och organisationen, individernas anställningsbarhet och effektivitet kommer att öka.

Betydelsen av en helhetsbild, holistiskt syn, är utgångspunkten och insatserna i projektet hjälper den enskilde till insikt och offensivt förhållningssätt till sin framtid i yrkeslivet.

Lärandet i organisationen är en stor utmaning och behöver utvecklas. Detta är huvudproblemet i projektet. Medarbetarna är i regel utspridda på en mängd olika arbetsplatser och man behöver hitta lösningar för att främja lärandet, dels formaliserat samt att utveckla klimatet och individernas sätt att se på sig själva, kollegor i det gemensamma arbetet. Förmågan att ingå i en lärande organisation ökar också de enskilda medarbetarnas anställningsbarhet på marknaden. Man arbetar inte aktivt med utvärdering och uppföljning internt och nya erfarenheter dokumenteras knapphändigt.

Orsakerna till att behoven finns beror troligen på kulturen och konkurrensen i branschen. Den är starkt präglad av pris- och tidspress. Företagen har i regel fullt upp att hantera lagstdgade krav och "orkar" inte riktigt organiseras och utvecklas till en "lärande organisation", medarbetarna har fullt fokus på produktion och mindre på reflektion och utveckling.Målsättning

Att organisationen är en lärande organisation genom deltagarnas nya insikter och förmågor och att den fortsätter att vara förändringsbenägen och att den hittat sin modell för utveckling.

Det innebär att organisationen och medarbetarna präglas av ett hollistiskt förhållningssätt, demokrati, jämställdhet, öppenhet, nyfikenhet, samarbete, glädje och hälsa. Detta medger i sin tur allt högre kvalitet i organisationens slutprodukter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets ledare och viktiga huvudpersoner kommer att få coachning i tillgänglighetsintegrering processtödet kring ämnet. Dessa personer ansvarar sedan för att tillgänglighetsperspektivet integreras i samtliga moment i projektet samt att behoven av anpassning scannas vid vidare projektplanering. Tillgänglighetsperspektivet kommer att följas upp och utvärderas samtidigt som övriga perspektiv av projektet granskas.

Tillgänglig information
All dokumentation och utbildningsmaterial som ingår i projektet kommer företrädelsevis att finnas tillgängliga i papparsformat och digitalt på organisationens interna nätverk. Vid behov kommer texter att kunna läsas upp mha talsyntes. I pappersformat kommer dessutom "lättlästa" varianter av projektstatusen att finnas tillgänliga för deltagarna.

Tillgänglig verksamhet
Projektets grundproblem behandlar lärande organisation. Viktiga delar i detta är tillit, olikheter, jämställdhet, öppenhet, ansvar och delaktighet. Detta kommer således att diskuteras och behandlas under hela projektets gång. Innehållet i projektet kommer att anpassas efter individernas förmågor gällande innehåll, tempo och nivå.

Tillgänglighet fysiskt
Samtliga lokaler som kommer att nyttjas i projektets regi kommer att upphandlas med krav på tillgänglighet. Är lokalerna anpassade för rullstolar, barnvagnar? Finns alternativ mat för allergiker? Är lokalerna rökfria? Finns hörselslinga?

Tillgänglighet kommunikation
All kommunikation i projektet sker muntligt och skriftligt. Som en del av projektets grundidé är att utveckla dokumentationen och spridningen av denna, detta blir också naturliga delar i projektet.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Deltagande aktörer

  • Trångsviken Bygg

Kommun

  • Östersund