Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bulten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Örnsköldsvik
KontaktpersonCarin Eriksson
E-postcarin.eriksson@abf.se
Telefonnummer0660-10148
Beviljat ESF-stöd3 487 444 kr
Total projektbudget9 225 798 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2011-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

BULTEN är ett samarbete mellan ABF Örnsköldsvik och flera förvaltningar inom Örnsköldsviks kommun som ska stärka funktionshindrades delaktighet i samhället och förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden genom kartläggning, coachning, kulturaktiviteter, teoretiska studier och arbetslivskontakter.

Bakgrund

I Sverige fanns enligt SCBs rapport Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden 4e kvartalet 2006 1 miljon människor mellan 16 och 64 år med ett funktionshinder. Det motsvarar var femte person i arbetsför ålder. Andelen kvinnor med funktionshinder är större än andelen män. De vanligaste funktionshindren är rörelsehinder och astma eller allergi.
Varannan person med funktionshinder är mellan 50 och 64 år. Bland personer med funktionshinder är det enligt SCB drygt en halv miljon människor som uppger att funktionshindret medför nedsatt arbetsförmåga.
Arbetslösheten bland personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga är högre än bland övriga. År 2006 uppgick arbetslösheten bland personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga till 6,2 procent jämfört med 4,5 procent för hela befolkningen.
SCB visar också i rapporten på den utbredda diskrimineringen. Bland personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga uppgav 21 procent att de blivit utsatta för diskriminering i arbetslivet på grund av sitt funktionshinder. Motsvarande andel bland personer med funktionshinder som inte medför nedsatt arbetsförmåga var 5 procent. De vanligaste formerna av diskriminering är bl.a. diskriminering vid tillsättande av tjänst, lönesättning, avancemang, utbildning, uppsägning och kränkningar.
Svenska Folkhälsoinstitutet har också i en aktuell studie visat att det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen.
Om man skiftar fokus till de lokala förhållandena i Örnsköldsvik fanns i juni 2008 1100 anmälda som arbetssökande som angivit att de har någon typ av funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga varav ca 170 är helt arbetslösa utan att vara i någon form av åtgärd. En inventering hösten 2006 av psykiskt funktionshindarade i Örnsköldsviks kommun visade på 830 akuella individer enbart för denna grupp. Det finns ingen anledning att anta att situationen för dessa i övrigt skulle avvika från i landet i stort.

Många funktionshindrade står idag långt från arbetsmarknaden och upplever ett utanförskap gentemot samhället. De upplever också att det finns ett stort motstånd när det gäller att komma in på arbetsmarknaden. Vidare har man svårt att tillgodogöra sig kulturaktiviteter av olika slag pga olika fysiska, psykiska och sociala funktionshinder. Den ekonomiska situationen påverkas också exempelvis genom ökade levnadsomkostnader för medicin och behandlingar samt lägre inkomst då man är arbetslös eller är sjukskriven långa perioder. Det kan vara för dyrt att gå på teatern eller konserten eller att man inte kan delta på grund av att lokalerna inte är anpassade för olika typer av funktionshinder. Detta medför att man ofta sitter isolerad i sin lägenhet eller hemma hos föräldrarna då det inte finns så mycket aktiviteter som riktar sig till målgruppen.
För att ge funktionshindrade bättre möjligheter att komma in i arbete, praktik eller till vidare studier vill vi (ABF Örnsköldsvik, Örnsköldsviks handikappomsorg och Kultur och Fritid iÖrnsköldsvik) starta upp projektet BULTEN. Ett projekt där man genom kulturella aktiviteter skall stärka individens möjligheter till återinträdande på arbetsmarknaden. I projektet får deltagarna genom coachning, vägledning och individuella planer samt kulturella aktiviteter meningsfull sysselsättning som med stor sannolikhet bidrar till ökat självförtroende vilket i sin tur bidrar till att man utvecklas positivt och på detta vis blir mer anställningsbar. Genom detta projekt underlättar vi för personer som är utanför arbetsmarknaden att åter bli anställningsbara eller att de går vidare i praktik eller till andra studier vilket innebär att projektet också ökar arbetskraftsutbudet.

Namnet BULTEN kommer av att vi alla är olika men att vi ändå hör ihop.

Förprojektering: Erfarenheter dras från arbete med tidigare projekt med målgruppen och vi kan hänvisa till Kreativ, Mediaskaparna (projekt Samsyn) och Inte för evigt samt en mängd insatser via kommunen. Området funktionshindrade i samhälle, kultur och arbetsliv är också väl genomlyst genom flera tidigare studier av olika parter.

Syfte

BULTEN skall vara till för dom som fått minst i samhället och de funktionshindrade står ofta längst ner på stegen och utanför när det gäller arbete, hälsa, ekonomi, sociala kontakter, delaktighet i föreningsliv och producera och konsumera kultur.

BULTEN skall ge deltagarna möjlighet att bygga ett socialt nätverk och att utvecklas i en verksamhet som ger de deltagarna en meningsfull sysselsättning där man tillsammans i gruppen utvecklar både innehållet och framförandet.

BULTEN skall vara en mötesplats där man möts i en anda av respekt och tolerans där verksamheten bygger på demokratiska värderingar.

Projektets syfte är för deltagarna att:
de närmar sig ett inträde på arbetsmarknaden
de genom studiebesök får insikt i den öppna arbetsmarknaden och dess villkor.
de får ökad social gemenskap
man utvecklar alla sinnen
den sociala ohälsa minskar
får bättre självkänsla
får ökad livskvalitet
höja utbildningsnivån
öka motivationen
öka samhällsinsikt och delaktighet
får känna att de utvecklas och växer genom att de kan påverka verksamhetens inriktning och mål.
de får delta i en aktivitet i demokratisk anda tillsammans med andra i samma situation.


För samhället syftar projektet till ökad kännedom om de funktionshindrades situation, levnadsförhållanden och möjligheter.
En förväntad samhällseffekt är minskat ohälsa hos funktionshindrade och minskade kostnader för sjukvården och samhället.
Projektet förväntas minska fördomar och skapar en attitydförändring hos den övriga befolkningen då de får ökad kännedom om funktionshindrade.
Projektet syftar också till ett ökat arbetskraftutbud eftersom deltagarna i högre grad blir anställningsbara när de har fått bättre hälsa och har större kännedom om det svenska arbetslivet och samhället.

Målsättning

BULTEN skall ge deltagarna bättre förutsättningar att gå vidare i praktik, studier eller arbete

BULTENS mål är att ge funktionshindrade möjlighet att själva få vara med och skapa, uppleva och ta del av olika kulturyttringar.

BULTEN skall synliggöra de funktionshindrades situation i samhället genom kulturella aktiviteter som musik, teater, konst, det skrivna ordet, foto och film samt övrig estetverksamhet.

BULTENS mål är att få deltagarna att växa som individer och att få dom att känna jag vill, jag kan, jag duger, jag vågar.


Mätbara projektmål är
antal deltagare fördelat på män resp. kvinnor
deltagarnas ålder
tidigare erfarenheter av utbildning och arbete

Antal deltagartimmar inom olika områden fördelat på kön och ålder

Antal deltagare som efter projektet går vidare till utbildning fördelat på kön och ålder

Antal deltagare som efter projektet går vidare i arbetsinriktade praktik eller arbete fördelat på kön och ålder

Skattning av deltagarens självbild och självkänsla respektive
omvärldens uppfattning om deltagaren (via närstående, handledare el dyl).
Självbild och självkänsla är även intressant i kontakten med arbetsmarknaden.

Eftersträva att hitta mätbara faktorer för samhällsefftekterna av fördomar, levnadsvillkor, ohälsa och anställningsbarhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet:
Projektet ska bedrivas i handikappanpassade lokaler. Detta gäller såväl entré och studierum som toaletter, kök och övriga utrymmen.

Kommunikativ tillgänglighet:
Vi kommer att anlita tolkar samt anskaffa inläst material efter behov. Dataprogram finns för synsvaga. Hörselslinga finns för hörselskadade. För de som pga funktionshinder behöver färdtjänst eller ledsagare utöver vad som beviljas genom kommunen finns vissa möjligheter att bidra med detta.

Tillgänglig verksamhet:
Parterna i projektet har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade och att möjliggöra för alla att på lika villkor delta i verksamheten. Noteras kan att de flesta handikapp- och invandrarorganisationer är medlemmar i ABF.

Informativ tillgänglighet:
Informationsmaterial kommer att finnas på olika medier som:
Inläst material till CD eller band
Anpassad till lättare svenska
Stortext i foldrar och annat skrivet informationsmaterial
Om behov finns översätter vi till andra språk

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att belysa jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv genom föreläsningar, gruppdiskussioner och rollspel.
Genom teater, musik och annan skapande verksamhet får deltagarna ta fram och presentera aktuella frågor vilket sedan förs vidare vid besök och informationer på företag, i föreningar och på andra håll. Genom detta skapas förståelse och insikt om funktionshindrades vardag och deras villkor. Detta gäller även andra jämställdhetsaspekter. Även deltagarnas kunskapsnivå på olika plan höjs.

Ett exempel är att belysa vardag ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur tar man sig fram? Hur tas man emot på arbetsmarknaden, i affärer, på biblioteket, i föreningslivet, på sportevenemanget? Speciella värderingar kopplade till funktionshindrade och kanske också andra faktorer t ex ålder eller etnicitet när det gäller typiskt manligt och kvinnligt i samhälle, föreningar och arbetsliv behöver medvetandegöras och diskuteras för att en förändring ska kunna komma till stånd. Vidare är det viktigt att lyfta frågor runt allas lika rätt att kunna ta del av olika funktioner i samhället samt att ge alla personer samma möjligheter att delta oavsett funktionshinder. Som funktionshindrad är det inte självklart att man ger sig själv chansen att delta. Det kan bero på dålig självkänsla och att man inte på grund av sitt funktionshinder vill möta andra människor av rädsla för att mötas av fördomar. När deltagarna själva blir de som för upp frågan på agendan ger det frihet och inflytande.

Det är av stor vikt att vi tar upp jämställdhetsfrågorna i den utbildning som vi genomför till ledarna för att medvetandegöra och skapa beredskap för olika situationer.

Medfinansiärer

  • Kultur och fritid,Örnsköldsvik

Samarbetspartners

  • ABF Örnsköldsvik
  • Kultur och fritid,Örnsköldsvik

Kommun

  • Örnsköldsvik