Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Brobygget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBirka Folkhögskola
KontaktpersonPatrik Sunding
E-postpatrik.sunding.birka@folkbildning.net
Telefonnummer0708411350
Beviljat ESF-stöd4 830 400 kr
Total projektbudget12 077 400 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2011-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet baseras på ett arbete med bildning och utbildning, personliga utvecklingsplaner, loggbok, en stor bredd av utvecklingsinsatser, utslussning av personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder till arbete eller studier. För individen handlar det om att ta ansvar för sin egen utveckling.

Bakgrund

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen i Europa. Drygt var fjärde vuxen invånare i Europa är årligen drabbad av någon form av psykisk ohälsa. 58 000 européer avlider varje år på grund av självmord och omkring 10 gånger så många vårdas på sjukhus i samband med självmordsförsök.
Vid en europeisk ministerkonferens om psykisk hälsa, som anordnades av WHO år 2005 i Helsingfors, fastställdes en ram för samlade insatser avseende den psykiska hälsan hos befolkningen i Europa. Europeiska kommissionen uppmanades att medverka i detta arbete och grönboken, som är ett första steg i denna ansats, syftar till att få till stånd en sådan övergripande EU-strategi.
Ur Socialstyrelsens utvärdering av Satsningen på psykiatri och socialtjänst för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder som genomfördes under 2005 och 2006, hämtas följande. "Meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete har varit en av de största utmaningarna för samhällets insatser för personer med psykiska funktionshinder. Kraven på arbetsmarknaden har förändrats så att dessa personer har fått krympande möjligheter att försörja sig genom eget arbete. Målgruppen har inte heller rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade".

Det finns en klar tendens mot att alltfler tidigt förtidspensioneras eller som det idag benämns - sjukersättning. Personer med sjukersättning och personer inskrivna med aktivitetsgaranti ökar och det saknas effektiva metoder för att återfå målgruppen till arbete eller studier. Detta är ett samhällsekonomiskt problem och framförallt ett slöseri med mänskliga resurser.
Vanliga orsaker till att unga får förtidspension är psykisk ohälsa eller att man har förlängd skolgång på grund av psykiska funktionshinder. Personer med olika sorters psykiska sjukdomar har idag väldiga svårigheter att komma tillbaka på arbetsmarknaden. För individen kan ett starkt motiv återfinnas i behov av förändring av en otillfredsställande situation. Att unga lämnar arbetsmarknaden, eller aldrig kommer in på den, innebär en förlust för samhället och för individen. Förtidspensionen som ett permanent tillstånd innebär också ett stort statligt ekonomiskt åtagande. Många personer inom målgruppen har varit borta från arbetslivet, många år, från två år, ända upp till tio år. Dom kan vara medicinskt färdigbehandlade och har sporadisk kontakt med psykiatrin, men har pga. sin sjukdoms långa behandlingstid hamnat utanför systemet. För närvarande kan dom i erbjudas verksamhet på Enheten för Återhämtning och Rehabilitering (K2), årslång praktik på den kommunala verksamheten Kompassen, Samhall eller MICA (sysselsättning enligt LSS). När en person börjar må bättre, finns det få vägar tillbaka till arbetslivet. Dom som idag förtidspensioneras är ofta unga och säger sig ha viljan att börja jobba igen. Personer med olika typer av psykisk ohälsa sjukdomar har idag väldiga svårigheter att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Enheten för Återhämtning och Rehabilitering, område psykiatri, ligger i ett hus på Kyrkgatan 2 (K2). Enhetens uppdrag är att bedriva verksamhet som leder till återhämtning ifrån psykisk ohälsa för deltagarna. Verksamheten är individuellt anpassad och planeras i samråd med deltagare, behandlare och personal på K2 . Insatserna är mycket framgångsrika, deltagare och huvudmännen är synnerligen nöjda med resultatet. Problemställningen uppstår dock när personer mår bättre och påbörjar processen för att återkomma till arbetslivet. Då är det nya kontakter, nya handläggare etcetera som skall hanteras. Detta är ett hinder i processen och för en stor majoritet är tröskeln för stor.

Vi vill bygga på K2s verksamhet med en del som inriktas på att stödja individer att ta steget in till arbetsmarknad eller studier.
I projektet skall deltagarna få stöd och hjälp på olika sätt, bland annat genom individuellt stöd och coachning. Deltagaren tillsammans med Coachen skall arbeta gentemot tänkbara arbetsplatser inom både offentlig och privata sektorn, Af, Fk, LSS-handläggare och andra myndigheter. Men även mot skolor för att finna utbildningar som kan leda fram till ett framtida arbete.
Som det är idag fastnar många med psykiska problem som är medicinskt färdigbehandlade på exempelvis K2, som idag inriktar sina insatser på fritid och rekreation. När en person börjar må bättre finns det mycket få vägar tillbaka till arbetslivet och framförallt många för höga trösklar. Att deltagaren i en för sig känd, trygg miljö kan påbörja sin väg mot arbete, studier är sannolikt framgångskoncept.

En förstudie under 2007 med namnet K2-arbete, har på ett slående sätt visat på hög effektivitet och spännande positiva personliga utvecklingsprocesser, på deltagarnivå. Kostnadseffektiviteten är mycket hög och de samhällsekonomiska vinsterna omfattande med utgångspunkt från jämförande insatser riktade till målgruppen menar Tomas Tillström på psykiatrin. De samverkande aktörerna uttrycker i mycket positiva ordalag projektets betydelse för målgruppen och en önskan att bredda densamma. Det har med stort eftertryck framgått att satsningen har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, ansvarstagandet och engagemanget för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder och att vara ett effektivt arbetssätt för målgruppen att komma in på arbetsmarknaden. Förstudiens utvärdering har även visat på att det har hittat ett bra arbetssätt för att skapa lärande processer mellan de samverkande aktörerna. Det har inneburit att kunskap och erfarenheter från projektarbetet nyttjats i de mer stadigvarande verksamheterna. Nu kopplas ännu fler samverkande aktörer till och kravet på effektiva och breda lärprocesser ökar.

Syfte

Brobygget ska vara en mötesplats som ger möjlighet för människor att växa på egna villkor.
Vi ska ge möjlighet för människor att i process med andra omvandlar sin vanmakt till vardagsmakt.
Vi ska genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter.
Projektets arbetssätt och metoder bygger på en tilltro till människors förmågor vilket i sin förlängning innebär att ta makten över sitt liv d.v.s. empowerment, där varje person blir en bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring i sitt eget liv.
Stärkt social integration av missgynnade grupper som syftar till en hållbar integration på arbetsmarknaden. Vägar till integrering och återinträde i arbete för missgynnade personer, människor med funktionshinder, genom
åtgärder som ökar anställbarheten, och genom kompletterande verksamhet och relevant stöd förbättra sysselsättningsmöjligheterna,Aktiv arbeta med utbildning, personliga utvecklingsplaner och utslussning av deltagare till arbete eller studier. Projektet är individinriktat och kommer att anpassas utifrån de behov som finns hos individen och i samhället. Att utveckla arbetsformer för en utsatt grupp och där nästa steg i den personliga processen kan göras i en redan trygg och väl fungerande miljö. Konkret går vi in för att förändra livssituationen, synen på sig själv, beskriva möjliga handlingsvägar och medverka till att dessa realiseras. Att tillskapa en effektiv modell för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i en individuell utveckling med inriktning på studier eller arbete.

Målsättning

Mål 30 personer per år skall delta i projektet totalt 70 personer under projekttiden
100 % av deltagarna i projektet skall uppleva att de ökat sin självkänsla
100 % av deltagarna skall uppleva att de höjt sin kunskaps nivå gällande sin situation
- 40 deltagare skall efter projekttidens slut slussats ut till arbete eller studier eller andra arbetsinriktade åtgärder.
Nya lärprocesser mellan projektet och de samverkande aktörerna skapas för att på detta sätt säkerställa att ny kunskap skapas i de organisationer som kommer stadigvarande att arbeta med målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet vänder sig till personer med psykiska funktionshinder. Metod och arbetssätt är helt anpassat till målgruppens behov. Skulle någon av deltagarna eller personal ha ett fysiskt funktionshinder kommer vi att anpassa tillgängligheten för arbetsplatsen den dessa. Utifrån de behov som är för tillfället så finns de förutsättningar som behövs för befintliga deltagare. Där Projekt Brobygget för närvarande befinner sig är den fysiska tillgängligheten relativt god. Det finns hiss till våra lokaler, vi har handikappanpassad toalett. Och vi har möblerat så att den fysiska rörligheten skall befrämjas. Eftersom vi har en mycket stor medvetenhet för projektets målgrupp vad det gäller tillgänglighet för dessa, så har vi inte bara synat den fysiska tillgängligheten för deltagare och personal, utan vi tittar löpande på psykiska faktorer för målgruppens tillgänglighet. Här tittar vi exempelvis på hur arbetsplatsen är utformad, finns det behov av att arbeta i enskildhet, är det en för stökig arbetsplats, hur stor grupp ska deltagaren ingå i. Sådana typer av psykisk tillgänglighet tittar vi kontinuerlit på. Vi har i projektet hittills inte haft behov av att ta fram specifik teknisk utrustning för den kommunikativa tillgängligheten. Däremot så finns olika behov av kommunikation utifrån olika forum. Därför har vi utifrån individens behov skapat främjande miljöer för att tillgodose deltagarnas behov av kommunikativ tillgänglighet. Det vi hittills använt oss av för att sprida information kunskap om projektet är via lokaltidning, e-post, möten och broschyr. Under förstudien har det stått klart att deltagare i Projekt Brobygget behandlas olika i mötet med olika offentliga aktörer beroende på om deltagaren har med sig stöttning från projektet eller ej. Deltagare har påtalat att de får bättre bemötande och respekt i mötet då personal från Projekt Brobygget närvarat. Här finns ett stort behov av att se över jämställdheten vad det gäller bemötande kontra sjukdomsbild hos olika aktörer.
Vi kommer att genomföra ett strategiskt sammanhållet arbete med inriktning på tillgänglighet, baserad på nulägesanalys med medföljande handlingsplan. Analysen och åtgärderna kommer att baseras på tillgänglighet gällande Lokaler, Information, Kommunikation och Verksamhet. Det kommer att utformas en grundläggande handlingsplan, projektets medarbetare kommer att initiera och leda arbetet med handlingsplanen, i samverkan med tillgänglighetsgruppen som Handikappsamverkan i Jämtlands län satt samman och utbildat. Kontinuerligt kommer arbetet att sammanfattas i en lägesanalys med en bruttolista över aktiviteter. Detta görs återkommande tillsammans med deltagarna. Hemsida och rekryteringsmaterial kommer att utformas, även i form av Lättläst. Arbetet med tillgänglighet är ständigt pågående framförallt med utgångspunkt i att hela arbetssättet är individinriktat och att projektet kommer att möta olika deltagare med olika behov vid olika tillfällen under projekttiden.

Jämställdhetsintegrering

Förstudien har på ett tydligt sätt markerat behovet av individbaserade processer anpassade för båda könen. Projektledningen kommer medvetet att bestå av personer av båda könen just av detta skäl. Vi arbetar i projektet utifrån Jämtlands läns landstings jämställdhetsstrategi 2006 - 2008. Detta för att Birka folkhögskola, som varit och kommer att vara huvudman för projektet, är en verksamhet inom Jämtlands läns landsting. Detta innebär att vi genomsyrar hela projektet, från ledning till deltagare med samma jämställdhetsprogram, vilket underlättar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Det finns bland annat två punkter vi kommit fram till, som vi kommer att se över. Det ena är att från projektledning och uppåt i hierarkin så är det för närvarande övervägande män. Här kommer vi aktivt att arbeta för en jämnare könsfördelning när vi sätter ihop styr och referensgrupper i projektet. Det andra är att deltagarna är överrepresenterade av kvinnor. Det finns en grupp sjukskrivna män med psykisk ohälsa som har ett behov av att se över vad som behövs för att fler män ska ansluta till den här typen av projekt verksamheter. Den gruppen män ska vi bjuda in att delta i projektet. Projektet kommer konkret att arbeta med ett samtalsunderlag kopplat till projektets arbetssätt som baseras på fånga upp stämningar och åsikter om jämställdhet i vårt arbetssätt och synliggöra projektmedarbetarnas och deltagarnas behov av och önskemål om jämställdhetsåtgärder. Ett speciellt samtalsunderlag och en enkät kommer att utformas med stöd av handboken Jämställdhetsarbete med kvalitet. Detta kommer att ge en nulägesanalys, målformuleringar och en åtgärdsplan, dels för projektets medarbetare och ledningsgrupp, dels för deltagarnas och deras verksamhet. Här kommer arbetsförhållanden, föräldraskap,trakasserier och rekrytering att belysas.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Östersund
 • Ledningsstaben Regional utveckling

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Försäkringskassan Östersund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund