Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Back on track

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJamtli / Jämtlands läns museum
KontaktpersonTorgärd Notelid
E-posttorgard.notelid@jamtli.com
Telefonnummer063-15 01 77
Beviljat ESF-stöd1 918 950 kr
Total projektbudget4 797 374 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2010-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Back on track riktar sig till unga vuxna sk drop-outs för att stimulera dem till återgång till utbildning och till en meningsfull sysselsättning. Det innovativa är mötet mellan de formella och informella systemen samt internationell benchmarking. Okonventionella lösningar för ett växande problem.

Bakgrund

Jamtli har tillsammans med Landsarkivet och Birka folkhögskola genomfört en förstudie riktad till målgruppen arbetslösa unga vuxna (20-24 år) som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Kortfattat har förstudien gått ut på att bjuda in unga deltagare till en annorlunda lärandemiljö - väsentligt olik skolmiljön - och i denna miljö stimulera, göra nyfiken och väcka intressen hos deltagarna som fått dem att börja studera vid bla folkhögskolan.

Försöket har gett så positivt resultat, ca 50% av deltagarna har börjat studera eller arbeta, så att Jamtli nu vill gå vidare med att formera ett större och mer utvecklat projekt som syftar till att ta fram en hållbar metod för hur arbetslösa unga vuxna kan nå tillbaks till studier eller till arbete. Metoden ska vidareutvecklas i samverkan med en internationell arbetsgrupp inom ett Grundtvigprojekt (Yaltsee) där representanter från Loch Lomond and the Trossachs National Park Community, Scotland, Volkhochschule des Landkreises Diepholz im Syke, Niedersachsen och Museo de Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno deltar. Tanken är att motsvarande metoder ska testas inom samtliga deltagande regioner samt att i förlängning utarbeta en gemensam metod som kan drivas i en fullskalemodell på flera håll i Europa.

Jamtli vill tillsammans med Landsarkivet, Birka folkhögskola, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Östersunds kommun som samverkanspartner, genomföra ett större utvecklingsprojekt som förfinar och bearbetar metoden att stimulera arbetslösa ungdomar att studera, tar fram mer kunskap om målgruppen, som sammanställer och analyserar problematiken kring målgruppen och studerar de samhällsekonomiska konsekvenserna och behoven av åtgärder. I projektet ingår också att studera på vilket sätt Jamtli strategiskt kan påverka och nå ut med information om modellen inom EU.

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att pröva om Jamtli tillsammans med samverkanspartners kan utveckla en hållbar modell där unga vuxna utan formell gymnasiekompetens kan stimuleras och motiveras till att söka fortsatt kompetensutveckling.
Syftet är också att studera och analysera hur hittills genomförd förprojektering kan värdegrunds- och kvalitetssäkras och förbättras, studera hur avgränsningar i deltagande och aktiviteter kan genomföras, samt ta vara på möjligheterna till internationellt kunskapsutbyte med syfte att stärka såväl svenska som europeiska strategier för lärande.

Målsättning

Kvalitativa mål
Skapa en modell för att stödja unga vuxna att återfinna lusten till lärande genom att skapa en kompletterande miljö med utgångspunkt i kultur och lärande.

Vidareutveckla och dokumentera samverkan och interaktion mellan formella aktörer myndigheter, olika skolformer, kulturmiljöer samt det individuella behovet hos respektive deltagare och hennes hans livsförutsättningar.

Med utgångspunkt i slutsatser i såväl svenska som internationella rapporter om behovet av utveckling av okonventionella och flexibla modeller och miljöer för lärande skall det internationella samarbetet stärkas.

Genom en i förväg designad uppföljningsmodell stimulera och bidra till uppkomsten av utvecklat analys- och fou arbete kring balansen mellan okonventionella lösningar med utgångspunkt i individuella behov och jämförbara samhälls- och socioekonomiska resultat och effekter.

Kvantitativa mål
Ca 60 deltagare skall genomgå modellen om vardera max 6 månader per person fördelat på kvinnor, män och
50 % av deltagarna skall efter back on track ha återgått till kompletterande studier av något slag
20 % av deltagarna skall antingen ha återgått till kompletterande studier eller någon form av anställning eller arbetsmarknadsåtgärd
80% av deltagarna skall uppleva en förstärkning av både sin självkänsla och självförtroende och ha upplevt sig blivit stimulerade till lärande i någon form

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Styrkor
Jamtli är en offentlig miljö med fokus på besöksnäringen. Detta medför ett givet och nödvändigt ansvarstagande för den fysiska tillgängligheten.

Jamtli har en lång tradition av att ta emot praktikanter utifrån ett socialt ansvarstagande i syfte att bidra till allas rätt till meningsfull sysselsättning och utveckling oavsett bakgrund.

Svagheter
I vissa delar av de historiska utemiljöerna kan den fysiska och kommunikativa tillgängligheten vara begränsad. Alltför stora ingrepp på dessa miljöer strider mot kulturarvsperspektivet.

Möjligheter
Genom projektets uppföljning ökas kunskaperna om tillgänglighetsdimensionerna även i den ordinarie verksamheten på Jamtli liksom hos de olika deltagande samverkansparterna.

Hot
Det kan möjligen bli svårt för Jamtli att ta med deltagare i projektet med vissa typer av funktionshinder. Detta måste bli en avvägning i relation till de övergripande målen för projektet och avgränsningen när det gäller tillgänglighetsansvaret för just detta projekt.

Jämställdhetsintegrering

Svagheter
Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning 35,8 (kv) mot 25,4 (m) % (25-64 åringarna ur länets population år 2005, källa scb)

Alltfler rapporter om unga vuxna som lider av olika former av psykisk ohälsa där samhället har bristande resurser att fånga upp dem i tid

Antalet ohälsodagar per person och år för kvinnor (67) är mycket högre än för män (43,4), källa scb.

Bristande samverkan mellan olika samhällsaktörer samt brister i analyser med utgångspunkt i samband mellan olika samvarierande faktorer (livssituation, geografi, ekonomiska resurser, kunskap och psykisk hälsa-ohälsa) bidrar sannolikt till att det hos respektive aktör upplevs svårt att motverka ohälsosiffrorna och att finna optimala individuella lösningar.

Styrkor
Jamtlis lärande miljö med både praktiska och mera teoretiska uppgifter och med utgångspunkt i det kreativa som en kulturmiljö utgör har en lång tradition av att ta emot olika grupper av människor för meningsfull stimulans till utveckling.

Jamtli har skapat grunden för att pröva en innovativ individorienterad modell för stimulans av lärande hos unga vuxna där man redan har byggt in samarbete på internationellt plan.

Möjligheter
Samverkan mellan de ingående aktörerna har betydelse inte minst för inhämtning av kunskap kring likheter och olikheter för unga kvinnors och mäns livssituation, livsval och samhällets möjligheter och brister att möta upp deras behov.

Genom de internationella samarbetsforumen erhålls kunskap om projekt, resultat och förhållningssätt kring unga kvinnors och mäns förutsättningar som sedan kan relateras till svenska och jämtländska förhållanden och vice versa.

Hot
Om man ej finner nya lösningar på de problem med avhopp bland unga vuxna så kan det få livsavgörande konsekvenser på det individuella planet. Livsavgörande konsekvenser på individuellt plan i form av psykisk ohälsa, arbetslöshet, stagnerad personlig utveckling får i det långa loppet samhällsekonomiska konsekvenser som oftast sammantaget blir kostsamma. Mönstren för konsekvenserna ser delvis olika ut för unga kvinnor och män. Detta behöver fokuseras tydligare i uppföljningen samt i urvalet av deltagare.

Brister i samverkan mellan aktörer, minskande resurser samt oflexibla system är ett stort hot mot individuella lösningar för unga vuxna kvinnor och mäns meningsfulla utveckling.

Statistiken kring unga vuxnas situation generellt och olikheter för unga kvinnor respektive unga mäns psyko-socio-ekonomiska förutsättningar brister i synnerhet.

Med utgångspunkt i SWOT analysen skall projektet bidra till, inom sin avgränsade ram, ökad kunskap om likheter och olikheter för unga män och kvinnor att stimuleras till lärande.

Projektet förväntas också bidra till ökad kunskap om vikten av jämställdhetsintegrering på Jamtli som miljö för lärande liksom hos de övriga samverkansparterna. Projektet tar dock inte ansvar för hur respektive samverkanspart integrerar dessa kunskaper i sina organisationer.

Transnationellt samarbete

Allerede i OECDs rapport, som blev fremlagt i PISA i 2000 blev problemstillingerne udpeget angående. unge mennesker som forlader den formelle uddannelsesverden uden at have opnået fuld behörighed OECD 2000. Senere har nye komparative studier fra OECD set närmere på problemstingen og en räkke karakteristika forekommer nu at väre alment anerkendte Det viser sig f.eks. at risikoen for social marginalisering vokser meget kraftigt hvis de unge mennesker ikke inden 25 årsalderen har opnået de grundläggende formelle kvalifikationer fra skolen og gymnasiet at problemstillingerne samlet er mest udtalte for de unge mänd samt endelig at adgangen til arbejdsmarkedet er meget vanskelig for hele denne gruppe OECD 2005.
Da EU i 2001 präsenterede sin strategi på lärings og kompetenceområdet om at göre Europa til et område präget af livslang läring blev de unge mennesker uden fuldständig skolegang udpeget som en särlig målgruppe for unionens indsatser EU 2001 p.15 EU satte sig i forbindelse med Lisabonstrategien et mål om at halvere omfanget af de såkaldte dropouts inden udgangen af 2010.
Allerede i foråret 2004 da kommissionen delrapporterede til ministerrådet om hvordan hidtidige indsatser vedr. problemstillingerne indenfor uddannelses- og kompetencesfären måtte man erkende at der havde väret for få fremskridt EU 2004 p. 7. Denne erkendelse af manglende fremskridt er fortsat i hver af de årlige opfölgninger, som kommissionen har presenteret siden, og i som en af de höjst prioriterede områder for ESF at bidrage til lösning af indenfor uddannelsespolitikens område udpegede kommissionen i sommeren 2006 netop nedbringelse af antallet af tidlige og utilfredsstillende afslutninger på grundskole og gymnasieskoleforlöb EU, 2006a, p.6. Samtidig opfordrer kommissionen siden 2006 i sine årsrapporter om udviklingen på Lissabonprocessens udpegede områder indenfor uddannelse at problemstillingen med de unge mennesker og uddannelsessystemet formodentlig ikke kan forventes löst af det formelle uddannelsessystem isoleret EU 2006b. Tesen er, at der behöves utraditionelle partnerskaber mellem stakeholders og omverden for a löse en del af de problemer som fremkommer som bieffekt af traditionelle systemers virksomhed. Denne tese har god grund i diskiussioner indenfor uddannelsesvidenskabelig forskning.
Internationella Programkontoret har vist sig enig med Jamtli i bedömmelsen af de hidtidige resultater i vores virksomhed med unge mennesker med ufuldständige skolekundskaber er så positive, at de ha europäisk interesse og metoden bör kunne videreudvikles. Jamtli har derfor gennem vores medvirken på vegne af Jämtlands läns landsting i EARLALL European Association of Regional and Local Authorities on Lifelong Learning og PASCAL Observatory on Regional Development Social Economy and Lifelong Learning etableret et europäisk partnerskab med kolleger i Skotland naturpark Niedersachsen folkehöjskole och komvuxsystem og Toscana naturhistorisk museum. Genenm dette partnerskab arbejder vi med at kunne udpege fremgangsfaktorer i vores relativt ensartede med dog grundläggende forswkellige metoder i vores indsatser for de unge mennesker.
Referenser
EU 2001, Commission of the European Communities Making a European Area for Lifelong Learning a Reality COM 2001, 678 Final, Brussels 21.11.2001
EU 2004, Education & Training 2010. The success of the Lisbon strategy hinges on urgent reforms. Joint interim report of the Council and the Commission on the implementation of the detailed work programme on the followup of the objectives of education and training systems in Europe, 2004C 104 01 Official Journal of the European Union 30.4.2004
EU 2006a Commission of the European Communities European Social Fund support to Education and Training 2007-2013 June 2006
EU 2006b Commission of the European Communities Progress towards the Lisbon Objectives in Educatyion and Training. Report based on indicators and benchmarks Report 2006 SEC(2006) 639 Brussels 16.05.2006
OECD 2005 From Education to Work. A different transition for young adults with low levels of education Paris 2005

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Birka Folkhögskola
 • Jamtli / Jämtlands läns museum
 • Landsarkivet Östersund
 • Statens kulturråd

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Birka Folkhögskola
 • Jamtli / Jämtlands läns museum
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Landsarkivet Östersund

Kommun

 • Östersund