Logotyp på utskrifter

Återvinningspark Blåberget - förprojektering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonFredrik Söderlund
E-postfredrik.soderlund@sundsvall.se
Telefonnummer070-1916201
Beviljat ESF-stöd178 874 kr
Total projektbudget238 702 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknadsenheterna ser ett ökat behov av platser för arbetsträning inom Sundsvalls kommun. Möjligheterna att förena behovet av arbetsträningsplatser med ideella organisationers önskemål om återvinning och kunskap om arbetsträning skall utrönas i förprojekteringen "Återvinningspark Blåberget".

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheterna inom Sundsvalls kommun ser ett problem och en svårighet i sin verksamhet med arbetssökande. Det finns ett stort antal individer som har ett behov av verksamheter där de har möjlighet att genomföra arbetsträning under en period (1).

Ett grundläggande krav för den arbetsträning är att det sker med verkliga arbetsuppgifter dock med vissa anpassningar i form av exempelvis arbetstid och arbetstakt. Syftet med arbetsträningen är att öka individens anställningsbarhet genom att dels erbjuda yrkeskunskap och dels genom att stärka individens personliga utveckling. Båda dessa förmågor är viktig för att uppnå självförsörjning.

Målgruppen för genomförandeprojektet är de individer, vuxna och ungdomar i arbetsför ålder som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som har en vilja att tillhöra densamma.

Det kommunala renhållningsbolaget inom Sundsvalls kommun (Reko) har för avsikt att under första halvåret 2009 inrätta en återvinningspark inom den största kommunala återvinningsanläggningen Blåberget (www.rekosundsvall.se). Återvinningsparkens personal skall bland annat arbeta med återvinning av en del av det material som idag lämnas till Blåberget. Syftet med återvinningsparken är att sortera och återvinna, avyttra eller lämna till bistånd en del av det material som annars hade förbränts. Hanteringen av matarialet skall ske i ett samverkansprojekt bestående av Sundsvall kommun, Erikshjälpen, Röda Korset och Myrorna.

Rent praktiskt kommer det att gå till enligt följande: Individer som vill lämna material till Blåberget kommer att få frågan om de är intresserade av att lämna hela eller delar av sitt material för återvinning eller skänka materialet som bistånd till Erikshjälpen, Röda Korset och Myrorna. Om individerna är intresserad av att skänka materialet så kommer det att sorteras ut och funktionstestas och repareras för att senare avyttras eller användas till bistånd genom Erikshjälpens, Röda Korsets eller Myrornas försorg.

Ett samarbete av denna art är delvis nytt för Sundsvalls kommun (olika delar av Sundsvalls kommun och tre externa intressenter) vilket ställer en rad frågor kring formerna och förutsättningarna för ett samarbete och den dagliga verksamheten i en kommande gemensam verksamhet.

Mot denna bakgrunden vill Arbetsmarknad Vuxna, Sundsvalls kommun, genomföra "Återvinningspark Blåberget - förprojektering" för att utröna möjligheterna för ett sådant samarbete.

Förprojektet vill utröna möjligheterna att förverkliga ett genomförandeprojekt där personer som står utanför arbetsmarknaden får sina behov av arbetsträning tillgodosedda samtidigt som kommunens verksamhet utvecklas så att tillgängligheten och kvaliten på återvinningshanteringen ökar. Detta skulle kunna ske i samverkan mellan traditionell kommunal verksamhet, kommunal affärsdrivande verksamhet och ideella organisationer i syfte att höja anställningsbarheten hos målgruppen genom ett effektivt återvinnings- och välgörenhetsarbete.

Förprojekteringen skall utmynna i en rapport vilken skall ligga till grund för ett framtida genomförandeprojekt där medel kommer att sökas från den Europeiska Socialfonden för den verksamhet vi avser förverkliga vid Blåberget under 2009.

Den problembild förprojekteringen kommer att fokusera på är det ökade behov av arbetsträning som inte kan tillgodoses inom den extabelrade veraksamheten inom Arbetsmarkandsenheterna. Bristen på antalet platser för arbetsträning får negativa konsekvenser för de individer som står utanför den ordinarie arbetsmarkanden.

Projektnyttan är att förprojekteringen ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförandeprojekt vilket kommer att gynna målgruppen individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden men som vill tillhöra densamma.

(1) Liknande verksamheter visar att individerna i den målgruppen har ett behov av arbetsträning i snitt 4,5 månader innan de går vidare till annan sysselsättning så som studier ellar någon form av anställning.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att ta fram ett bra beslutsunderlag för ett framtida genomförandeprojekt. Förprojektet kommer att resultera i en rapport som beskriver förutsättningarna och ett förslag till implementering av arbetssätt, samverkansformer och metoder för att bedriva en framgångsrik verksamhet för arbetsträning på Blåbergets återvinningsanläggning.

Rapporten skall vara en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för ett framtida samverkansprojekt.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att rapporten skall innehålla tillräckligt med information för att kunna ligga till grund för beslut om ett framtida samarbete kring en verksamhet vid Blåberget. Den effekt som skall uppnås genom förprojektet är att de involverade parterna kan fatta ett beslut om ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att lägga fokus på att ge en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandeprojektet. Det innebär att förprojekteringen kommer att hämta kunskap och fakta om de faktiska förhållanden som råder vid Blåberget och de eventuella problem det medför för tillgänglighetskravet. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som målgruppen har. Utifrån denna sammanvägning och analys skall behov av förändring och utveckling tas fram och tydligt presenteras i rapporten som delges beslutsfattarna. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i genomgångar och diskussioner och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Transnationellt samarbete

Ej tillämpligt.

Medfinansiärer

  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Samarbetspartners

  • Mitt Norden Biståndscenter / Erikshjälpen
  • Myrorna/Samfundet Frälsningsarmén
  • Reko Sundsvall AB
  • Röda Korset, Region Södra Norrland

Kommun

  • Sundsvall