Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Assistanslotsen, genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAssistansLotsen AB
KontaktpersonAnni Wessén
E-postanni.wessen@assistanslotsen.com
Telefonnummer063-391 01 05
Beviljat ESF-stöd1 544 872 kr
Total projektbudget1 544 872 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

AssistansLotsen vill driva en kompetensutveckling i projektform för att stärka de anställdas kompetens för att fortsatt vara attraktiva på det totala arbetsmarknaden. Vi ser oss genom detta projekt ge anställda och företaget en starkare marknad och en fastare grund för att utvecklas inom företaget eller ges möjligheten att utvecklas på den totala arbetsmarknaden. Projektet kommer ge påverkan på individ-, organisations- och samhällsnivå både kortsiktligt men likväl långsiktligt. Vi ser att projektet ger oss en fortsatt god genomarbetad grund i det ständiga utvecklingsarbetet.

Bakgrund

Huvuddrag från vår förstudie.
-Skapa en större kunskapsbredd för våra anställda för att öka trygghet och anställbarhet.
-Som mervärde, att genom ökade kunskaper skapa större trygghet och välmående hos våra anställda och kunder - brukarna.
-I samspelet mellan assistent och brukare tillföra en större kunskap om, människovärde, förståelse för individens behov och önskemål.
-Utveckla organisationen så att vi även framgent kan stötta och utveckla dessa inriktningar.
-Vi får fler brukare med annan kulturell bakgrund. Detta är en utmaning och vi måste rekrytera assistenter som språkmässigt och kulturellt kan ge dessa brukare samma omtanke och omsorg som övriga.


Vi har idag cirka 470 anställda personliga assistenter som hjälper våra kunder med deras unika behov. Det kan vara allt från små barn till äldre människor. Det kan vara personer som behöver hjälp dygnet runt eller någon som kanske bara behöver mindre stödinsatser. För oss är det viktigt att personer med olika funktionsnedsättningar får den hjälp de behöver för att kunna leva ett så tryggt och normalt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Eftersom vi har sett med egna ögon vad en bra personlig assistent kan betyda så brinner vi för vårt arbete. Vi tycker att alla ska få möjligheten till självbestämmande, få känna trygghet, må bra och ha ett så innehållsrikt liv som möjligt. Vårt personliga intresse hjälper oss i vårt arbete varje dag. Våra assistenter är grunden i vårt företag och utan dem skulle vår verksamhet inte fungera. Vi tycker att personlig och bra service för våra kunder och assistenter är en självklarhet. Våra anställningsintervjuer med tilltänkta assistenter är utformade utifrån kundens önskemål, behov, intressen och värderingar i första rummet. Självklart är även kompetens, engagemang och personligt samspel av avgörande betydelse. Det är viktigt att samarbetet mellan kund och assistent fungerar bra. Därför gäller det att matcha kunder med personal som har den kompetens som krävs för uppdraget. Naturligtvis är kunden delaktig när det gäller valet av assistent. Vårt mål är att skapa tillit och att bygga långsiktiga och bra relationer.
Samtliga ordinarie assistenter genomgår en personlig assistentutbildning där förhållningssätt, värdegrund, lojalitet, etik och moral utgör grundstenarna. Även kompetens och kommunikationens betydelse är ämnen som behandlas. Kompetensutveckling inom definierade områden genomförs. På så vis blir kunden en vinnare som får kompetenta, professionella och engagerade personliga assistenter som i sin tur ger goda förutsättningar för att skapa tillit. Detta är mervärde som projektet tillför. Vi vill genom projektet stärka personalen genom att vidareutvecklas inom sitt arbete i en komplex värld där det gäller att skilja mellan privat och personligt.
Våra handläggare finns till hands och arbetar nära kunder, anhöriga och assistenter. Samtliga handläggare har formell eller intern utbildning. Genom återkommande möten med berörda parter så pågår en ständig dialog kring kundens behov och insatser samt assistenternas arbetsmiljö och deras arbetsuppdrag.
Vi vågar ta ansvar och vi vågar lyfta upp ämnen som kan vara av känslig karaktär, men både assistenter och handläggare behöver öka på sin utbildning då det alltid är en färskvara. På så sätt kan vi synliggöra kundens unika behov och ge assistenter likväl som handläggare en fortsättning på den grund de redan står på. Varje kund har en genomförandeplan som sätts upp tillsammans med handläggaren för att varje kund ska få de insatser som behövs. Via genomförandeplanen kvalitetssäkras det arbete som utförs. Genomförandeplanen uppdateras och följs upp kontinuerligt.
Försäkringskassan och kommunen är två skilda huvudmän som avgör vem som är berättigad till personlig assistans och assistansersättning, samt antalet timmar som den enskilde har behov av enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. Assistansersättningen ska täcka kostnader som företaget har för att bedriva personlig assistans. Vi tycker det är självklart att pengarna gör så mycket nytta som möjligt samt att de används rätt utifrån kundens behov samt gällande lagstiftning.
AssistansLotsen AB står inför en utmaning att utveckla delar av sin verksamhet. Företaget har sin bas inom personlig assistans men står inför att antal nya utmaningar.


Inom företaget ser vi möjligheter att dels bredda verksamhetsområde men främst att öka medarbetarnas kompetens. Inom personlig assistans krävs sällan någon formell kompetens utan avgörande är hur assistent och den assistansberättigade fungerar tillsammans. Arbetsuppgifterna handlar om allt från vardagliga göromål till att hjälpa den assistansberättigade med personlig hjälp som t.ex. intimhygien, i matsituation med kommunikation m.m.

Möjligheter att vidareutveckla verksamhetsområden är stora men kräver utbildning av både tjänstemän och assistenter för att kunna möta det dagliga arbetet samt också efterfrågan och utvecklingen i samhället, vilket vi ser som möjligt inom projektet.

Inom personliga assistans området får alltfler personer med kombinationshandikapp beslut om assistans. Det handlar om personer med missbruk, ADHD och psykisk problematik. Allt fler personer behöver också hjälp via teckenspråk eller tecken som stöd. Även andra språk än svenska finns likväl inom samhället som inom vår verksamhet. Det kan vara allt från nordiska språk till mera fjärran. Det ställer nya och högre krav på assistenter som arbetar i den enskildes hem likväl som nya och högre krav ställs på tjänstemännen. Både assistenter och tjänstemän behöver bibehålla och utöka sin bredd och djup samt öka sin yrkesskicklighet. I det ligger också att hålla den svåra gränsen av personlig och privat för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt.

Vi ser idag ingen anledning till att sänka personalresurserna utan snarare en utökning bland tjänstemannakåren för att möta kraven inom olika områden. Genom att bredda vår verksamhet ges också möjligheten till ytterligare arbetstillfällen samt utökad tjänstgöring för befintlig personal.

Personlig assistans innebär ett tätt samarbete mellan den assistansberättigade och assistenten med olika svårigheter bland annat att hålla isär begreppen ”personlig och privat”. Det uppstår svårigheter att hålla distansen mellan den som ger och den som tar emot stöd i livet, att lägga känslor och egna värderingar åt sidan utan att bli opersonlig vilket ofta är en fin balansgång. Handläggarna har ett komplext arbete i att leda sin personal där kunden, assistenten och kundens anhöriga eller företrädare kan ha olika uppfattningar och synpunkter när det gäller hur assistansen ska genomföras, vad är goda levnadsvillkor, och vad är en god assistans. Det handlar om för handläggarna att på ett bra sätt kunna genomföra sådana samtal vilket kräver utbildning.

Målet är att vi ska ha personal inom alla plan med god och relevant utbildning för att kunna gå vidare i livet som stark och attraktiv personal inom dagens arbete samt fler yrkesområden än vad vi idag bedriver.

Troligt scenario är också att vi får än mer nöjd personal på alla plan där var och en känner sig stärkt att följa med i samhällets och världens utveckling.

Vårt mål är att framgent i högre grad anställa män för att söka utjämna den dominans vi har i kvinnliga anställda. Detta tror vi kommer att ha en positiv inverkan på laganda, stämning i arbetsgrupper m.m.
Vi söker också fler med utländsk bakgrund då antalet brukare i högre grad är av utländsk härkomst.


Målsättning

Vårt övergripande mål är att ha en så attraktiv personalstab, vilket skulle medföra att konkurrenter och andra önskar anställa just vår personal. Detta gör att vi måste fortsätta förbättra oss och fortsätta göra ett bra arbete så att personalen vill stanna inom vårt företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom AssistansLotsens verksamhet arbetar vi ständigt med tillgänglighet, främst då inom det fysiska planet med tanke på rörelsehinder. Vi vet av tidigare erfarenheter också att vi har personer inom vår verksamhet med defekt färgseende vilket spelar roll inför dokument, utskick och information som vi gör och sänder ut. Allt material som används inom AssistansLotsen ex månadsbrev, hemsida och liknande får alltid kollas av via personer med god kännedom om en persons defekta färgseende samt av personen själv.

Vi är också medvetna om att vi har personer med dyslexi, synsvårigheter och hörselnedsättningar vilket gör att vi aktivt arbetar med olika sätt att nå ut med information och liknande. För att öka personers tillgång till vårt material så finns ex vårt månadsbrev inläst, så personer med synsvårigheter kan få lyssna till samma material som det skrivna. Vi informerar också ut via möten med personalen och sprider information som ringar på vattnet för att nå all personal.

Vi har själva konstaterat att våra lokaler är otillgängliga främst på grund av att ytterdörren är försedd med porttelefon/portkod. Knappdosan till porttelefon/portkoden är inte optimalt placerad och det saknas dessutom dörröppnare på ytterporten. Hissen där huvudkontoret är beläget har också en alltför liten hiss, vilket försvårar för personer med stora rullstolar att kunna besöka oss.

Vi är nu inne i ett skede där vi ska byta lokaler och där har dessa frågor tagits upp med fastighetsägaren och det har före vår inflyttning att installerats en dörröppnare för handikappentrén. Hissen kommer att bytas ut, då nya regler ställs på fastigheter med hiss. Denna hiss kommer att installeras med både ljud och text för bättre tillgänglighet för personer med olika handikapp.

Inom AssistansLotsen har också arbetet med tillgänglighet på ”andra plan” än vårt dagliga arbete gjort att vi uppmärksammat personer som har svårt att ta till sig information i skrift. Vi kan fortsatt anta att det finns ett viss ovisshet om dessa personer då inte alla ställer sig upp och erkänner att man har sådana svårigheter. Vi arbetar fortsatt med att försöka nå ut med all information på olika sätt och erbjuder också personer att ringa oss, komma in till oss och våga ställa frågor.

Då vi nu ytterligare blivit uppmärksammade på andra tillgänglighets perspektiv än vad vi normalt är van vid kommer vi att arbeta vidare med dessa frågor och bland annat nyttja verktyg vi fått till oss från Barbro Lindgren gällande tillgänglighet. Handlingsplaner måste upprättas på fler områden och sedan hållas levande så de blir en naturlig del i den totala verksamheten och hela vägen ut till minsta detalj.

Transnationellt samarbete

Inga transnationella aktiviteter.

Kommun

  • Östersund