Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Assistanslotsen, förstudie.

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAssistansLotsen AB
KontaktpersonAnni Wessén
E-postanni.wessen@assistanslotsen.com
Telefonnummer063-391 01 05
Beviljat ESF-stöd220 804 kr
Total projektbudget220 804 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-05-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

AssistansLotsen vill driva en kompetensutveckling i projektform för att stärka de anställdas kompetens för att fortsatt vara attraktiva på det totala arbetsmarknaden. Vi ser oss genom detta projekt ge anställda och företaget en starkare marknad och en fastare grund för att utvecklas inom företaget eller ges möjligheten att utvecklas på den totala arbetsmarknaden. Projektet kommer ge påverkan på individ-, organisations- och samhällsnivå både kortsiktligt men likväl långsiktligt. Vi ser att projektet ger oss en fortsatt god genomarbetad grund i det ständiga utvecklingsarbetet.

Bakgrund

AssistansLotsen AB står inför en utmaning att utveckla delar av sin verksamhet. Företaget har sin bas inom personlig assistans men står inför att antal nya utmaningar.

AssistansLotsen AB har under åren varit och är en av de ledande anordnarna för personlig assistans inom Jämtlands län med gott rykte. Företagets säte är Borgvattnet i Jämtlands län, huvudkontoret är i Östersund dessutom finns idag lokalkontor i Hammarstrand och Norberg.

Inom företaget ser vi möjligheter att dels bredda verksamhetsområde men främst att öka medarbetarnas kompetens. Inom personlig assistans krävs sällan någon formell kompetens utan avgörande är hur assistent och den assistansberättigade fungerar tillsammans. Arbetsuppgifterna handlar om allt från vardagliga göromål till att hjälpa den assistansberättigade med personlig hjälp som t.ex. intimhygien m.m.

Företaget ser idag möjligheter att utveckla verksamhetsområde bland annat inom kommunernas fria val inom servicetjänster och liknande. Möjligheter att vidareutveckla verksamhetsområden är stora men kräver utbildning av både tjänstemän och assistenter för att kunna möta efterfrågan och utvecklingen i samhället.

Inom personliga assistans området får alltfler personer med kombinationshandikapp beslut om assistans. Det handlar om personer med missbruk, ADHD och psykisk problematik. Allt fler personer behöver också hjälp via teckenspråk eller tecken som stöd. Även andra språk än svenska finns likväl inom samhället som inom vår verksamhet. Det kan vara allt från nordiska språk till mera fjärran. Det ställer nya och högre krav på assistenter som arbetar i den enskildes hem likväl som nya och högre krav ställs på tjänstemännen. Både assistenter och tjänstemän behöver bibehålla och utöka sin bredd och djup samt öka sin yrkesskicklighet. I det ligger också att hålla den svåra gränsen av personlig och privat för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt.

AssistansLotsen AB får förfrågningar från kommuner om att gå in i särskilda ärenden, där specifika krav ställs på assistenter likväl som tjänstemän.

Vi ser idag ingen anledning till att sänka personalresurserna utan snarare en utökning bland tjänstemannakåren för att möta kraven inom olika områden. Genom att bredda vår verksamhet ges också möjligheten till ytterligare arbetstillfällen samt utökad tjänstgöring för befintlig personal.

För att analysera utbildningsbehovet kommer vi att genomföra analyser och enkäter inom varje personalgrupp där varje assistansberättigad tillsammans med assistenter bildar en s k personalgrupp. Likväl finns behov av att analysera utbildningsbehovet bland tjänstemännen där administratörer och handläggare har olika behov. Bland tjänstemännen har vi fysiskt handikappade anställda vilka upplever behov av särskild anpassad utbildning då det förutom fysiska handikapp även finns lättare begåvningshandikapp med läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva svårigheter (minne, perception, uppmärksamhet, problemlösning, beslutsfattande och emotion) som gör det svårt att lära in på traditionellt vis.
Bland de assistansberättigade, vilka har olika former av handikapp ex kognitiva, finns utbildningsbehov då de i de flesta fall ska leda sina assistenter i det dagliga arbetet. Personlig assistans innebär ett tätt samarbete mellan den assistansberättigade och assistenten med olika svårigheter bland annat att hålla isär begreppen ”personlig och privat”. Det uppstår svårigheter att hålla distansen mellan den som ger och den som tar emot stöd i livet, att lägga känslor och egna värderingar åt sidan utan att bli opersonlig vilket ofta är en fin balansgång. Även här behöver analys göras för att utröna utbildningsbehov.

Målet är att vi ska ha personal inom alla plan med god och relevant utbildning för att kunna gå vidare i livet som starka och attraktiv personal inom fler yrkesområden än vad vi idag bedriver.

Troligt scenario är också att vi får än mer nöjd personal på alla plan där var och en känner sig stärkt att följa med i samhällets och världens utveckling.

Vårat mål är att framgent i högre grad anställa män för att söka utjämna den dominans vi har i kvinnliga anställda. Detta tror vi kommer att ha en positiv inverkan på laganda, stämning i arbetsgrupper m.m.
Vi söker också fler med utländsk bakgrund då antalet brukare i högre grad är av utländsk härkomst.

Syfte

En utbildning av personalen är viktigt både ur ett företags perspektiv, individens synvinkel men även också för andra växande branscher i Norrlands inland.
Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att personalen kan hantera många saker. Inneha bredare och djupare kunskaper. Utveckling för företaget går mot en mer och mer bred tjänste- och service produktion. Det ställer större krav på personalen än när det bara handlar om ett begränsat område. Vi tror att AssistansLotsen AB har en möjlighet att stärka sin position på marknaden och kanske även växa och bidra till ytterligare arbetsplatser i Norrlands inland.
För personalens räkning handlar det om att hänga med företaget i dess utveckling för att räcka till i företagets utveckling att bli ett än mer flexibelt företag med ett bredare serviceutbud.

Den här branschen och kanske främst det växande behovet av den här typen av personal i framtiden, då flera personer idag räddas till livet innan fullgången graviditet likväl som efter svåra olyckor. En välutbildad personal med ett brett kunnande inom branschen kommer också att vara en attraktiv personal för branschen utanför företaget som också är på stark frammarsch.
Omställning kräver också att personal utbildas för att möta denna framtida utmaning.

Målsättning

Förstudien förväntas leda till följande resultat:
- identifiering och rangordning av de kompetenser som bidrar till att de personliga assistenternas arbetsuppgifter fördjupas och breddas, dvs de personliga assistenternas konkreta behov av kompetensutveckling.
- identifiering av hinder och möjligheter för att utveckla relevanta karriärvägar för personliga assistenter som leder till att öka den geografiska och den yrkesmässiga rörligheten.
- identifiering av relevanta utbildningsanordnare som kan medverka i projektets genomförandefas
- identifiering och skapande av metoder för att införliva nya kunskaper och medvetenheter i verksamheten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Kommun

  • Östersund