Logotyp på utskrifter

Arenor i samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonStig Eriksson
E-poststig.eriksson@sundsvall.se
Telefonnummer060-191000
Beviljat ESF-stöd8 352 960 kr
Total projektbudget20 919 204 kr
Projektperiod2011-07-01 till 2014-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Övergången från insatser inom arbetsmarknadsenheter till den öppna arbetsmarknaden kan för en del individer i ett utanförskap vara för stort. Genom att pröva ett nytt arbetssätt kring arbetsträning i en arenamiljö vill projektet hitta nya och effektivare samverkansformer och metoder för de individerna. Målgrupp är arbetssökande i åldern 16-64 år som uppbär försörjningsstöd, ersättning från arbetsförmedlingen eller ersättning från försäkringskassan. Projektet samverkar med bland annat Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Service och teknikförvaltningen, Kultur & Fritidsförvaltningen och Pingstkyrkan.

Bakgrund

Projektet har föregåtts av 5 förprojekteringar: Arena Blåberget Dnr:2008-3070156, Arena Norra Berget Dnr:2008-3070157, Nya Arenor Dnr:2008-3070158, Förprojekt Pingstkyrkan och Gemensam behovsbild.

Den utanförskapsproblematik som projektet har för avsikt att arbeta med är de individer som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden men som har en vilja att tillhöra densamma. Målgruppen befinner sig i ett utanförskap då de står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och de saknar ofta kompletta gymnasiebetyg, referenser från tidigare arbeten, är eller har varit långtidssjukskrivna och i många fall påverkas deras utanförskap av en psykosocial problematik.

Evelina Landstedt, fil dr i folkhälsovetenskap, fastslår att ”Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem. Den som mår dåligt när den är ung mår ofta dåligt när den blir äldre.” Målgruppen har i dagsläget små möjligheter till egen försörjning, har ofta låg självkänsla och är i många fall segregerade från det övriga samhället. I takt med en tuffare arbetsmarknad blir deras utanförskapsproblematik allt större.

Arbetsplatser kan ses som ett socialt system som kräver färdigheter – färdigheter som målgruppen måste förberedas för- och träna på. Steget från en arbetsmarknadsinsats i form av en utbildning och ett arbete/ praktikplats på den öppna arbetsmarknaden är ofta för stort för den aktuella målgruppen. Projektet vill arbeta med arbetsträning ur ett psykosocialt perspektiv i en så arbetsliknande situation som möjligt för att underlätta steget till den öppna arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av ovanstående vill projektet pröva möjligheten att en ny samverkan kring tre nya lågtröskelarenor för arbetsträning, för def. se bilaga, kan bidra till att minska utanförskapet för individerna i målgruppen. De nya arenorna benämns Arena Norra Berget, Arena Tvätteriet och Arena Rådhusgatan 37(där Pingstkyrkan har huvuddelen av sin verksamhet).

Sundsvalls kommun, genom FAVI, bedriver och har under en tid bedrivit arenaverksamhet för individer i ett utanförskap. Projektet Arenor i samverkan vill pröva ett nytt arbetssätt kring arenor, bl.a. med utgångspunkt ur målgruppens psykiska ohälsa, för att utröna om det arbetssättet är effektivare med avseende på att bryta utanförskapet för individerna i målgruppen till nytta för både individen och för samhället ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om projektets arbetssätt är effektivare skall arbetssättet tillämpas inom övriga arenor inom FAVI's verksamheter. Bland de deltagare som är aktuella för arbetsträning finns idag en problematik och behovsbild som inte fullt ut kan mötas av de existerande arenornas verksamhet. Se vidare under rubriken Innovativ verksamhet.

Vad är det nya?
Samverkan är ett centralt begrepp i det nya arbetssätt som projektet vill pröva. Samverkan skall fördjupas dels mellan de samverkande parterna (främst AF & Socialtjänsten) som hänvisar deltagare till projektet och dels mellan de olika arenorna inom projektet. Samverkan skall fördjupas dels genom erfarenhetsutbyte om målgruppens behov och dels inom ny- eller befintlig kunskap om arbetsträning i syfte att tillvarata arbetsförmågan och höja anställningsbarheten hos målgruppen.

Samverkan mellan de tre arenorna ska ske på olika plan. En ny form av samverkan ska ske genom att projektteamet, se vidare under rubriken Projektorganisation, träffas regelbundet och under strukturerade former utbyter erfarenheter om målgruppen och olika arbetssätt. Handledarna inom respektive arena ska beredas möjlighet att under en period arbeta inom någon av de andra två arenorna för att dela med sig av sina erfarenheter, och skaffa sig nya erfarenheter vilket kommer deltagarna tillgodo genom en ökad kompetens bland handledarna. Projektdeltagarna skall också ges möjlighet att under en period arbetsträna inom någon av de andra två arenorna om det bedöms att det är gynnsamt för deltagarens fortsatta utveckling mot ökad anställningsbarhet. Att deltagarna ges möjlighet att byta arena ger goda möjligheter för deltagaren att bl.a. möta nya miljöer, nya individer, möjlighet till att bygga upp nätverk samt att öva på sin flexibilitet.

Projektdeltagarna arbetstränar på en arena fyra dagar per vecka. En dag per vecka kommer deltagarna att genomgå olika fördjupningsblock, vilka styrs av deltagarna behov. Identifierade fördjupningsblock är bl.a. att säkerställa att deltagarna har uppdaterade ansökningshandlingar, regelbundna kontakter med de instanser/myndigheter som deltagaren har kontakt med, studiebesök, föreläsningar om bl.a. arbetsmarknaden och studieinformation/studievägledning. Nya fördjupningsblock kommer att identifieras under projekttiden.

Att en företagskoordinator kopplas till projektets deltagare är också ett nytt arbetssätt.

Inom arena Rådhusgatan 37 kommer projektet att verka för att bygga upp ett arbetssätt där deltagarna efter en tid inom arenan ges möjlighet att få en praktikplats hos någon av församlingsmedlemmarna. Detta sker där församlingsmedlemmen förvärvsarbetar. Det är ett nytt arbetssätt där deltagarna ges möjligheter att knyta kontakter för en framtida praktikplats.

Projektets arbetssätt att mixa individer som uppbär försörjningsstöd/sjukersättning eller från Arbetsförmedlingen i samma arenaverksamhet är även det ett nytt arbetssätt. Projektets motiv till att mixa individer med olika bakgrund är att den olikheten kan vändas till en fördel för deltagarnas utveckling.

Att arbeta med entreprenörskap, för def. se bilaga, har inte tidigare gjorts inom arenaverksamheten. Fördelen är att träna deltagarna i ett entreprenöriellt förhållningssätt som efterfrågas i allt högre utsträckning på arbetsmarknaden och som är en av de åtta nyckelkompetenser som pekas ut av Europaparlamentets rekommendationer för livslångt lärande. Det är en upplevelsebaserad metodik där förmågorna att tänka lösningsfokuserat är i centrum. Vidare har entreprenörskaps identifierats som ett centralt begrepp inom det Regionala tillväxtprogrammet för Västernorrland (RTP 2008-2010 med perspektiv på 2013, punkt 1.2). Projektet bidrar till målet att ”öka antalet personer med kunskap om och insikt i entreprenörskap”.

Andra kopplingar till RTP är bl.a. punkt 1.1 där projektet genom sin uppbyggnad, med arbetsträning inom en arena vilket sen övergår till en praktikplats inom en organisation på den öppna arbetsmarknaden, bidrar till målet att uppnå en ”Lättare övergång mellan utbildning och arbete och att utveckla metoder och samarbetsformer för att få... personer... snabbare in på arbetsmarknaden, t ex via trainee-/praktikplatser”.

Mottagare av projektresultaten är Sundsvalls kommun genom FAVI och Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Samordningsförbundet i Sundsvall. Fler mottagare kan komma att identifieras under projektet.

Inom Arena Norra berget finns i inledningsskedet följande arbetsuppgifter: Caféverksamhet, fastighetsskötsel, djurhållning, turistvärd, evenemangsverksamhet och verksamhet kopplat till kulturarvsarbetet på Norra Berget.
Inom Arena Rådshusgatan 37 finns i inledningsskedet följande arbetsuppgifter: Caféverksamhet, arrangemang och film- och medieverkstad där deltagarna får filma och ge sin bild av specifika samhällsskeenden som påverkar deras vardag. Beställare av filmerna kan vara aktörer inom kommunen och arbetsförmedlingen. Pingstkyrkan har nyligen införskaffat en herrgård i Timrå och där kan ytterligare möjligheter till arbetsträning tillkomma.
Inom Arena Tvätteriet finns i inledningsskedet följande arbetsuppgifter: Sortering av inkommande tvätt, hantering av tvätt (tvättning, torkning & efterbehandling) samt sortering av utgåenden tvätt.

En del av den pedagogik som kommer att användas inom arenorna består av att gå från tanke till handling vilket bl.a. leder till att arbetsuppgifterna inom arenorna kan komma att förändras/utvecklas under projekttiden. Framtagandet av nya arbetsuppgifter sker alltid i en process där deltagarna är synnerligen aktiva.

Syfte

Projektet syftar till att:
- öka anställningsbarheten i målgruppen vilket skall bidra till att förkorta deras tid i utanförskap.

- ge underlag för bedömning av arbetsförmågan hos individerna i målgruppen.

- skapa/pröva nya effektivare samverkansformer och arbetssätt för arenaverksamhet.

Målsättning

Projektet har följande mål:

1 Att 264 deltagare, 159 män och 105 kvinnor, ur målgruppen har deltagit i någon eller flera av verksamheterna inom de tre arenorna. Detta mål har främst effekt för deltagarna genom att de har givits möjlighet att öka sin anställningsbarhet i sin utveckling mot arbetsmarknaden.

2 Att 80% av deltagarna i arenaverksamheten har en högre anställningsbarhet i efterläget jämfört med i föreläget. Detta mål har effekt för deltagarna genom att de har bättre förutsättningar att få- och behålla en anställning, samt att de fungerar produktivt på en arbetsplats.

3 Att Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan upplever att de från projektet får användbara underlag för bedömning av deltagarnas arbetsförmåga. Detta mål har främst effekt för projektets samverksanspartners och för kommande målgrupper.

4 Att de nya samverkansformerna och arbetssätten är mer framgångsrika/effektiva än tidigare samverkansformer och arbetssätt. Detta mål har främst effekt för mottagare- och användare av projektresultaten genom att de har goda förutsättningar att förbättra befintlig- och utveckla helt ny arenaverksamhet.

5 Att projektet har etablerat tre stycken nya arenor som möter den aktuella målgruppens behov. Detta mål har främst effekt för kommande målgrupper.

6 Att främst arbetskonsulenterna under projekttiden genomlyser och analyserar hur processen kring arenarekytering ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta mål har främst effekt för kommande målgrupper.

Sammantaget har de sex målen även en positiv effekt på samhällsekonomin som helhet vilket den planerade samhällsekonomiska beräkningen, för def. se bilaga, förhoppningsvis kommer att visa.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten är att det är arenorna och verksamheten som där pågår som ska anpassa sig efter individens behov och förutsättningar, det är inte individen som ska anpassa sig efter respektive arena.

Projektets verksamhet kommer att utgå från den värdegrund som idag används inom FAVI, se bilaga.

Under projekttiden kommer genomströmningen av deltagare att vara hög. Detta innebär att projektet alltid måste hålla sig uppdaterat med vad den aktuella sammansättningen av deltagare har för behov gällande tillgänglighet. Genom en god dialog med arbetskonsulenterna som arbetar med rekryteringen till arenorna får projektet kunskap om vilka behov potentiella deltagare har och arbetskonsulenterna får information om vilka förutsättningar som finns inom respektive arena. Detta sker i samband med den löpande rekryteringen av deltagare. Ansvaret för att detta flöde fungerar ligger på projektledaren som till sin hjälp har sitt projektteam och sin styrgrupp.

Det finns ett stort behov av arbetsträningsmöjligheter för språksvaga individer. För att tillgodose detta behov och ge språksvaga individer en väl fungerande språk- och arbetsträning inom arenorna kan ett samarbete med denna specifika målgrupp bli aktuellt. Dessa individer återfinns idag inom en eller flera av samverkansparternas verksamhet. Det handlar i hög utsträckning om tillgänglighet: en språksvag människa hamnar lätt i ett utanförskap men genom rätt språkträning får dessa individer möjlighet att delta i samhällslivet på ett helt annat sätt än tidigare. Inom en arena ges goda möjligheter att träna på det svenska språket i en så arbetsliknande situation som möjligt.

Många av de individer i målgruppen som har ett behov av arbetsträning har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och/eller påverkas av en psykisk ohälsa. Då dessa individer ofta är i behov av arbetsträningsplatser där de får möjlighet att arbeta med relativt rutinmässiga och praktiska arbetsuppgifter kan en eller flera av arenorna erbjuda en väl fungerande arbetsträning som fyller detta behov. Därmed kan projektet även minska utanförskapsproblematiken för dessa individer.

I målgruppen finns också personer som är eller har varit långtidssjukskrivna och vars sjukdomsbild ställer krav på arbetstid, arbetstakt, arbetsuppgifter och miljö. Syftet med arbetsträningen för dessa personer är ibland att se om de har någon arbetskapacitet och i så fall hur stor denna är, eller om de ska återgå till sjukersättning ytterligare en period. Genom ett tydligt uttalat syfte med arbetsträningen kan återhämtningen underlättas för dessa personer.

All utveckling inom arenorna ska ske med tillgänglighetsperspektivet i åtanke. Projektet ska aktivt arbeta med bemötandefrågor inom projektet, både hos personal och hos deltagare. Kunskapen från projektet "Kompetensförsörjning i samverkan för minskat utanförskap" diarienummer 2010-3070019, blir synnerligen användbar inom detta projekt. Genom detta arbete skapar arenor som är fria från diskriminerande tendenser och strukturer. Det handlar i stor utsträckning om att se till att aktuell kunskap finns inom projektet och att skapa ett klimat där alla känner sig välkomna, sedda och behövda. För detta ansvarar projektledaren tillsammans med projektteamet och styrgruppen.

Personal anställd vid Arbete och Integration, FAVI, får under tiden 2010-07-01 - 2011-12-31 ta del av ett projektet ” ”Kompetensförsörjning i samverkan för minskat utanförskap". Alla aktiviteter som genomförs i projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare. Projektledaren ansvarar för att kartlägga om det finns ytterligare kompetensbehov i projektteamet och att utbildningar inom området genomförs isf vid behov.

Fysisk tillgänglighet
Då fysiska hinder kan omfatta allt från låg tolerans mot ljud till framkomlighet är det svårt att tillgodose alla behov överallt vilket i praktiken innebär att den fysiska tillgängligheten varierar mellan de olika arenorna. Anpassningen ska göras i så hög utsträckning som möjligt för att kunna vara tillgänglig för så många deltagare som möjligt.

Kommunikativ tillgänglighet
Det kommunikativa perspektivet ska tillgodoses genom att rutiner för exempelvis möten och diskussioner dras upp. Det innebär också att tillhandahålla verktyg i form av ex dataprogram för personer med läs- och skrivsvårigheter, så att de självständigt kan kommunicera utan att vara beroende av personal.

Informativ tillgänglighet
Information om projektet ska finnas tillgängligt i flera versioner så att man säkerställer att alla kan ta till sig informationen. Detta kan exempelvis innebära att den information som finns ska vara lättläst och lättillgänglig eller finnas inläst. Vid behov kan det kan bli aktuellt att viss information även skall tas fram på andra språk än svenska.

Tillgänglig verksamhet
Den vana av och kunskap kring att arbeta med människor med funktionshinder som finns bland de involverade aktörerna ska tillvaratas och utvecklas. Genom bemötande, lyhördhet, aktiva val och anpassning av metoder och miljö kan vi öka den reella tillgängligheten på arenorna. Genom att arbeta aktivt med att tillgodose deltagarnas olika lärstilar och -preferenser skapas förutsättningar för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig lärande och därmed och också utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt.

Många individer i målgruppen har ett stort behov av tydliga ramar både vad gäller syfte och mål med arbetsträningen men även struktur vad gäller arbetsuppgifter och tider. Dessa behov kan projektet tillgodose genom att deltagaren tillsammans med arbetskonsulent och handledare upprättar och kontinuerligt uppdaterar individuella handlingsplaner. Arbetsledaren och handledaren på respektive arena har ett ansvar för att tillgodose respektive individs behov av anpassning av arbetstider, arbetstakt och arbetsuppgifter så att de överensstämmer med både handlingsplaner och verksamhetsbehov. Detta sker genom tydlig ansvar- och rollfördelning, strukturerade genomgångar av arbetsuppgifter och tydliga scheman.

Jämställdhetsintegrering

De SWOT-analyser som genomfördes under förprojekteringarna inringade projektområdets interna styrkor och svagheter (se bilagor). Tvätteriet och Rådhusgatan 37 är helt nya arenor för arbetsträning med en samarbetsform som är delvis ny för Sundsvalls kommun. Detta innebär att nya tillvägagångssätt kan testas och gamla värderingar och attityder kan utmanas. Det finns även en förändringsvilja och en utvecklingspotential i projektet som vi anser vara en styrka för projektet och för jämställdhetsintegreringen.

Gällande projektets interna svagheter visade analysen att det i dagsläget är övervägande delen män som kommer till handläggning inför eventuell arbetsträning. Detta innebär i sin tur att majoriteten av deltagarna inom projektet kan komma att utgöras av män. Projektet kan endast arbeta med de människor som kan vara aktuella för verksamheten och därigenom är denna kvantitativa snedfördelning inget projektet kan påverka. Det projektet däremot kan, och ska arbeta med, är att skapa arenor där könsfördelningen är representativ för målgruppen.

En annan svaghet som bör tas i beaktande är att jämställdhetsfrågor tidigare inte har varit en prioriterad fråga inom det område som projektet berör. Detta innebär också att det kan finnas en svårighet att se kopplingen mellan arbetsträning och jämställdhet och varför detta ska prioriteras. Genom tydliga direktiv och kompetensutveckling där det behövs anser projektet dock att utsikterna att vända dessa interna svagheter till styrkor är goda.

I SWOT-analyserna inringades även en del av de möjligheter och hot som framtiden för med sig. Projektet har en stor utvecklingspotential och behovet av arenor för arbetsträning är stort. Detta öppnar, som nämnts ovan, upp för nya tankesätt och arbetssätt. Om projektets arenaverksamheter blir lyckosamma finns det stora möjligheter att öka antalet platser för arbetsträning och antalet arbetsuppgifter genom att det nya arbetssättet anammas inom andra arenaverksamheter. En framtida utveckling av arenorna får även positiva effekter för jämställdhetsintegreringen.

Enligt beräkningar från flera håll kommer målgruppen för projektet att bli större under de kommande åren. Detta innebär även att den kan bli bredare. En bredare målgrupp kan innebära att vi måste börja arbeta på nya sätt och bryta invanda mönster. Detta kan därmed även ses som en möjlighet för jämställdhetsintegreringen.

En större målgrupp kan dock även ses som ett hot mot projektets jämställdhetsambitioner. Med en större målgrupp följer en tuffare konkurrens om de befintliga platserna för arbetsträning. Arbetsbördan på handläggare och arbetskonsulenter blir tyngre vilket riskerar att leda till att de faller tillbaka in i invanda arbetssätt. Den ökande arbetslösheten innebär även att den aktuella målgruppen hamnar än längre från arbetsmarknaden och det redan underrepresenterade könet riskerar att få ännu svårare att komma in i verksamheten. Därför måste jämställdhetsperspektivet integreras med det övriga arbetet för att förhindra att endera könet hamnar utanför projektet.

I allt arbete med jämställdhet kommer traditionella normer och värderingar om könen att utgöra ett hot mot de ambitioner projektet har. Att tänka nytt och tänka om är trögföränderliga processer som ofta stöter på motstånd. En ambition projektet har är att visa på möjligheten för kvinnor och män att bryta mot traditionella normer och värderingar och ge deltagarna verktyg att göra detsamma om och när de så önskar. För att ytterligare motverka att dessa strukturer ytterligare befästs så kommer projektet att uppmuntra deltagarna att exempelvis göra studiebesök på arbetsplatser inom otraditionella branscher. Detta kan t.ex. innebära att män gör studiebesök på en arbetsplats inom vården.

Projektets ambition är att få alla inblandade i projektet att inse att jämställdhet är en tillgång och något som stärker såväl individen som projektet och samverkansparterna.

Resultaten av jämställdhetsintegreringen ska följas upp av projektledaren. Projektdeltagarnas upplevelse av jämställdhetsarbetet är en tungt vägande del av denna uppföljning. Genom utvärderingar i form av enklare enkäter och genom djupintervjuer med deltagarna får projektet ett bra underlag för denna uppföljning och genom att kontinuerligt samla in detta material följer projektet utvecklingen av arbetet och kan sätta in extra resurser om och när det behövs.

Vi anser att vi genom att lägga fokus på det kvalitativa arbetet med attityder, normer och värderingar kan ge individen verktyg att förändra sin egen situation. Genom att göra individen uppmärksam på sina egna rättigheter och genom att synliggöra maktstrukturer i samhället kommer vi även ett steg närmare de jämställdhetspolitiska målen.

All personal anställd vid Arbete och Integration, FAVI, får genom ”Kompetensförsörjning i samverkan för minskat utanförskap diarienummer 2010-3070019 får under tiden 2010-07-01 - 2011-12-30 fortbildning i jämställdhetsintegrering, utbildningen resulterar i att jämställdhetsperspektivet ska finnas med som en naturlig del i allt arbete i detta projekt.

Projektet kan bidra till att skapa en ökad medvetenhet bland målgruppen om frågor inom jämställdhet. För att lyckas med det så kommer en utbildning i jämställdhet att upphandlas för all personal inom projektet.

Projektet har för avsikt att arbeta mot de nationella jämställdhetsmålen enligt nedan:
1 Jämn fördelning av makt och inflytande. En jämn fördelning av män och kvinnor i styr- respektive referensgrupp och i den mån det är möjligt i projektteamet. Fördelningen 60/40 anses vara jämnt fördelat
2 Ekonomisk jämställdhet. Genom att verka för att målgruppen snabbare återgår till den ordinarie arbetsmarknaden och de därigenom erhåller en högre inkomst/ersättning bidrar projektet till en ökad ekonomisk jämställdhet.
3 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Under projekttiden kommer jämställdhetsfrågorna att vara en av de frågor som frekvent lyfts fram och diskuteras med målgruppen.
4 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Projektets bidrag till detta mål är att bidra till att frågan börjar diskuteras vilket leder till att problematiken synliggörs och attityder kan börja förändras till gagn för utsatta kvinnor.

Transnationellt samarbete

Inte tillämpligt i detta projekt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
 • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
 • Sundsvalls kommun
 • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
 • Café Piccolo
 • Föreningen Norra Berget
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
 • Sundsvalls kommun
 • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Kommun

 • Sundsvall
 • Timrå