Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFramtids- och utvecklingsförvaltning
KontaktpersonCathrine Reinemyr
E-postcathrine.reinemyr@stromsund.se
Telefonnummer0670-16962
Beviljat ESF-stöd1 140 574 kr
Total projektbudget3 034 510 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektets bärande idé är att sysselsättning, arbete, föräldraledighet eller utbildning utifrån var och ens förmåga är den normala aktiviteten för alla vuxna i Strömsunds kommun. Projektet skall på sikt bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna långtidssjukskrivna, funktionshindrade eller arbetslösa över 50 år att få ett arbete eller komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. På sikt skall projektet även bidra till att trygga arbetskraftsförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet. Ytterligare ett mål är att medvetandegöra det ansvar vi alla har i att medverka till ett öppnare och mer tillgängligt samhälle.

Bakgrund

Strömsunds kommun har bl.a. via AF och den nationella satsningen Lyft samt utredning ”Arbetskraftsförsörjning”, utförd av kommunchef, gett kunskaper för genomförandeprojektet. Bärande idé är att sysselsättning, arbete, föräldraledighet eller utbildning utifrån var och ens förmåga är den normala aktiviteten för alla vuxna i Strömsunds kommun. Utifrån förprojekteringen vill vi bidra med ytterligare vägar ur isolering eller ekonomiskt bistånd samtidigt som vi vill möta de kommande behoven av arbetskraft. Överenskommelsen mellan AF och kommunen om insatsen Lyft gällde under 2010. Lyft gav möjlighet att göra en insats för personer som var eller riskerade att bli arbetslösa och som fyllt 25 år. Även personer under 25 med funktionshinder eller de som deltog i arbetslivsintroduktion fick möjlighet att ingå i Lyftet, liksom de som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet var att genom aktiveringsinsatser stärka möjligheterna att få ett arbete och formalisera samarbetet mellan AF och kommunen där kommunen ansvarade för att tillsammans med deltagaren hitta lämplig praktikplats inom någon av de kommunala förvaltningarna.
Erfarenheterna från de tidigare insatserna visar att förutsättningarna att få ett jobb för gruppen arbetslösa 50 plus sjunker radikalt. Om intresse finns att studera är det pga. ålder svårt att få studielån. I intervjuer framkom tydligt att svårigheterna kändes särskilt stora då de flesta varit på samma arbetsplats i hela sitt yrkesverksamma liv, utan högskoleutbildning, och i dagsläget inte stod sig i konkurrensen med övriga arbetssökande. Det fanns en större frustration hos 50-plusarna än hos ungdomar då vardagen för de tidigare nämnda hitintills varit att stiga upp på morgonen och gå till jobbet, ”göra rätt för sig” och inte vara beroende av bidrag. Identiteten, förknippad till yrkesrollen som de haft hela sitt vuxna liv, var borta. Målgruppen hade tidigare varit med om insatser som ”kändes som ett slag i ansiktet” och som att ”gå ut och prya på ett ställe utan vettiga arbetsuppgifter”. Arbetskraftskoordinatorn skall för 50-plusarna ha ett aktivt motivationsarbete och tillsammans med individer och arbetsplatser ägna den tid som faktiskt behövs för att hitta de lösningar som leder till att målgruppen finner en ny plats på arbetsmarknaden.
Erfarenheterna visar också på att det saknas en väl utvecklad insats för målgruppen psykiskt sjuka/funktionshindrade, med större fokus på att närma sig eller komma ut på den reguljära arbetsmarknaden i form av ett individanpassat stöd och praktikplatser utifrån var och ens individuella behov, kompetens och intressen. Inte minst mot bakgrund av de demografiska förändringar som vi står inför behöver fler aktivt delta på arbetsmarknaden. Tillsammans med privata verksamheter vill vi inspirera och visa på möjligheter, då undersökningar visar på att många har bristfällig information om de stödinsatser som finns genom t.ex. AF för anställning av personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lyft valde att som metod skapa en Praktikbank för kommunens alla verksamheter. I genomförandeprojektet vill vi vidareutveckla idén med en Praktikbank. Lyft såg ibland ett motstånd från förvaltningarna att erbjuda praktikplatser då man inte ansåg sig ha rimliga förutsättningar för att kunna ta emot en praktikant. Handläggarna själva hade inte tid att stötta arbetsplatserna i den omfattning det skulle ha behövts. I förarbetet till vårt projekt har samtliga förvaltningschefer ställt sig positiva till att ingå i projektet, förankrat detta i sina organisationer och ställer praktikplatser och medarbetare till förfogande för insatser med mål att stötta individerna samt ingå den nya Projektbanken. Från att ha omfattat endast namn och nummer till möjliga praktikplatser vill vi nu göra Praktikbanken till en förteckning över kvalitetssäkrade arbetsställen med resursstarka handledare, som fått möjlighet att höja sin kompetens för att tillgodose målgruppernas behov. I redovisningen av praktikplatserna skall det även framgå vilka särskilda kompetenser som finns på arbetsstället och som kan utgöra möjligheter för specifika behov hos individer.
Ytterligare en slutsats är att det krävs kontinuerlig kontakt mellan praktikant, handläggare och praktikplats och att alla beslut och insatser skall ske i samråd med deltagarna. För att få rutiner att fungera bör projektmål vara starkt förankrade både hos kommunens olika förvaltningar och hos AF och återkoppling mellan handläggare i respektive organisation skall planläggas. Det behövs ett tydliggörande av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Dessa erfarenheter pekar på vikten av att alla parter har en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån i projekt Arbetskraftskoordinator. Detta ämnar vi åstadkomma bl.a. genom ett starkt och tydligt styrgruppsarbete.
Det hade behövts mer omfattande stöd för deltagare bl.a. vad gäller att öka motivation, stärka självkänsla och bryta utanförskap. Som inskriven på AF har den arbetssökande helt eget ansvar att söka praktikplats/arbete. Vi vill stödja praktikanten med bl.a. motiverande och vägledande samtal, bistå arbetsplatsen och handledare med kunskap och utbildning om psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Arbetskraftskoordinatorn skall som ej myndighetsutövande kunna skapa förutsättningar för kontinuerliga jämställda möten, där deltagarna vågar be om den hjälp de behöver.
Om en funktionshindrad har behov av sysselsättning, inte kan få arbete inom den reguljära arbetsmarknaden och inte går i skola kan han/hon ansöka om sysselsättning inom LSS. Handläggare gör en utredning om personen är berättigad till detta. I dagsläget är det 43 personer. Individen möter ansvarig på kommunen och går igenom vilka sysselsättningar som kan erbjudas samt personens intressen. Hos de flesta som haft LSS-sysselsättning under lång tid kan ses en viss passivisering, troligen beroende på tidigare institutionsboende. Detta har i sin tur lett till att de ofta inte haft så stora krav på tillvaron utan anpassat sig till givna förutsättningar. Avseende dem som idag ansöker om sysselsättning enligt LSS har de allra flesta tagit del av det samhället har att erbjuda i en betydligt större omfattning. De är unga med andra förutsättningar och krav och uttrycker behov av förnyelse och utveckling. Man kan även se en förändring när avseende diagnoser. I kommunen har en tydlig förskjutning mot neuropsykiatriska funktionshinder skett. För att kunna möta de nya kraven krävs en utveckling av kommunens arbetssätt och ökad kunskap. En arbetsmarknadskoordinator kan stötta genom att finna arbetsplatser som t.ex. kan erbjuda lönebidragsanställning. Projektet kan bidra med utbildningsinsatser inom handledning och specifika diagnosutbildningar, allt för att höja kvaliteten på arbetsplatser och därmed skapa bättre förutsättningar för den funktionshindrade. Koordinatorn kan samverka med handläggare, brukarrepresentanter och arbetsledare i olika sysselsättningsgrupper med mål att utveckla verksamheten när det gäller ”sysselsättning” så att den bättre motsvarar individernas krav och behov.
Kommunen har ett rehabiliteringsansvar när det gäller långtidssjukskrivna anställda, idag totalt 30 individer. Dessutom tillkommer ca 15 personer med mycket lång sjukskrivning, de flesta runt 10 år. Speciellt för kvinnor mellan 60-65 år, med förslitningsskador från arbeten inom vård, städ och barnomsorg, är det svårt att hitta lösningar. Efter genomförd ”rehabiliteringskedja” på 4 steg har kommunen laglig rätt att avsluta anställningen för dem man inte tror har möjlighet att nå en arbetsförmåga inom ett år. Med tanke på förväntat arbetskraftsbehov, behövs de 20 % som NN kan bidra med eller de 40 % som XX med vissa stödåtgärder kan klara. Arbetskraftskoordinatorn skall tillsammans med dem som riskerar avsked, söka nya vägar och möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Målsättning

Att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna att få ett arbete, komma närmare den reguljära arbetsmarknaden eller skapa en grund för att deltagarna efter projektavslut, har bättre förutsättningar att starta egna företag, även inräknat socialt företagande eller kooperativ.
Att trygga arbetskraftsförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet.
Att medvetandegöra det ansvar som vi alla har i att medverka till ett öppnare och mer tillgängligt samhälle.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppen personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning är en stor och mångfacetterad grupp. Kompetensen bland anställda inom projektets verksamheter och organisationer skall öka genom projektet rörande tillgänglighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättning/psykisk sjukdom. Projektet vill ge var och en möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och att kunna se möjligheter inom olika yrkesområden.
I Strömsunds Kommun skall all verksamhet med ledning av kommunens handikappolitiska program ta sitt ansvar för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet oavsett funktionsnedsättningens art eller omfattning. Projektet kommer att använda sig av det material och de checklistor som Handisam (www.handisam.se) tillhandahåller för att på så sätt säkerställa tillgänglighetsperspektivet och dess fyra integrerade delar (fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet och tillgänglig verksamhet).
I projektets styrgrupp ingår ordförande för Rådet för funktionsnedsättningsfrågor för att på så sätt stärka projektet i dess arbete ur ett tillgänglighetsperspektiv. Styrgruppen skall ha ett tydligt fokus på frågorna och försäkra sig om att styrgruppen och samverkanspartners är medvetna om vad som tillgänglighetsperspektivet faktiskt innebär.

Vad gäller lokalernas fysiska tillgänglighet är de kommunala arbetsplatserna anpassade med bl.a. ramper och hiss. Olika hjälpmedel finns tillgängliga. Dock kan förutsättningarna variera utifrån olika individers behov, vilka ibland kan vara komplexa. I arbetet med praktikanterna i projektet kommer kommunens lokaler utrustas efter behov och i samråd med deltagarna. Projektet kommer att ha dialog med de privata arbetsplatserna kring hur lokalernas fysiska tillgänglighet bör anpassas och samverka för att finna lösningar om behov uppstår. Exempel på material att använda sig av är ”Tillgängliga Riv hindren – Riktlinjer för lokaler” (www.handisam.se).
Projektet kommer även att lägga vikt vid den informativa tillgängligheten – informationen och kommunikationen skall vara tillgänglig, utformad på sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den, oavsett funktionshinder
Rutiner för att säkra tillgänglighetsperspektivet och dess fyra integrerade beslutas i styrgruppen.
Projektet medvetandegör för målgruppen samt handledare de möjligheter som finns i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Utbildning i tillgänglighet kommer att ges styrgrupp, projektmedarbetare, handledare inom projektet samt erbjudas övriga intresserade inom kommunal förvaltning, arbetsförmedling och näringsliv.
Specifika utbildningar utöver de gemensamma för handledare och arbetsplatser erbjuds vissa arbetsplatser och handledare vid behov och i samråd med aktuella praktikanter. Gruppen funktionshindrade är inte homogen. Det är olika individer med olika funktionsnedsättningar. Därför är det svårt att ha en övergripande plan för tillgänglighet som gäller för alla, vilket leder till att vi vid behov utarbeta individuella tillgänglighetsplaner.
Det är viktigt att kunna möta individer utan att särbehandla och diskriminera, att vara lyhörd i bemötande. Att skapa en god kommunikation är en förutsättning för arbetet i vårt projekt. Genom att informera, sprida erfarenheter och erbjuda utbildning vill vi skapa arbetsplatser där alla kan delta.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ej samarbete med projekt eller organisationer i andra EU-länder.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Strömsund
  • Framtids- och utvecklingsförvaltning

Samarbetspartners

  • ABF Z
  • Johan Lundins Bil & Mek
  • Konsum Nord Ek. För
  • Kraftcentrum närservice

Kommun

  • Strömsund