Logotyp på utskrifter

Arbetskompassen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd4 038 820 kr
Total projektbudget10 328 020 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med genomförandeprojekt är att öka möjligheterna för personer med tidsbegränsad sjukersättning att bli mer anställningsbara och därigenom öka möjligheten till arbete och egen försörjning.

Bakgrund

Beslut om nya regler för sjukersättning antogs i riksdagen 30 oktober 2008 och från den 1 januari 2009 gäller särskilda regler för personer som beviljats hel eller partiell icke tidsbegränsad sjukersättning. Syftet med lagändringen är att uppmuntra fler personer med sjukersättning att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Sjukersättning beviljas nu endast de personer vars arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och som således inte bedöms kunna återgå till arbetslivet. Den person som bedöms att klara ett arbete har inte rätt till sjukpenning från Försäkringskassan utan övergår till ett introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen. De nya reglerna har till syfte att ska skapa trygghet och flexibilitet och göra det möjligt för individer att prova sin arbetsförmåga även om man har sjukersättning. Lagändringen har medfört att både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har utökat sin verksamhet. Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten (22 kap. 5 § AFL). Det gäller även om den försäkrade är i en sådan situation att han eller hon bedöms ha en något nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen ska som en del av rehabiliteringskedjan erbjuda ett arbetsmarknadspolitiskt program och för de personer som inte kan få ytterligare ersättning från sjukförsäkringen har införts en arbetslivsintroduktion. Det innebär att Arbetsförmedlingen ansvarar för att utreda och verkställa anpassningar eller insatser som kan leda till att den försäkrade får möjlighet att delta i program utifrån individuella förutsättningar. Den försäkrades arbetsförmåga bedöms mot förmågan att delta i programmet (3 kap.7 § fjortonde stycket AFL). Det innebär att så länge den försäkrade klarar av att delta i programmet bedöms den försäkrade enligt gällande bedömningsgrunder ha en arbetsförmåga.
Under arbetslivsintroduktionen har Arbetsförmedlingen ansvar för att hitta lösningar för den försäkrades återgång i arbete.

Den individanpassade arbetslivsintroduktionen innebär en utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Arbetslivsintroduktionen pågår i tre månader personen övergår därefter till att omfattas av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Förstudien
I en förstudie( 2009-3007060) som genomförts under tiden 2010-01-18 – 2010-06-30 har samtal först med berörd målgrupp om behov av omställningsstöd. I förstudien framkom att målgruppen sällan upplever de nya reglerna som positiva. De upplevs mera som ett hot än en möjlighet. Många kände stor otrygghet inför sin ekonomi och möjlighet till försörjning. Målgruppen befinner sig längre bort från arbetsmarknaden än andra arbetssökande med vilka de ska konkurrera om jobben med.

I förstudien insamlades fakta om hur en omställningsprocess för målgruppen ska vara utformad för att möta målgruppens behov samt påskynda en återgång till arbete. För att målgruppen ska få syn på möjligheter så finns behov av att minska motstånd och rädsla. En väl genomförd omställningsprocess underlättar för individen att tidigt komma närmare arbetsmarknaden och på sikt till arbete och egen försörjning. Kring projektidén samlades Kompetensia Resurs AB, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen TCO. Flera organisationer gav sitt stöd till förstudien men ansökan till ESF gjordes med Kompetensia Resurs AB som projektägare och med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som samarbetspartner och medfinansiär. Orter där förstudien genomfördes var Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

I förstudien framkom att människor känner stor oro när det blir aktuellt att lämna socialförsäkringen och gå in i arbetslöshetsförsäkringen. Det tar tre månader mellan besked om datum för övergång till Arbetsförmedlingen och själva överlämnandemötet. Under denna tid man ingen som helst kontakt med någon av myndigheterna och upplever att man befinna sig i ett vacum. I förstudien framkom att man vill kunna förbereda sig inför mötet på Arbetsförmedlingen ex vilka handlingar som ska vara med, om medlemskap i A-kassa etc. Det framkom att målgruppen har behov av en stödperson som kan hjälpa dem med förberedelser inför övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen samt följa dem under arbetslivsintroduktionen. Stödpersonen ska eliminera den rädsla och oro målgruppen känner genom att vara den som har koll på vilka dokument som ska anskaffas, kontakt med fack/A-kassor, kontakt med läkare vid problem med sjukintyg, kunna tyda texter på trycksaker och Internet, vara behjälplig vid datorn för den som är osäker, vara kontaktperson mellan organisation, individ och handläggare vid arbetspraktik/arbetsprövning, kunna svara på frågor om ersättningar samt vara ett stöd för handläggare.

Den rädsla och osäkerhet de sjukskrivna upplever inför övergången till Arbetsförmedlingen innebär en utmaning för de båda myndigheternas handläggare. Handläggare som ansvarar för arbetslivsintroduktionen behöver lägga ner mycket tid på att skapa trygghet och förtroende hos individerna. I den omställningsprocess, som projektet vill genomföra, behöver handläggare få stöd i sitt arbete med målgruppen. Stödet bör vara i form av utbildning i kommunikation, bemötande, tillgänglighet, och jämställdhet samt stöd av målgruppens resurs/kontaktpersoner som ska följa den enskilde under en sex månader lång period. Tre månader för och tre månader efter överlämning från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Handläggarna får utveckling utifrån varje myndighets behov och roll.

I förstudien framkom att målgruppen upplever att de fått en betydligt sämre självkänsla under tiden som långtidssjukskriven. I kontakter med handläggare har man varit ifrågasatta och burit på en bevisbörda. Man upplever att läkarintyg ifrågasätts och att arbetsförmågan ibland sitter i de sk yttre attributen. Målgruppen har stora behov till personlig utveckling(psykisk, fysikt, socialt). Självkänslan och självförtroende behöver byggas upp liksom det personliga varumärket. Andra nödvändiga utbildningar för gruppen är samhällskunskap/omvärldskunskap med fokus på arbetsmarknaden, datahandledning vid behov som främjar tillgänglighet.

Den hela människan
Förstudien kom även fram till att en framgångsrik motivationssprocess behöver verka utifrån en syn på hela människan och på det som omger individen. Det kan finnas, förutom en dokumenterad sjukdom även ett ”bagage” med andra svårigheter runt personen. Det finns personer som ”krigar” på olika fronter. De ”krigar” med sin sjukdom, med sjukvård och läkare, med ekonomiska problem som följd av minskad inkomst, med myndigheter som försäkringskassan, kronofogden, CSN m fl. Man kan ha genomgått en svår skilsmässa, en vårdnadstvist, man kanske har ensam vårdnad om barn tillika att man har smärta och värk, brist på sociala nätverk, man har svårt att sova om nätterna och slutligen en stor oro och ångest över att få livet att gå ihop. Individen har ett behov av ett personligtombud som finns tillgängling från Försäkringskassan och under introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen, med syfte att vara ett stöd för individen. Ombudet kommer också att vara en resurs för handläggaren i huvudska från Arbetsförmdelingen för att kunne ge information om individens situation.

Information
Deltagarna behöver för minskad rädsla och oro få tillgång till bättre och mer lättillgänglig information.
Text på myndigheternas hemsidor och trycksaker beskrivs som svåra att förstå. Ett personligtombud kommer här att spela en viktig roll för indviden för att minska både oro och ångest. De framkom i förstudien att en nödvändig del i omställningsprocessen är utbildning i datoranvändning. Detta tillsammans med en personlig ombudet underlättar väsentligt tillgängligheten för målgruppen samt ger ökad självkänsla och självförtroende åt individerna.

Syfte

Motiavationsarbetet och ett personligt ombud ska öka förutsättningarna för målgruppen att på kortare tid närma sig arbetsmarknaden och på sikt återgå till arbete och egen försörjning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans med projektägaren säkerställa att den långtidssjukskrivne, före under och en tid efter arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen, får en kontinuerlig och sammanhängande kontakt. En kontaktperson/mentor samverkar och är en resurs både för deltagaren och för myndigheterna. Kontaktpersoner/mentorn är en länk mellan andra aktörer som läkare (sjukintyg) och arbetsgivare/handledare vid arbetsprövning oh praktik.

Deltagarna ska genom projektets omställningsprocess få en tryggare och mer effektiv introduktion till arbetslivet. Motivationsinsatser som höjer självkänsla och självförtroende ingår i processen. En utmaning i processen blir att på bästa sätt närma sig en anställning efter en så lång frånvaro. Ex kompletteringar av CV, mitt personliga varumärke och nätverkande.

Deltagarna ska i omställningsprocessen få en större omvärldskunskap främst när det gäller arbetsmarknaden. I förstudien framkom att deltagarna hade mest kännedom om den egna branschen. I omställningsprocessen kommer de att få kunskap om andra branscher/yrken som kan vara möjliga för dem att prova. Det kommer även att ingå kunskap om anställningsstöd och möjligheter till att starta eget eller självanställning.Målsättning

Långsiktiga projektmål
Att projektet förbättrar förutsättningarna för de långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Delaktighet i en omställningsprocess ger trygghet och ökad självkänsla som kommer att underlätta för myndigheternas handläggare att genomföra sina uppdrag. När deltagaren är trygg i processen kommer tiden i arbetslivsintroduktionen att kunna användas mer effektivt och med högre kvalitet.

Projektets motivationsarbete bidrar till öka andelen personer med tidsbegränsad sjukersättning som återgår till arbetslivet genom arbetsmarknadsåtgärder, anställning eller starta eget alternativt självanställning.

Att 100 % av presumtiva projektdeltagarna av myndigheterna erbjuds att delta i projektets omställningsprocess

Att 100 % av deltagarna deltar i självförtroendehöjande aktiviteter med JSI, 4rummaren, Arbetskompassen.
Att 95 % av deltagarna fullföljer omställningsprocessen.
Att 90 % regelbundet deltar i program för arbetspraktik
Att 20 % får nystartjobb eller jobb med andra former av anställningsstöd.
Att 5 % startar eget eller använder självanställning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
Projektägaren tar ansvar för att lokaler, som används för projektets aktiviteter, är ändamålsenliga och tillgängliga för alla. För att säkerställa både fysisk och kommunikativ tillgänglighet kommer projektet att, där behov finns, ha möjlighet att hyra anpassade lokaler. Lokaler med automatiska dörröppnare, hiss, datorer anpassade för syn- och hörselskadade (hörselslingor) samt höj och sänkbara bord.
Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.

Tillgänglig verksamhet
Projektägaren tar ansvar för att handledare, lärare och konsulter skapa lärande miljöer med ömsesidig förståelse, medvetenhet och kunskap så att ingen deltagare känner sig diskriminerad. Tillgänglighetsbegreppet ska implementeras i projektet genom en inledande utbildning/genomgång vid projektstarten för konsulter, lärare/handledare, kontaktpersoner/mentorer, handläggare samt projektorganisation. Tillgänglighet är ett stort begrepp och innefattar även förståelse för skillnader i ålder, kultur, utbildning. Projektdeltagare får även kunskaper om tillgänglighet vid introduktion i projektet. Genom utvärderingar kommer projektet att säkerställa att tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön, både i projektet och på arbetspraktikföretag.
Utbildning i tillgänglighetsbegreppet kommer att ges handläggare och deltagare via projektstöd.
Arbetsgivare erbjuds att delta i utbildningarna. Brukarorganisationer kommer att inbjudas till styrgruppsmöten

Kommunikativ tillgänglighet
Projektägaren tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att vara delaktiga i samtal och diskussioner. Detta exempelvis genom teckentolkning, god akustisk miljö, hörslingor eller andra speciallösningar. Projektdeltagare med särskilda behov kommer i samförstånd med Arbetstförmedlingens handläggare att erbjuds arbetsprövningsföretag, som klarar dessa krav.

Informativ tillgänglighet
Projektägaren tar ansvar för att informationen, som delges projektdeltagarna är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Information om projektet ska i språk och upplägg vara lättillgängligt för personer med läs- och skrivsvårigheter och/eller med svenska som andra språk. Tolk kan anlitas efter behov. Information ska finnas i olika former – både via hemsidor och som trycksak.

Genomförande, uppföljning och utvärdering av ovanstående tillgänglighetskriterier
De fyra integrerade tillgänglighetskriterierna kommer fortlöpande att följas upp, utvärderas och kommuniceras dels inom projektet, dels till mottagare av projektresultat, bl a ESF rådet och samverkanspartner. Korrigeringar i arbetsrutinerna kommer att göras om utvärderingen skulle resultera i ett sådana behov.

Jämställdhetsintegrering

Det är en stor skillnad mellan kvinnors och mäns uttag av sjukersättning.Bland dem som beviljats sjukersättning de senaste åren är den största andelen kvinnor. Förstudien till projektet visade att kvinnor och män befinner sig en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Både kvinnor och män ser problem med att återgå till arbete då de är fokuserade på sin gamla bransch och yrke. Man har otillräcklig kunskap om arbetsmarknaden och vilka möjligheter andra branscher och yrken kan ge. Omställningsprocessen ska öka deltagarna kunskapen om arbetsmarknaden, olika yrken och om prognoser för framtiden. Målgruppen ska uppmuntras att arbetspröva i icketraditionella yrken och andra branscher.
För myndigheterna, främst handläggare, ska utbildning genomföras för att öka medvetenheten om
hur de kan bidra till jämställdhetsintegrering. I utbildningen ska ingå omvärldskunskap både om vår könsuppdelade arbetsmarknad och om framtida möjligheter. Även utbildning som ger ökad medvetande om kommunikation mellan handläggare och målgruppen ska genomföras då det i förstudien framkom att deltagarna upplever skillnader i bemötande från kvinnor resp. män.
Utbildning kommer att ges handläggare och deltagare via processtöd.

Målsättningen är att i alla faser av projektet synliggöra kvinnor och män, dvs. att alltid arbeta könsöverskridande och individorienterat. Ett konkret exempel: I projektet ska kvinnor uppmuntras att söka arbetsprövning/praktik i mansdominerade branscher (t ex bil, elektronik, byggvaror) och vice versa.


Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå