Logotyp på utskrifter

AGera kompetensförsörjning genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd3 736 200 kr
Total projektbudget3 736 200 kr
Projektperiod2009-04-29 till 2010-04-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet höjer anställningsbarheten och vidgar perspektivet på arbetsmarknaden hos deltagarna.Organisationer ges tillfälle till strategisk utveckling i olika nätverksskapande aktiviteter. Ur ett genusperspektiv finns ett tydligt fokus på att försöka bryta den segregerade arbetsmarknaden

Bakgrund

Under februari och mars har AGera i en förprojekt genomfört ett stort antal kompetensanalyser för anställda som varslats eller riskerar att varslas. Kompetensanalyserna har genomförts i process och nätverk med deltagare från olika företag och organisationer samtidigt. Kunskap om det kommande kompetensförsörjningsbehovet har samlats in på bred basis.
Olika slutsatser som AGera har kommit fram till är: Många organisationer har inte prioriterat kompetensförsörjningsbehovet under högkonjunkturen och har stått oförberedda.En könsuppdelad och ojämställd arbetsmarknad ger resurser till och förstärker gamla strukturer. En stor grupp icke förändringsbenägna anställda behöver väckas för att få syn på den nya arbetsmarknaden. Ett glapp mellan efterfrågad kompetens och arbetskraftsutbud finns. En stor rädsla för förändring - att behöva flytta från orten. Många känner sig samtidigt glada att ha blivit tvingade till förändring som de inte själva orkat ta itu med - inlåsningseffekten är tydlig. Brist på vilja att investera i egen kompetens.
Det finns ett behov av att se på problemet i ett större strategiskt perspektiv för arbetsmarknadsregionens utveckling.Exempel: Det finns många aktörer men brist på samordning.Ett exempel är också att vi har ett kompetensglapp mellan efterfrågad kompetens och arbetskraftsutbud som inte motsvarar efterfrågan.
Det finns behov av utbildningar som öppnar upp
för bredare kompetens och större anställningsbarhet
-För 20 år sedan skruvade jag av mig skallen när jag tog det här jobbet. Nu har jag skruvat på den igen. citat deltagare
I genomförandeprojektet kommer AGera att dels upphandla utbildningar som ger mervärden och bredare kompetenser för deltagarna (se bilaga) samt fortsätta genomföra tankesmedjor och strategiska möten som lyfter samtalet i arbetsmarknadsregionen.Genom åtgärderna bidrar vi till att driva på processen i arbetsmarknadsregionen.

Syfte

Syften och mervärden som skapas genom att erbjuda kompetensutvecklande utbildningar och fortsätta jobba i process ger: Insikter. Förståelse för tillgång till och betydelsen av nätverk. Att gå från smal till bredare kompetens ger högre anställningsbarhet. Strategiska effekter: deltagande företag fortsätter samtalen om kompetensföreörjnngen inom arbetsmarknadsregionen .Arbetskraften kvar i regionen. Kostnadseffektivitet genom samordning/samverkan. Bredare kompetens minskar risken för varsel. Den anställde kan genomföra andra uppgifter inom företaget och bidra till fortsatt utveckling vid kommande strukturella förändringar.Målsättning

Mål och förväntade effekter av projektet är: kvantitativa:
240 anmälda deltagare från sammanlagt 9 företag/organisationer har erhållit sin utbildning. Aktiviteter har genomförts enligt projektplanen. Kvalitativa: Olika samtal och projektets arbetssätt har bidragit till en fortsatt process i kompetensförsörjningsfrågorna i arbetsmarknadsregionen. På en individnivå har en ökad anställningsbarhet uppnåtts och insikter/ökad medvetenhet om vikten av kontinuerlig kompetensutveckling erhållits. Ett mål är också att deltagarna väljer att bo kvar i regionen.
Mottagarna och användarna som kan vara AGeras egna medlemsföretags ledningar och fack, större intressenter såsom länsstyrelse och arbetsförmedling men även tänkta intressenter som exempelvis svenskt näringsliv och företagarna eller kommunpolitiker skall kunna använda dessa för en fortsatt strategisk utveckling i sina organisationer och på ett övergripande plan i regionen. Ett fortsatt arbete med kompetensenkäten genomförs under projekttiden. Kompetensenkäten skickades ut under förprojekteringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler som används skall samtliga vara utrustade med hörslinga, ramper och med tillgång till hissar som passar personer med funktionshinder. För att möta dyslektiker (läs- och skrivsvårigheter) kommer text och material att begäras av utbildningsföretag så att de skall vara lättillängliga. Tolkar och särskilda resurser för personer med svenska som andraspråk kommer att efterfrågas eller planeras. I förstudien fanns inga personer som efterfrågade hörslingan eller rampen, däremot stöttade vi speciellt personer med svenska som andraspråk och några som angav dyslexi.

Jämställdhetsintegrering

Stor kraft har ägnats åt under förprojekteringen att belysa den segregerade arbetsmarknaden och dess olika resurstilldelning för offentlig sektor och näringsliv. En särskild arbetsgrupp kommer därför att tillsättas med jämställdhetsansvariga från olika företag och länsstyrelsens särkilt sakkunniga för att se över de olika inslagen i projektet och särskilt lägga vikt vid att upphandla könsneutrala utbildningar för att göra verkstad av de funna erfarenheterna.
Erfarenheterna kommer att återrapporteras till styrgrupp och projektets intressenter.I projektets utvärdering kommer speciell vikt att läggas vid genusfrågorna så att dessa görs speciellt synliga.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Sundsvall
 • Välfärdsavdelningen

Deltagande aktörer

 • Kubal, Kubikenborg Aluminium AB
 • Ledsagarna
 • Metso Paper
 • Milko
 • SCA Forest Products AB
 • Statens Pensionsverk
 • Sundsvalls kommun
 • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten

Kommun

 • Sundsvall
 • Timrå