Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

16-24

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonTorbjörn Mårdberg
E-posttorbjorn.mardberg@solleftea.se
Telefonnummer0620-68 20 51
Beviljat ESF-stöd3 954 969 kr
Total projektbudget10 047 361 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2012-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

16-24 har två huvudsyften.
Öka effekten av arbetsmarknadsåtgärder för ungdom/unga vuxna i åldersgruppen 16-24.
Kvalificerad utvärdering av projektet för att få tillstånd en diskussion på strategisk nivå där fokus är långsiktiga och effektiva arbetsmarknadsåtgärder för projektets målgrupp.

Bakgrund

Den förprojektering som föregått denna projektansökan har genomförts av en arbetsgrupp bestående av arbetsförmedlingen (Af), Arbetsmarknadsenheten Sollefteå kommun (AME), Ådalens gymnasieförbund (ÅG), Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Individ- och omsorgsförvaltningen (IOF).

Vidare har det planerade projektet och projektgenomförandet under förprojekteringen informerats och förankrats hos en arbetsmarknadsgrupp i Sollefteå kommun med strategiskt perspektiv/uppdrag som möts 4 ggr/termin. Denna grupp består av representanter för IOF, Af, Försäkringskassan (Fk), AME samt FINSAM.

Individ- och omsorgsnämnden (ION), projektägaren, är delaktiga i den planering som legat till grund för det arbete som renderat i denna projektplanering.

Sollefteå har under maj 09 en situation vad gäller arbetslöshet bland ungdom/unga vuxna som är mycket oroväckande.
090615 fanns i åldersgruppen 104 personer som deltog i UGA. För att vara kvalificerad dit ska man ha varit arbetslös i minst 3 månader.
Vidare finns ytterligare 100 personer i målgruppen som är helt arbetslösa, dvs. de deltar inte heller i UGA.
Totala antalet i målgruppen som Af arbetar med är 370 personer.
Sedan årsskiftet har antalet personer som deltar i UGA ökat med 60 stycken. Antalet personer som är helt arbetslösa har ökat med 33 stycken. Det innebär en ökning av målgruppen med 93 stycken under 2009.
Betraktat ur en könsmässig fördelning är arbetslösheten större bland män (60%) än kvinnor (40%).

Avseende ekonomiskt bistånd via IFO visar trenden i Sollefteå kommun en sakta men stadig ökning av antalet biståndstagare. Siffrorna visar på följande:
Cirka 29% av personer som erhåller ekonomiskt bistånd är 18 - 24 år. Under 2009 har antalet biståndstagare kontinuerligt stigit till 57 st. under maj. Tittar man tillbaka på tidigare år så har antalet biståndstagare/månad varierat mellan 26 st. (maj 06) till 49 st. (dec 08).
Biståndstagarna som hör till målgruppen fördelar sig så att cirka hälften är kvinnor respektive män.
Av biståndstagarna har en mindre andel egen inkomst (ca 5 st.), exempelvis från timanställning. Drygt hälften av biståndstagarna har ingen annan inkomst är ekonomiskt bistånd.
Överväldigande majoriteten av biståndstagarna har ej fullföljd gymnasieutbildning, ca 80%. Vidare är det många som ej fullföljt grundskolan.
Vanligtvis är den enskilde ej med i akassa när första ansökan om ekonomiskt bistånd görs. Ingen har rätt till akassa.
Cirka en femtedel är föräldrar till små barn. Varav många är ensamstående mammor. Observera att ingen av de ensamstående mammorna har fullföljd gymnasieutbildning.
Ungefär hälften av biståndstagarna har egen bostad.
Ingen av biståndstagarna har vad som är känt en social situation, exempelvis missbruk eller kriminalitet, sådan att vård i någon form är nödvändig i första hand. Dvs. det är realistiskt att bedöma dem stå till arbetsmarknadens förfogande.

Under 2006 gjorde AME under undersökning för att kommunen skulle få en uppfattning om hur många ungdomar i Sollefteå kommun som inte gick i gymnasiet. Då var det ca. trettio (30) ungdomar. Vad dessa gjorde visste ingen.
Via gymnasieskolan finns kunskapen att det regelbundet är elever som hoppar av sina gymnasiestudier utan att ha något ordnat att gå till. För dessa personer har gymnasieskolan ingenting att hänvisa dem till, ingen resurs att erbjuda dessa ungdomar och deras föräldrar.
I dagsläget finns inte en aktuell siffra avseende hur stor denna grupp är. Uppfattningen är att denna kunskapsbrist finns i större delen av alla kommuner i Sverige.

De verksamheter som idag är tillgängliga som stöd och möter projektets målgrupp finns primärt inom IFO, Af och AME.
IFO har kontakt med målgruppen via ansökningar om ekonomiskt bistånd. IFO kan direkt i samband med första kontakt ställa krav på biståndssökande upp till och med 24 år om deltagande i verksamheter som kan bidra till att bidragsberoende upphör.
Af kan från månad fyra (4) i kontakten med enskild ställa krav på målgruppen om deltagande i aktiviteter, och erbjuda aktiviteter, som kan underlätta vägen till anställning. Detta innebär att den enskilde går tre (3) månader innan Af enligt regelverket får erbjuda aktivt stöd.
AME har ett sammanhållande ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och har nära samarbete med arbetsförmedlingen. AME har även en sammanhållande funktion för personer i arbetsmarkandsåtgärder som behöver praktik och har utifrån detta ansvar ett bra nätverk med arbetsgivare som är tänkbara att ta emot praktikanter. Vidare driver AME för närvarande ett projekt "Från bidrag till egen försörjning" som är delfinansierat via socialfondsmedel och där målgruppen är socialbidragstagare i åldern 18 år och uppåt.
För alla dessa tre parter, IFO/Af/AME, är arbetsbelastningen i vardagen , med hänsyn till det stora antalet personer i målgruppen, sådan att utrymmet att arbeta aktivt för att stödja förändring och med önskad intensitet i kontakter med enskilda inte är möjligt.
Vidare, vad gäller AMEs projekt "Från bidrag till egen försörjning" så tar detta projekt endast emot deltagare från IFO. Praktiskt innebär detta för genomförandet, med hänsyn till projektets ekonomi, att den begränsade medfinansiering deltagare under 24 år medför som konsekvens ger att äldre deltagare prioriteras för projektets överlevnad. Från bidrag till försörjning har 15 årsplatser.

Följande är ett försök att belysa hur mycket tid en person i målgruppen behöver vara aktiv för att anses som arbetssökande utifrån hur respektive part idag är organiserad och de krav som ställs för att accepteras som arbetssökande och erhålla de bidrag som finns.
- Månad 1 - 3: 1 timme/månad, avser ansökan ekonomiskt bistånd och den tid som åtgår för att fylla i ansökan samt träff med IFO.
- Månad 4 - 6: 1 timme/månad, avser ansökan ekonomiskt bistånd och den tid som åtgår för att fylla i ansökan samt träff med IFO. 8 timmar/vecka, avser tid som enskild deltar i åtgärder via Af , träffar med handläggare, informationer, utbildning, m.m.

I arbetsgruppens diskussioner har några aspekter som lyfts fram och ska uppfyllas i projektgenomförandet.
-Delaktighet - Deltagarna ska vara delaktiga i att forma innehållet i sin tid inom projektets verksamhet. Projektets personal ska genom sitt förhållningssätt verka för deltagarnas ansvarstagande för sin egen situation. Ansvarstagande för egna beslut rangordnar åldersgruppen 16-24 som en mycket viktig faktor när det gäller vuxenblivandet. Vidare är sambandet mellan faktorerna "ansvar för egna beslut" och "försörja sig själv" extra viktigt för vuxenblivandet.
-Struktur - Deltagande i projektets verksamhet ska erbjuda struktur i vardagen, dagtid måndag-fredag. Uppfattningen är att det är viktigt med struktur, både bland målgruppen och projektets parter. Struktur bidrar bl.a. att det blir möjligt att ha en dygnsrytm som innebär att man stiger upp tidigt och lägger sig tidigt. Vanligt beskrivning från arbetslösa avseende dygnsrytmen är att man är vaken långt fram på natten och sover länge på dagen. Detta mönster är svårt att bryta, även medvetet.
-Sammanhang - I diskussion med af uppger ungdomar/ unga vuxna att upplevelsen är att man får kompisar på jobbet. Står man vid sidan av så tappar man sina kompisar som har jobb och utanförskapet förstärks. Arbetskamrater är den egenskap hos ett arbete som målgruppen värderar högst i undersökningar.
-Lockande - Projektet ska skapa och tillhandahålla ett innehåll som lockar. Traditionell utbildningsverksamhet finns redan tillgänglig för målgruppen, dock lockar den inte.
-Fullföljande - Projektet ska verka för att deltagarna fullföljer och lyckas. Upplevelsen är att det finns en vana bland många som tillhör målgruppen att inte fullfölja det som påbörjas och därigenom får man heller inte uppleva känslan av att lyckas.

Syfte

Skapa en kvalitativ verksamhet där deltagarna är personer i 16-24 års ålder:
-som är helt arbetslösa sedan minst 3 månader, alternativt
-är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, alternativt
-har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning, alternativt
-har ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänninger, alternativt
-befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv.

-Skapa en verksamhet som över tid arbetar med fokus inriktat för ungdom/unga vuxna i åldern 16-24 som står långt från arbetsmarknaden.
-Utveckla ett verksamhetsinnehåll som kompetent stödjer ungdom/unga vuxna i åldern 16-24 att ta en plats på arbetsmarknaden och erhålla egen försörjning.
-Ungdom/unga vuxna i åldern 16-24 som påbörjar deltagande i projektet ska erhålla egen försörjning.
-Verksamhetens genomförande ska möjliggöra ungdomens/den unge vuxnas delaktighet och ansvarstagande för den egna livssituationen.

-Aktivt arbeta med ungdom som avbryter gymnasiestudier, och deras föräldrar, för att förebygga påfyllningen av yngre bidragstagare.
-Verksamheten ska dynamiskt förändras och utvecklas i takt med samhället under genomförandet.
-Verksamhetens genomförande ska erbjuda struktur i vardagen för projektdeltagarna via deltagande i projektet.
-Verksamhetens genomförande ska erbjuda utrymme för tid till mötet mellan projektdeltagare och projektpersonal.
-Genomföra en kvalificerad, kompetent utvärdering av projektets verksamhetsidé.
-Påverka arbetssättet hos de parter som är medaktörer, samverkansparter och mottagare av projektresultatet avseende sättet att stötta arbetslös ungdom/unga vuxna i åldern 16-24 att komma i jobb eller utbildning.
-Bidra med ett kvalitativt underlag för en diskussion på kommunövergripande nivå hur man långsiktigt ska arbeta med arbetsmarknadsåtgärder för ungdom/unga vuxna i åldern 16-24 .

Målsättning

-Under den totala projekttiden deltar 300 personer i projektet.
-60% av projektdeltagarna är män respektive 40% av projektdeltagarna är kvinnor. (Obs - Detta svarar mot den könsmässiga fördelningen bland arbetslösa i målgruppen inom Sollefteå kommun.)

-85% av projektdeltagarna har självständigt upprättat en planering med ett mål som inte är beroende av bidrag (ekonomiskt bistånd e.dyl.) som de ska förverkliga tiden efter deltagandet i projektet.
-60% av projektdeltagarna har egen försörjning när tiden vid projektet avslutas. (Obs - Här räknas även studiemedel som egen försörjning)
-50% av projektdeltagarna som följs upp i den socioekonomiska utvärderingen ska vara självförsörjande ett år efter deltagandet i projektet avslutats. (Obs - Här räknas även studiemedel som egen försörjning)

-3 personer som erhåller tillsvidareanställning i verksamheten.

-Projektet redovisar vid projektslutet en utvärdering med kvantitativ, kvalitativ respektive ekonomisk aspekt.


I inledningen av projektet kommer en översyn av mätbara mål att göras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

-Generell uppföljning av tillgänglighet för personer med funktionshinder:
Under inledningen av genomförandet ska aspekter med tillgänglighetsfokus belysas och ytterligare definieras. Vidare ska definieras hur upptäckt av sådana aspekter, som har påverkan på enskilds/grupps möjlighet att ta plats på arbetsmarknaden, fortlöpande ska dokumenteras. En gång/termin ska denna dokumentation sammanställas. Tanken med detta är att öka möjligheten att upptäcka mönster, samt att då agera på rätt nivå i samhället för att påverka/möjliggöra att dessa åtgärdas.


-Fysisk tillgänglighet
16-24 är en offentlig verksamhet. Offentliga verksamheter har lagstadgat krav på tillgänglighet vad gäller lokaler. 16-24 kommer att uppfylla de krav som finns på offentlig verksamhet vad gäller tillgängliga lokaler.

-Tillgänglig verksamhet
Projektet har en uttalad ambition att för delaktighet och ansvarstagande hos projektdeltagarna. För att säkra detta har valts lösningsfokuserat arbetssätt som den grund som projektanställda ska arbeta utifrån. Detta förhållningssätt innebär i sig att det är projektdeltagarnas tankar och initiativkraft som lyfts och stärks, att projektdeltagarna aktiveras i att formulera och verka för sin egen framtid. Hur kompetensen ska säkras hos projektpersonalen är redogjort för på annat ställe i projektplanen. Kvaliteten i verksamheten ska säkras genom fortlöpande deltagarskattningar av verksamheten.
Av uppdragsgivare i samband med inskrivning i projektet finns möjlighet att få information om särskilda hänsyn finns att ta. Vilket kan användas för att tillägna verksamheten de resurser som behövs för att göra den tillgänglig i de enskilda unika fallen. Observera att detta projekt redan under förprojekteringen har ett stor nätverk av samverkansparter, och genom detta samarbete tillgång till en stor bredd av samhällsresurser.

-Kommunikativ tillgänglighet
Denna punkt kopplar nära till andra punkten ovan under rubriken "Tillgänglig verksamhet". Via Af finns tillgång till att nyttja deras resurser i form av bl.a. 2 psykologer,2 arbetsterapeuter och 1 socionom som har inriktningen funktionshinder. Dessa resurser finns på plats i Sollefteå minst en gång/vecka. Tillsammans med den enskilde ger detta stora möjligheter att identifiera den enskildes behov samt att anpassa 16-24 för att kunna möta det individuella behovet, samt att denna kunskap vid behov även ska kunna nyttjas tillsammans med den enskilde när planeringen för tiden efter 16-24 ska förverkligas.

-Informativ tillgänglighet
Även denna punkt kopplar till andra punkten ovan under "Tillgänglig verksamhet" samt det som står skrivet under "Kommunikativ tillgänglighet". Via Af finns även möjlighet att utreda läs- och skrivproblem. Utifrån detta går det sedan att koppla in existerande resurser (af, ÅG, Hola folkhögskola, kommunal vuxenutbildning) för att stöd, anpassning och maximera möjligheten för den enskilde att lyckas. Erfarenheten som Af redogör för hos många som hoppat av gymnasiestudierna är att det är vanligt med läs- och skrivproblem.

För genomförandet av 16-24 kommer processtöd Tillgänglighet att kontaktas. Syftet med detta är att få hjälp i genomförandet av denna aspekt i projektet. En första kontakt avseende detta kommer att tas under hösten -09 i förberedande syfte.

Jämställdhetsintegrering

Angående resultatet av genomförd SWOT se ovan under rubriken "Jämställdhetsintegrering" i början av dokumentet.

Åtgärder:
-Generell uppföljning av jämställdhetsintegrering:
Under inledningen av genomförandet ska aspekter med jämställdhetsfokus belysas och ytterligare definieras. Vidare ska definieras hur upptäckt av sådana aspekter, som har påverkan på enskilds/grupps möjlighet att ta plats på arbetsmarknaden, fortlöpande ska dokumenteras. En gång/termin ska denna dokumentation sammanställas. Tanken med detta är att öka möjligheten att upptäcka mönster, samt att då agera på rätt nivå i samhället för att påverka/möjliggöra att dessa åtgärdas.

-Könsstereotyper:
Under projektets genomförande ska arbetas medvetet med att vidga den enskildes perspektiv på vad som är möjlig arbetsmarknad. Speciellt blir detta intressant om projektdeltagare är bestämda i sin uppfattning att bo kvar inom Sollefteå kommun. Då måste denna önskan balanseras med att den enskilde projektdeltagaren aktivt tar ställning för möjliga jobb i närområdet.

-Sociala begränsningar (1):
I projektet ska finnas ett individfokus. Bl.a. innebär detta att tillsammans med den enskilde upptäcka hinder som den enskildes sociala situation innebär, exempelvis dagbarnvård, fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, kriminalitet, boendesituation, etc, samt stödja den enskilde att förändra detta. Visar det sig att problemet är alltför omfattande/generellt kan projektet initiera att projektets medaktörer (Af och IFO) på ett övergripande plan agerar för att skapa en förändring.

-Sociala begränsningar (2):
Som nämnts i genomförd SWOT finns en upplevelse att kvinnor har lättare att prata om livet och livssituationen än män. Här ger verksamhetens individfokus och valt förhållningssätt en möjlighet för varje enskild projektdeltagare att träna sig i att formulera, uttrycka och förverkliga sina mål och sin ambition samtidigt.

Under inledningen av projektgenomförandet kommer att definieras hur och med vilken intensitet erfarenheter och betraktelser ur jämställdhetsaspekten kommer att sammanställas, både ur ett individuellt deltagarperspektiv såväl som för att få uppfattning om ett problem ur denna aspekt är mer generell och behöver angripas på en mer strategisk nivå. Hur detta arbete ska påbörjas i inledningen av projektgenomförandet finns tydliggjort i aktivitetsplanen).

När förprojekteringen inför 16-24 genomfördes under våren -09 fanns inte processtöd i jämställdhetsintegrering tillgängligt. Därav har ingen kontakt med dem skett. Däremot kommer under hösten -09 att tas en första kontakt med syfte att förbereda ett samarbete för att 16-24 ska få stöd kring denna aspekt i projektets alla delar vid projektgenomförandet.

Transnationellt samarbete

Avseende transnationellt samarbete har detta medvetet valts bort för närvarande. Angående detta val samt tankar hur detta projektgenomförande kan leda till en ansökan om genomförande om ett Transnationellt projekt se bilaga "Förprojektering 16-24"Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Sollefteå
  • Individ och familjeomsorgen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Sollefteå
  • Individ och familjeomsorgen
  • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning
  • Ådalens Gymnasieförbund

Kommun

  • Sollefteå