Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AZY analys i Zoch Y län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndustrifacket Metall Mellersta Norrland
KontaktpersonConny Hansson
E-postconny.hansson@ifmetall.se
Telefonnummer063-140534
Beviljat ESF-stöd508 956 kr
Total projektbudget508 956 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2009-03-19
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig personer som varslats i de branscher där de fackliga org. har medlemmar och avtal. Personer som önskar kompetensutveckla sig för att stå förberedda för den strukturomvandling som kommer att ske inom yrkesområdet. Människor som vill lära sig mera och utvecklas inom sitt yrke.

Bakgrund

Sedan hösten 2007 har 1100 personer varslats i Jämtlands län, bara under augusti, september och oktober månad var siffran 411 personer, i Västernorrland var samma månader siffran 408, som konjunkturen ser ut just nu har vi troligen inte sett slutet på denna negativa trend. Detta förprojekt vill genomföra en undersökning, med hjälp av intervjuer, enkäter och andra analys metoder för att hitta de kompetensområden som regionens industriföretag och dess personal har bristande alternativt avsaknad av kompetens inom. Vi vill även inhämta information om de eventuella strukturomvandlingar som företagen står inför för att med hjälp av detta se vilken utveckling företagen är på väg mot och på så sätt kunna vara förbered på kommande framtida utveckling.
Målgruppen vi vänder oss till är de som idag är varslade från sina jobb. Efter som att vi vet att många personer inom industriyrkena har låg utbildningsnivå är det extra viktigt för denna grupp att genomgå kompetensutveckling för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och på så sätt lättare finna nya jobb.

Förstudien syftar till att möjliggöra samordning av insatser för att möjliggöra en strukturomvandling och samtidigt mildra varslens negativa följder. Projektet inriktas i första hand på arbetsplatser där varsel har eller inom kort kommer att verkställas. Insatser riktas även till arbetsplatser där signaler om personalnedskärningar förekommer och detta i ett förebyggande syfte. Projekt kommer att kartlägga behov av insatser som stödjer omställning mot nya kunskaper inriktat på den enskilde individens behov och dennes möjlighet att förstärka sin position på arbetsmarknaden.

"Konjunkturen för industrin har gått från full fart framåt till totalstopp på mindre än ett halvt år. Krisen - som länge betraktades som ett problem för personbilstillverkningen - drabbar nu hela det industriella Sverige.
Tillverkare av tunga fordon, stålproducenter och gruvor har tvingats varsla om uppsägningar, precis som byggföretagen. Aftonbladet 19/11"

"Det är mycket viktigt för samhället, för företagen och de varslade att den kunskap de varslade har tas tillvara genom att deras kunskap byggs på genom utbildning på företagen och genom arbetsmarknadsutbildning. Det är tragiskt att det i dagsläget knappt finns någon möjlighet för en arbetslös att snabbt få en arbetsmarknadsutbildning så att man lättare skulle kunna få nytt arbete. Det skulle vara en stor vinst för samhället och för företagen i vår region om det finns tillräckligt med kvalificerad arbetskraft som klarar de krav som framtidens arbetsmarknad kräver.
IF Metall, LT 24/10"

IF Metall har på nationell nivå genomfört en studie som visar på att om de anställda ej erhåller kompetensutvecklande insatser under en tre -års period så kommer den personalen att slås ut, så snabb är utvecklingen och kraven på kompetensutveckling i branschen. En annan studie visar att under senare år har den genomsnittlige metallarbetaren erhållit kompetensutveckling motsvarande 90 minuter per år. Med en fortsatt insats i den omfattningen kommer alltså, om studierna är sanna, en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hårt globalt, konkurrensutsatt marknad.
IF Metalls medlemmar har generellt en låg utbildningsnivå och är extra sårbara för strukturella förändringar.
Förprojektet kommer att vända sig till samtliga anställda i företagen oavsett facklig tillhörighet.
Analysarbetet kommer att innehålla två huvuddelar, en som är baserad på intervjuer, individuellt riktad, där frågeställningar om nuläge, framtid, eventuellt nya yrkesval och behov egen kompetensutveckling belyses. Dessutom kommer frågor kring Jämställdhet och Tillgänglighet att vara en del i en samlad enkät.
Förprojektet skall analysera detta och forma en handlingsplan och i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individen. Hela projektet baseras på en samverkan mellan, IF Metall avd 5 Höga Kusten, Metall avd 6 Mellersta Norrland, Byggnads avd Jämtland/Härjedalen, Skog och Trä facken i Mellersta Norrland och berörda arbetsförmedlingar.

Syfte

Att tydliggöra behoven av kompetensutveckling och utforma individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser. Att identifiera hinder och möjligheter för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande. Att samordna utbildningsinsatser hos flera personer, för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs med målsättningen att individen stärks och snabbt kan klara omställningsarbetet..

Målsättning

Att tydliggöra behoven av kompetensutveckling och utforma individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser.
30 företag kommer att ingå
200 deltagare kommer att erhålla individuella planer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet ska göra en nulägesanalys, baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp.

Samarbetspartners

 • Byggnads Jämtland/Härjedalen
 • IF Metall Höga Kusten
 • Skogs & Trä facket

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Östersund