Logotyp på utskrifter

Workplace Luleå 2.0

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00313
Projektägare
Luleå kommun/Arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2016/00505
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2017-03-01-2019-11-29
Total projektbudget
6 123 292 kr
Beviljat ESF-stöd
2 875 498 kr
Kontaktperson
Vera Westerlund
E-post
vera.westerlund@amf.lulea.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att bereda möjlighet för utrikesfödda att snabbare få tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivare i behov av arbetskraft

Norrbotten står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningsfrågan. Fler och fler arbetsgivare signalerar svårigheter att rekrytera inom flertalet branscher. Samtidigt ökar gruppen utrikesfödda som står för ca 1/3 av inflyttningen till länet. Denna grupp är dock överrepresenterad bland de arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen. Särskilt svårt är det för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

För att klara arbetskraftsförsörjningen nu och på sikt måste arbetsgivare bredda sin rekrytering och öka mångfalden på arbetsplatserna men även uppmuntra till otraditionella yrkesval utifrån underrepresenterat kön.

Såväl arbetsgivare som målgruppen upplever dock ett antal hinder för att utrikesfödda snabbare skall komma i anställning än vad som är fallet idag. Det som anges som de största utmaningarna är bristande språkkunskaper och avsaknad av svensk arbetslivserfarenhet samt nätverk hos målgruppen. Arbetsgivare har svårt att avsätta tid för den utökade handledning som krävs för att introducera målgruppen i förekommande arbetsuppgifter.

Projektets huvuduppgift är därför att bedriva långtgående handledning som ett stöd för såväl arbetsgivare som deltagare vid rekrytering och anställning av målgruppen för att överbrygga de identifierade hinder som försvårar kompetensförsörjningen i länet.

Den förväntade effekten blir att både arbetsgivare och deltagare får ett utökat lärande av varandra vilket skall underlätta framtida fortsatt anställning och breddad rekrytering av målgruppen. Målet är fler utrikesfödda kvinnor och män som snabbare går till anställning eller studier och fler arbetsgivare som genom ett långsiktigt lärande i projektet ser målgruppen som en resurs vid rekrytering.