Logotyp på utskrifter

Within

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00078
Projektägare
Kristianstads kommun
Projektnummer
2015/00265
Planerat antal deltagare
971
Projektperiod
2015-11-01-2018-10-31
Total projektbudget
36 797 134 kr
Beviljat ESF-stöd
17 283 444 kr
Kontaktperson
Maria Lindblad
E-post
Maria.Lindblad@skanenordost.se

Sammanfattning

Projekt Within utgår från en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Det handlar om ungdomar som i stor utsträckning saknar betyg från grund/gymnasieskola. Förstudien resulterade bl.a. i ett antal nyckelfaktorer som är avgörande för att unga hamnar i utanförskap: - Kommunernas kortsiktighet gällande insatser och kostnader. - Bristen på helhetsperspektiv och samsyn kring syfte och uppdrag. - Stuprörsorganisering av verksamheter. - Exkludering utifrån normaliseringsstandarder. Genomförandeprojekt Within kommer att utgå från förstudiens resultat och gå vidare med ett konkret arbete i och kring målgruppen. Arbetet ska genomföras i sex Nordostskånska kommuner med olika inriktningar, avseende arbetssätt och metod. I varje kommun sker en samordning med befintliga resurser och andra relevanta samverkanspartners. Projektet leds av ett "Projektparaply", bestående av projektledare och administratör med Kristianstad som ägarkommun. Projektledning och utvärderare kommer tillsammans med arbetsgrupper och styrgrupp att ansvara för projektets metodutveckling, som kommer att utgöra det projektgemensamma innehållet. Utifrån lokala förutsättningar kommer delprojekten att ha sinsemellan olika inriktningar i arbetssätt och metod. Projektets övergripande mål kommer att handla om att: - Öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning. - Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. - Ökad möjlighet för unga att steget in/etablera sig på arbetsmarknaden. Projektets totala målgrupp utgörs av 1095 individer. Samtliga förväntas bli identifierade, 75% förväntas bemöta kontakt. Motivationsarbetet förväntas leda till att ca 35% går vidare till studier/arbete.