Logotyp på utskrifter

Within Kompetens

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
Kristianstads kommun
Projektnummer
2015/00764
Planerat antal deltagare
440
Projektperiod
2016-02-02-2019-01-31
Total projektbudget
9 997 836 kr
Beviljat ESF-stöd
7 380 388 kr
Kontaktperson
Kaisa Welander
E-post
kaisa.welander@kristianstad.se

Sammanfattning

Projekt Within po 1 grundar sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i utanförskap. Målgruppen utgör ett prioriterat arbetsområde för samtliga berörda kommunala verksamheter inom ex utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Arbetet har en stark politisk förankring i Skåne Nordost, bl.a via Målbild 2020. Kommunerna i Nordöstra Skåne har en förhållandevis låg andel högskoleutbildade, en lägre sysselsättningstillväxt än sydvästra Skåne och hög andel som hoppar av gymnasiestudierna.
Förstudien pekade på ett antal avgörande brister i arbetet med inaktiva/ unga i utanförskap:
- Kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
- Brist på helhetsperspektiv och samsyn.
- Stuprörsorganisering.
- Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

Projekt Within po1 tar sikte på dessa brister och har som övergripande mål att minska antalet unga i utanförskap. Insatserna kommer att handla om;
- Konkret och organisatorisk samverkan mellan partners.
- Förstärkt kompetens kring psykisk hälsa/ohälsa hos medarbetare och förtroendevalda, i syfte att utveckla en mer jämställd hälsa.
- Utveckling av nya metoder och kunskapshöjning för medarbetare och förtroendevalda, med mål om långsiktig implementering.
- Avgränsad aktivitet gentemot ungdomar i syfte att utveckla nya mötesplatser, konkret och virtuellt.
- Utökat arbetslivs/näringslivssamarbete via bl a arbetsplatsambassadörer.

Projekt Within po1 leds under ett "Projektparaply", bestående av projektledning,administration och fyra Nordostskånska kommuner med Kristianstads kommun som ägare.

Projekt Within po1:s långsiktiga effekter handlar om att medarbetare inom berörda verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap i samarbete med andra kollegor - utan att möta organisatoriska hinder. En mer holistisk samsyn förväntas. Projektet bidrar på så vis till visionen i "Det öppna Skåne" om människors lika värde, likvärdiga möjligheter och social hållbarhet.

Under 2015 har samverkande kommuner sökt och beviljats Esf-stöd för insatser gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap - Within po 2. Detta utvecklingsarbete genomförs parallellt med Within po1 och är inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntas hitta synergier sinsemellan och på så vis optimera sina projektresultat. Utvärderingsarbetet kommer att bli ett viktigt gemensamt arbetsinstrument för alla berörda - vad gäller metod, organisation och hållbart arbetssätt.