Logotyp på utskrifter

Värmlands framtid

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00348
Projektägare
Karlstads kommun
Projektnummer
2015/00439
Planerat antal deltagare
1337
Projektperiod
2015-05-01-2018-06-30
Total projektbudget
71 402 008 kr
Beviljat ESF-stöd
47 817 064 kr
Kontaktperson
Jennie Fröling
E-post
jennie.froling@karlstad.se

Sammanfattning

Värmland är i ett utsatt läge; här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar får inte fullständiga betyg från gymnasieskolan. Denna situation måste förändras, då den är allvarlig både för den enskilde ungdomen, men också för arbetskraftsutvecklingen i Värmland. ”Värmlands framtid” är en unik länsövergripande satsning, som enar samtliga 16 kommuner och aktörer.

Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och stigmatiserad självbild. Syftet är tydligt formulerat av projektets aktörer; Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.

”Värmlands framtid” ska stötta unga i åldern 15-24 år genom förstärkning och arbete med beprövade metoder. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov, formulerade i handlingsplaner. Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.

Projektet består av en organisation som fungerar som ett övergripande stöd för de 16 ingående delprojekten, med Karlstads kommun som projektägare.

Utanförskapet kostar mycket i självförtroende för ungdomarna och ekonomiskt för samhället. Det är en högt prioriterad fråga för Värmland att fler ungdomar inkluderas och ungdomsarbetslösheten i länet minskar.