Logotyp på utskrifter

VISA

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00486
Projektägare
Linköpings kommun
Projektnummer
2017/00082
Planerat antal deltagare
130
Projektperiod
2017-09-01-2020-08-31
Total projektbudget
16 529 692 kr
Beviljat ESF-stöd
7 792 566 kr
Kontaktperson
Linn Karlsson
E-post
linn.b.karlsson@linkoping.se

Sammanfattning

Det här projektet syftar till att få 150 långtidsarbetslösa biståndstagare närmare arbetsmarknaden genom att på ett innovativt sätt arbeta med individuella lösningar för att förbättra deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska även ge underlag för långsiktig strukturell påverkan hos berörda samhällsaktörer.
Projektet bygger på ett partnerskap som omfattar två av kommunerna i Östergötland; Linköping och Motala. Vidare är samordningsförbunden i Linköping och Motala kommun samarbetspartner i projektet tillsammans med FoU-centrum i Linköpings kommun. Bland intressenterna i projektet hör fyra organisationer med omfattande erfarenhet av målgruppen. Dessa organisationer ingår i projektet genom ett transnationellt samarbete.

I de båda projektkommunerna identifieras en grupp människor som passerar mellan olika myndigheter utan att närma sig en egen försörjning. I denna kategori finns ofta en outredd och mångfacetterad problematik som försvårar planering och möjligheterna att fullfölja insatser på längre sikt. Psykisk ohälsa och bristande insikt om sina svårigheter är vanligt förekommande för individerna i målgruppen. Andra hinder för arbete som återfinns inom målgruppen är socialt undandragande och isolerade, analfabetism, liksom andra typer av språkhinder. Vidare finns missbruk, kriminalitet och beroendeproblematik inom målgruppen. En förstudie som genomfördes 2016 konstaterar att befintliga stödinsatser inte är anpassade efter den enskildes behov och förutsättningar. Ytterligare försvårande faktorer är hindrande strukturer i form av attityder och bristande kunskaper hos potentiella arbetsgivare. En konsekvens är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Gemensamt för målgruppen är att de har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en komplex problematik präglad av fysiska och psykiska hinder, och som bedöms ligga långt ifrån arbetsmarknaden.

Det krävs nya och innovativa sätt att stödja individerna i målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som en strukturell påverkan på samhällsnivå är viktig för att minska långtidsarbetslösheten för den här målgruppen.
Projektet avser att på ett innovativt sätt använda framgångsrika metoder för att långtidsarbetslösa bidragstagare med funktionsnedsättning ska komma närmare arbetsmarknaden. Projektet bygger på metodutveckling genom att på ett systematiskt sätt samla in befintlig kunskap och erfarenhet, nationellt och transnationellt, om effektiva metoder och sedan anpassa och applicera metoderna i arbetet med den aktuella målgruppen. Projektet avser att systematiskt implementera, utvärdera och dokumentera de erfarenheter och kunskaper som genereras inom projektet för vidare spridning nationellt och transnationellt.
Metodutvecklingen omfattar verksamhet som utförs av arbetsterapeuter, sjukgymnast, psykolog, socialsekreterare, samt arbetsmarknadskonsulent. Projektet kommer skapas utifrån två plattformar: en lärandeplattform och en implementeringsplattform, mellan vilka projektets aktiviteter pendlar och interagerar.