Logotyp på utskrifter

Utveckla särskild variant

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00684
Projektägare
Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad
Projektnummer
2017/00201
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-05-24-2020-05-24
Total projektbudget
2 595 210 kr
Beviljat ESF-stöd
1 730 885 kr
Kontaktperson
Karin Heimdahl
E-post
karin.heimdahl@educ.goteborg.se

Sammanfattning

Byggbranschen har stort behov av utbildade byggnadsarbetare och byggnadsingenjörer samt platschefer. Boverket pekar i sina prognoser på att det behöver byggas hundratusentals bostäder, upprusta och renovera miljonprogrammen med mera och dessutom ska Västlänken påbörjas med dess omfattande infrastrukturarbete. Kan sektorn inte få kompetent personal riskerar dessa projekt att försenas. Parallellt med att behovet av byggnadssnickare och byggnadsingenjörer ökar har intresset för yrkesprogram och byggsektorn minskat bland unga. Detta blev särskilt tydligt i samband med införandet av den nya läroplanen för gymnasiet 2011. Statusen på yrkesprogrammen sjönk och det talades om en ”återvändsgränd” för elever som väljer ett yrkesprogram.

I syfte att försöka vända denna trend och samtidigt möta branschens behov startade Bräckegymnasiet hösten 2016 ”Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggnadssnickare inriktning Ingenjör - Särskild variant” där eleverna både kan få lärlingsboken för att bli byggnadssnickare och samtidigt bli behöriga att söka sig direkt till teknisk högskola utan att gå ett tekniskt basår.
Denna inriktning har fått stöd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och tillsammans gjorde vi en analys av behovet och drog upp möjliga strategier för att locka unga till byggprogrammet i allmänhet och flickor i synnerhet. Att få fler flickor och fler elever med invandrarbakgrund att söka sig till byggsektorn är ett uttalat mål för BYN.

Projektet går ut på att utveckla, synliggöra och marknadsföra den nya inriktningen av Bygg- och anläggningsprogrammet. Bräckegymnasiet vill genom projektet locka fler unga till utbildningen och till byggbranschen i allmänhet och elever med invandrarbakgrund och flickor i synnerhet. Särskild variant kan underlätta för elever som tänkt sig läsa ett teoretiskt program samtidigt som de studerar till att bli träarbetare och erhåller lärlingsboken. Detta torde kunna utgöra en attraktiv utbildning för många. För att göra denna inriktning allmänt känd krävs en omfattande och innovativ marknadsföring och informationsspridning. För att höja kvaliteten, trovärdigheten och legitimiteten för inriktningen planerar vi att knyta nära kontakter med en teknisk högskola och med olika byggföretag som också kan vara med vid öppna hus, gymnasiemässa med mera. Om föräldrar och elever möter ingenjörer, platschefer och representanter för högskolan när de ska väja gymnasieprogram ökar detta sannolikheten för att fler unga väljer inriktningen. Bräckegymnasiet har god erfarenhet av en ämnesövergripande undervisning. Detta vill vi utveckla tillsammans med lärare från den tekniska högskolan och byggföretagen. De kompetenser som då samlas kring undervisningen säkerställer god kvalitet.

Vi vill också utveckla vårt samarbete med en nära belägen högstadieskola för att få cirka 60 elever per läsår att genomföra ”elevens val” hos oss under fem veckor. För att bryta könsmönstret eftersträvar vi att få så många flickor som möjligt till vår skola och dessutom vill vi försöka attrahera unga med invandrarbakgrund. Vi vill att dessa elever involveras i inriktningen Särskild variant och kommer med synpunkter och förslag för att utveckla och höja intresset för utbildningen. Dessa elever kommer vi att försöka knyta täta kontakter med så att de i högre utsträckning kan tänka sig en framtid inom byggbranschen, och specifikt inriktningen Särskild variant. Dessutom vill vi ordna ett riktat öppet hus per läsår till enbart flickor från olika grundskolor för att de både ska få prova på att bygga eller konstruera något hos oss och samtidigt få information kring Särskild variant.

Vi menar att denna inriktning av särskild variant kan ha påverkan på gymnasieskolan och byggbranschen inte bara i Göteborg utan även i andra delar av Sverige. Detta har vi inte minst fått bekräftat genom att andra kommunala Bygg- och anläggningsprogram visat intresse för denna utbildning. Genom att bredda karriärmöjligheterna tror vi att denna inriktning kan bli en framgångsfaktor för gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram och för bygg- och anläggningsbranschen i stort. I dagsläget har Skolverket endast godkänt Bräckegymnasiets särskilda variant för träarbetare. Om inriktningen visar sig framgångsrik vill vi att även andra inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan få denna möjlighet. Till exempel behövs ingenjörer inom infrastruktursektorn med tanke på bland annat Västlänken.