Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

UVAS

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00067
Projektägare
Region Jämtland Härjedalen
Projektnummer
2015/00247
Planerat antal deltagare
350
Projektperiod
2015-06-01-2018-06-30
Total projektbudget
24 130 756 kr
Beviljat ESF-stöd
16 085 830 kr
Kontaktperson
Bodil Englund
E-post
bodil.englund@regionjh.se

Sammanfattning

Utbildning utgör en av de viktigaste förutsättningarna för ungas möjlighet till arbete. Unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning, utrikesfödda eller funktionsnedsatta som har nedsatt arbetsförmåga löper störst risk för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem. Av de unga som slutar grundskolan i Jämtlands län är 11% inte behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Ca 20% av alla elever har inte fullföljt sin gymnasieutbildning innan det år de fyllt 20, vilket är högre än i riket i sin helhet. Ett fullständigt gymnasiebetyg utgör en förutsättning för att kunna få ett arbete eller söka sig till högre utbildning. Enligt den senast tillgängliga statistiken över UVAS fanns enligt Temagruppen unga i arbetslivets analysmodell 1 398 unga i gruppen 16-25 år som varken arbetar eller studerar i Jämtlands län.
Syftet med projektet är att minska den höga ungdomsarbetslösheten i regionen och genom beprövade metoder stötta de unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) att hitta sin egen väg till arbete eller studier. Genom uppsökande verksamhet kommer projektet att hitta de ungdomar som varken arbetar eller studerar, etablera en kontakt med dem och kartlägga deras behov och förutsättningar. Detta för att kunna gå in med lämpliga individanpassade insatser där de unga stöttas och aktiveras samt påbörjar sin väg mot arbete eller studier. När de unga sedan är redo kommer de tidigt att matchas mot arbetsmarknaden eller lämpliga studier. Projektet ska minska den könssegregerade arbetsmarknaden i Jämtlands län genom att öka unga män och kvinnors möjligheter att välja yrke/utbildning efter intresse och minska könsrollernas påverkan. Projektet ska även stärka unga funktionsnedsatta män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i utbildningar genom förstärkt individuellt stöd till funktionsnedsatta och information till arbetsgivare om funktionsnedsättningar.

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

För de unga vuxna skapar vi en god kontakt och ett förtroende för vuxna för att vilja delta i projektets insatser, samt även ge motivation att bygga självkänsla för att därefter ta steget och bryta passivitet och aktivt arbeta med siktet mot praktik, arbete eller studier.