Logotyp på utskrifter

Stärkt Attraktiv Mottagning

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00713
Projektägare
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Projektnummer
2017/00033
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-05-15-2019-01-08
Total projektbudget
5 780 807 kr
Beviljat ESF-stöd
4 320 900 kr
Kontaktperson
Ann-Ci Jonsson
E-post
ann-ci.jonsson@akademinorr.se

Sammanfattning

Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skede. Genom ett strategiskt samverkansarbete inom och mellan kommuner, föreningsliv och företag vill projektet verka för att skapa en modell för mottagande av utrikesfödda samt arbetet med integration i de deltagande kommunerna. Projektet kommer att genomföras i tre steg. Under det första steget kommer en inventering av det egna arbetet inom kommunala verksamheter att genomföras. Denna kartläggning kommer ligga till grund för steg två, kompetensinsatser del för att bl a ta fram strategier och en modell för samverkan med även för att stärka den anställde. Denna modell ska sedan, under det tredje steget, implementeras i de olika verksamheterna på lokal nivå. Genom detta projekt vill projektägarna skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda personer att leva och verka i de deltagande kommunerna. En sammanhållen, tydlig och logisk mottagningsprocess med anställda som känner sig trygg i sin arbetsroll underlättar för alla. En positiv bieffekt av projektet är att det även skapas nätverk och kontaktvägar för vidare samverkan mellan kommuner och myndigheter inom andra områden.