Logotyp på utskrifter

Samlad kraft för Ånges framtid

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00067
Projektägare
Ånge kommun
Projektnummer
2015/00248
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2015-05-01-2017-12-31
Total projektbudget
11 450 286 kr
Beviljat ESF-stöd
7 669 507 kr
Kontaktperson
Malgorzata Hammarberg
E-post
malgorzata.hammarberg@ange.se

Sammanfattning

Projektet ”Samlad Kraft för Ånges framtid” syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen (15-24 år). Denna organisation ska ha fungerande, individanpassad arbetsmetod för personer i målgruppen, som innebär ett utvecklat förebyggande arbete, större kontroll över vilka i målgruppen som varken arbetar eller studerar samt lämpliga åtgärder för dessa utifrån beprövad erfarenhet. Arbetsmetoden ska vara jämställdhets- och tillgänglighetsintegrerad. Alla individer i målgruppen ska ha samma möjligheter till anpassat stöd. Mål för projekttiden är att: • Vid projektslut ska alla individer i Ånge kommun som varken arbetar eller studerar vara kända, ha en handlingsplan och delta i en process för att öka sin anställningsbarhet. • Alla deltagare ska efter projektet ha ökat sin anställningsbarhet givet sin utgångspunkt. • Av de som deltar i projektet ska 50 procent arbeta eller studera vid projektslut. • De strukturella och individuella faktorer som gör att könsfördelningen är skev bland de som varken arbetar eller studerar ska motverkas. Andelen män respektive kvinnor i gruppen ska vid projektslut ligga inom intervallet 40-60 procent. Arbetet för att nå projektets mål genomförs genom samverkan mellan olika intressenter, utvecklandet av handledande arbetssätt utifrån beprövade metoder samt genom aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos deltagarna.