Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SSI Suggestopedisk SpråkInlär.

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00300
Projektägare
Samordningsförbundet RAR
Projektnummer
2016/00445
Planerat antal deltagare
236
Projektperiod
2017-03-01-2019-06-30
Total projektbudget
12 115 194 kr
Beviljat ESF-stöd
5 672 548 kr
Kontaktperson
Kenny Sjöberg
E-post
kenny@rarsormland.se

Sammanfattning

Projektet, som ägs av samordningsförbundet RAR i Sörmland i samarbete med SFI-enheterna i Eskilstuna och Katrineholms kommuner, handlar om att ge nyanlända kunskaper i svenska med bättre resultat än med traditionell undervisning inom sfi-systemet.
Kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att en person ska kunna vara delaktig i samhället och få ett arbete.
Nyanlända har mycket olika bakgrunder och den traditionella undervisningsmetodiken passar inte alla. Många som deltar i traditionell SFI-undervisning känner att de misslyckas och allt fler hoppar av utbildningen. Detta gäller särskilt kvinnor. Det finns därför behov av att använda alternativa undervisningsformer som gör att fler uppnår den språknivå som krävs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Suggestopedi är en pedagogisk medod som utgår från att man ska ha roligt samtidigt som man lär sig ett språk. Genom rollspel och en aktiv dialog får eleverna använda även sina känslomässiga och konstnärliga egenskaper och förmågor, inte främst bara de logiska och analytiska som i traditionell språkundervisning. Suggestopedimetoden utgår från att alla kan och man undviker risken att deltagarna delas in i duktiga och mindre duktiga.
I och med att metoden innebär att alla från första början deltar aktivt utifrån sina egna förutsättningar och egenskaper skapas en positiv och lustfylld atmosfär, där alla deltagare känner att de kan lyckas. Resultatet blir en snabbare och bättre inlärning samt ett ökat självförtroende. PROJEKTETS HUVUDSYFTE ÄR ATT TYDLIGT PÅVISA ATT SUGGESTOPEDIMETODEN GER EN SNABBARE SPRÅKINLÄRNING.
Inom projektet kommer en läroplan samt nya undervisningsmaterial på flera språk som täcker hela SFI-kurser att arbetas fram. Dessa ska efter projektets slut kostnadsfritt vara tillgängliga för andra som vill använda Suggestopedi inom sfi-systemet.
Samordningsförbundet har under flera år arbetat för att introducera Suggestopedi som en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI-systemet. I samband med detta producerades dialoghäften med översättningar till olika språk. Dessa kan användas inom projektet som ett komplement till de som nyproduceras.
För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning ska projektet utvärderas av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter ska utvärderas.
Projektet avslutas med ett seminarium där projektets resultat presenteras.

Några mål och fokus med projektet är att:
• deltagarna ska uppnå minst 20 % bättre resultat än de som läser ordinarie sfi-kurs,
• 50 % av deltagarna som läser arbetsmarknadsinriktad suggestopedi ska komma vidare till arbete eller praktik,
• 80 % ska uppleva att de förbättrat sina kunskaper i svenska samt fått ett bättre självförtroende,
• män och kvinnor ska ha samma möjlighet att ta till sig undervisningen,
• minska kvinnornas frånvaro från svenskundervisningen så att den inte är på högre nivå än hos männen,
• kvinnor ska bli mer aktiva utanför hemmet och i föreningslivet,
• genomströmningen av elever inom SFI ska bli snabbare vilket leder till att befintliga resurser räcker till att utbilda fler.

Slutrapport

 

Slutrapport