Logotyp på utskrifter

RSFI

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00542
Projektägare
Hässleholms kommun
Projektnummer
2015/00749
Planerat antal deltagare
120
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
16 327 661 kr
Beviljat ESF-stöd
10 891 041 kr
Kontaktperson
Peter Hillve
E-post
peter.hillve@hassleholm.se

Sammanfattning

Föreliggande ansökan rör ett genomförandeprojekt riktat till migranter som nyligen påbörjat sin etableringsprocess inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Projektet ämnar med utgångspunkt i Public Governance utveckla ett nytt sätt att organisera migranters integrationsprocess. Fokus för utvecklingsarbetet är pedagogiska verktyg för Sfi-undervisning då språket är ett centralt verktyg för såväl social integrering som etablering i relation till arbetsmarknaden. Sfi-undervisningen är idag endast delvis fungerande då en betydande målgrupp överstiger riktmärket för antal timmar Sfi-undervisning samt att det inte utvecklats tillräckliga pedagogiska metoder och verktyg för att individualisera språkundervisningen. För att föra aktuell målgrupp till egenförsörjning samt social inkludering ämnas ett tvärvetenskapligt arbetssätt utvecklas som tillämpas i relation till språkundervisning men även maker spaces samt arbetsplatsförlagda aktiviteter. Projektet syftar till att generera lärande som kan användas för utveckling av nuvarande arbetssätt inom migranters etableringsperiod för att på ett bättre sätt möta målgruppens behov och förutsättningar.