Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Process för sänkta sjuktal

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00107
Projektägare
Region Jämtland Härjedalen
Projektnummer
2015/00193
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2015-09-01-2018-02-28
Total projektbudget
1 911 984 kr
Beviljat ESF-stöd
1 427 864 kr
Kontaktperson
Karin Jonsson
E-post
karin.jonsson@regionjh.se

Sammanfattning

Jämtlands län har sjuktal som vida överstiger landet i övrigt. Kvinnors sjukfrånvaro är särskilt hög men även männen ligger klart över riket. I vilken mån sjuktalen speglar det faktiska hälsoläget i befolkningen är inte klarlagt. Sannolikt är det fler faktorer än befolkningens hälsa som spelar in i de höga sjukpenningtalen såsom kultur, läkarnas rutiner vid sjukskrivning, Försäkringskassans handläggning och arbetsmarknadsläget. Dock är det tydligt att socioekonomiskt har invånarna i Jämtlands län ett svagare läge än landet i övrigt exempelvis när det gäller medelinkomst, utbildningsnivå och nära tillgång till samhällsservice. Detta projekt ska säkerställa att invånarna i Jämtlands län inte av administrativa, kulturella och organisatoriska skäl är mer sjukskrivna än vad som är motiverat av medicinska skäl. Det finns ett arbetskraftsbehov inom flera sektorer i Jämtland, inte minst inom delar av vårdsektorn. Andelen äldre i länet ökar medan andelen i arbetsför ålder successivt minskar. Pågående urbanisering drabbar länets företag och organisationer då det huvudsakligen är människor i arbetsför ålder som lämnar länet. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är det mycket angeläget att människor inte är sjukskrivna mer än vad som är motiverat av medicinska skäl. Långa sjukskrivningsepisoder har dessutom visat sig kunna vara direkt skadliga för individers hälsa då de både kan föra med sig försämrad ekonomi och ett socialt utanförskap.